Rezerwy walutowe w końcu listopada

08.12.2020

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu listopada. Wyniosły one 120 499,1 mln EUR i tym samym okazały się o 2 089,5 mln EUR tj. 1,7% niższe niż w końcu października i jednocześnie o 11 611,6 mln EUR tj. 10,7% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 144 412,5 mln USD tj. o 0,9% więcej niż przed miesiącem i o 20,5% więcej niż przed rokiem.

Spadek rezerw w listopadzie nie jest typowy. Zazwyczaj mamy stabilizację lub nawet niewielkie wzrosty. Tegoroczna korekta jest pewnego rodzaju odreagowaniem nadzwyczaj wysokiego października, kiedy to rezerwy wzrosły o 2,9%.

Spadek poziomu rezerw był głównie pochodną zmniejszenia się pozycji należności w walutach wymienialnych o 1 137,3 mln EUR tj. 1,0%. Faktyczny odpływ środków w tej pozycji mógł być minimalnie mniejszy (o 0,1%) – poziom rezerw zmniejszał bowiem w statystykach niewielki spadek wyceny dolara względem euro. Silnemu zmniejszeniu uległa też wycena złota monetarnego o 942,6 mln EUR tj. 8,0%. Spadki, choć raczej symbolicznych rozmiarów, odnotowano również w przypadku SDR-ów o 2,3 mln EUR tj. 0,7% oraz transzy rezerwowej w MFW o 7,3 mln EUR tj. 0,6%.

Listopadowy spadek rezerw spowodował lekkie pogorszenie obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu listopada pozwoliłyby na sfinansowanie 5,76 miesiąca importu towarów i usług (po październiku 5,85), 30,0% podaży pieniądza (po październiku 31,8%) oraz 39,7% całości zadłużenia zagranicznego (po październiku 39,9%). Mimo pogorszenia, wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymały się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2020 stan rezerw walutowych to 124 114 mln EUR, wyższy niż w końcu 2019 o 8,4%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,93 miesiąca importu towarów i usług, 30,5% podaży pieniądza oraz 41,1% zadłużenia zagranicznego.

Prognozowany dla końca roku 2021 stan rezerw walutowych to 133 872 mln EUR, wyższy niż w końcu 2020 o 7,9%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,81 miesiąca importu towarów i usług, 30,2% podaży pieniądza oraz 44,0% zadłużenia zagranicznego.

 

 

Kontakt:
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.