Rezerwy walutowe w końcu listopada

06.12.2019

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu listopada. Wyniosły one 108 888 mln EUR i tym samym okazały się o 304,4 mln EUR tj. 0,3% niższe niż w końcu października i jednocześnie o 8 778 mln EUR tj. 8,8% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 119 829,4 mln USD tj. o 1,7% mniej niż przed miesiącem i o 5,3% więcej niż przed rokiem.

Listopadowy spadek rezerw okazał się większy od oczekiwanego. Był głównie pochodną spadku wyceny złota monetarnego o 191 mln EUR tj. 1,9%. Drugą z istotnych zmian była redukcja o 98,7 mln EUR tj. 0,1% pozycji należności w walutach wymienialnych.

Listopadowy spadek rezerw przyczynił się do nieznacznego pogorszenia obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”. Rezerwy w końcu listopada pozwoliłyby na sfinansowanie 4,88 miesiąca importu towarów i usług (po październiku 4,90%), 30,6% podaży pieniądza (po październiku 30,5%) oraz 35,7% całości zadłużenia zagranicznego (po październiku 35,8%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2019 stan rezerw walutowych to 109 759 mln EUR, wyższy niż w końcu 2018 o 7,3%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,88 miesiąca importu towarów i usług, 29,8% podaży pieniądza oraz 35,6% zadłużenia zagranicznego.

Prognozowany dla końca roku 2020 stan rezerw walutowych to 116 489 mln EUR, wyższy niż w końcu 2019 o 6,1%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,88 miesiąca importu towarów i usług, 28,4% podaży pieniądza oraz 37,3% zadłużenia zagranicznego.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.