Rezerwy walutowe w końcu kwietnia

07.05.2021

Rezerwy walutowe z głębokim spadkiem w stosunku do marca

Rezerwy walutowe w końcu kwietnia

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu kwietnia. Wyniosły one 128 703,2 mln EUR i tym samym okazały się o 6 111,1 mln EUR tj. 4,53% niższe niż w końcu marca i jednocześnie o 20 059,5 mln EUR tj. 18,5% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 155 667,2 mln USD tj. o 1,7% mniej niż przed miesiącem lecz równocześnie  o 31,6% więcej niż przed rokiem. 

Znaczący spadek rezerw w kwietniu na pierwszy rzut oka prezentuje się źle. Miał on jednak miejsce po trzech bardzo wysokich wzrostach rezerw (grudzień – luty) i stabilizacji na wysokim poziomie w marcu. Już przed miesiącem oczekiwana był korekta. Co ciekawe, mimo sporego spadku rezerw w ujęciu miesięcznym, ich roczna dynamika jest wciąż wysoka – 18,5% (dla sprawozdawczości w euro).

Głęboki spadek poziomu rezerw w kwietniu był głównie pochodną zmniejszenia się pozycji należności w walutach wymienialnych o 6 286,6 mln EUR tj. 5,1%. Co ciekawe jej spadek był w części pochodną osłabienia się dolara względem euro (o 3,0%), co mogło zmniejszyć jej wycenę w statystykach prowadzonych w euro o około 1% (z obserwowanych 5,1%). Spadki obserwowano też w dwóch innych pozycjach  transzy rezerwowej w MFW o 21,0 mln EUR tj. 1,8%. oraz w przypadku SDR-ów o 6,2 mln EUR tj. 1,8%. Zwiększeniu w kwietniu uległa natomiast wycena złota monetarnego – o 202,7 mln EUR tj. 1,9%. 

Wyraźny kwietniowy spadek rezerw spowodował pogorszenie wszystkich obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”. 

Rezerwy w końcu kwietnia pozwoliłyby na sfinansowanie 5,83 miesiąca importu towarów i usług (po marcu 6,24), 31,4% podaży pieniądza (po marcu 33,7%) oraz 44,1% całości zadłużenia zagranicznego (po marcu 44,6%). Mimo pogorszenia, wszystkie z wymienionych wskaźników wciąż utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2021 stan rezerw walutowych to 140 732 mln EUR, wyższy niż w końcu 2020 o 12,0%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 6,07 miesiąca importu towarów i usług, 32,0% podaży pieniądza oraz 46,3% zadłużenia zagranicznego.

Rezerwy walutowe w końcu kwietnia - wykres

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.