Rezerwy walutowe w końcu listopada

08.12.2021

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu listopada

Wyniosły one 146 719,0 mln EUR i tym samym okazały się o 2 646,1 mln EUR tj. 1,8% wyższe niż w końcu października i jednocześnie o 26 219,9 mln EUR tj. 21,8% wyższe niż przed rokiem.
W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 166 725,7 mln USD tj. o 0,7% mniej niż przed miesiącem i równocześnie  o 15,5% więcej niż przed rokiem.

Wzrost rezerw w listopadzie prezentuje się bardzo dobrze. Ostatnie dwa lata przyniosły w listopadach spadki rezerw, a w latach wcześniejszych owszem widywane były wzrosty, ale zazwyczaj nie aż tak duże. Tegoroczny wzrost, nie dość że sporych rozmiarów i wyższy od oczekiwanego, okazał się też siódmym wzrostem z rzędu. Kolejny więc raz nie pojawiła się korekta po wcześniejszych silnych wzrostach – jak choćby tych z maja, lipca, czy sierpnia. Listopadowy wzrost rezerw stanowi kontynuację dłużej już korzystnej tendencji. Na przestrzeni jedenastu tegorocznych miesięcy wzrost rezerw odnotowano w dziewięciu (ponadto jeden spadek i jedną stabilizację). Roczna dynamika rezerw w listopadzie uległa wyraźnemu zwiększeniu z październikowych 17,5% do 21,8%.

Wzrost poziomu rezerw w listopadzie był głównie pochodną wzrostu w pozycji należności w walutach wymienialnych o 2 046,8 mln EUR tj. 1,6%. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wzrost obserwowany w tej pozycji był jedynie w połowie  efektem faktycznego napływu środków, a w połowie zaś wynikiem wzmocnienia wyceny dolara względem euro i zwiększenia się eurowej wyceny aktywów denominowanych w dolarach. Wyraźnie zwiększyła się w listopadzie wycena złota monetarnego – o 468,4 mln EUR tj. 4,1%. Wzrosty obserwowano jeszcze w dwóch pozycjach rezerw tj. transzy rezerwowej w MFW o 44,0 mln EUR tj. 3,5%. oraz w przypadku SDR-ów o 86,9 mln EUR tj. 1,7%.

Wynikiem listopadowego zwiększenia rezerw był wzrost obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu listopada pozwoliłyby na sfinansowanie 5,66 miesiąca importu towarów i usług (po październiku 5,64), 35,2% podaży pieniądza (po październiku 34,4%) oraz 48,2% całości zadłużenia zagranicznego (po październiku 47,5%). Wszystkie z wymienionych wskaźników od długiego już czasu utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2021 to 151 854 mln EUR, wyższy niż w końcu 2020 o 20,9%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,80 miesiąca importu towarów i usług, 35,4% podaży pieniądza oraz 49,0% zadłużenia zagranicznego. Dla końca roku 2022 prognozowany jest stan rezerw na poziomie 160 002 mln EUR pozwalający na pokrycie 5,47 miesiąca importu towarów i usług, 33,3% podaży pieniądza i 51,3% zadłużenia zagranicznego.

Sprawdź dane z ubiegłego miesiąca

Zobacz wszystkie analizy KIG

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.