Rezerwy walutowe w końcu lipca

08.08.2019

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu lipca. Wyniosły one 104 561,3 mln EUR i tym samym okazały się o 1 122,4 mln EUR tj. 1,1% wyższe niż w końcu czerwca i jednocześnie o 8 925,6 mln EUR tj. 9,3% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 116 528,9 mln USD tj. o 1,1% mniej niż przed miesiącem i o 3,9% więcej niż przed rokiem. Lipcowy wzrost rezerw w znacznej części wynikał ze zmian kursowych, tj. wzrostu wyceny wyrażonej w euro aktywów denominowanych w dolarach. Dodatkowo widoczny był wzrost wyceny złota, związany tak ze zmianami jego kursu jak i wzmocnieniem się dolara.

Lipcowy wzrost rezerw przyczynił się do polepszenia obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”. Rezerwy w końcu lipca pozwoliły by na sfinansowanie 4,74 miesiąca importu towarów i usług (po czerwcu 4,72%), 30,0% podaży pieniądza (po czerwcu 29,8%) oraz 32,5% całości zadłużenia zagranicznego (po czerwcu na tym samym poziomie). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach, w dodatku w lipcu prawie wszystkie uległy poprawie. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2019 stan rezerw walutowych to 106 562 mln EUR, wyższy niż w końcu 2018 o 4,2%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,71 miesiąca importu towarów i usług, 28,4% podaży pieniądza oraz 34,8% zadłużenia zagranicznego.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.