Rezerwy walutowe w końcu lutego

07.03.2023

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu lutego

Rezerwy walutowe w końcu lutego

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu lutego. Wyniosły one 158 244,8 mln EUR i tym samym okazały się o 3 839,8 mln EUR tj. 2,5% wyższe niż w końcu stycznia i jednocześnie o 14 514,7 mln EUR tj. 10,1% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 167 833,9 mln USD tj. o 0,4% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 4,5% więcej niż przed rokiem.

Trudno mówić o typowej zmianie rezerw w lutym. W kilku ostatnich latach notowano tu tak różnej skali wzrosty, jak i spadki. Wzrost tegoroczny okazał się wyraźny, zwłaszcza na tle ubiegłorocznego spadku. Być może jest pewnego rodzaju odreagowaniem po spadku rezerw notowanym w styczniu.  Roczna dynamika rezerw w lutym uległa zwiększeniu do 10,1% ze styczniowych 7,0%.

Wzrost poziomu rezerw w lutym był głównie pochodną zwiększenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 4 135,3 mln EUR tj. 3,1%. Wypada jednak zaznaczyć, że faktycznie w pozycji tej miał miejsce nieco mniejszy napływ rezerw. Statystyki zostały tu bowiem poprawione o około 0,7 pkt proc. efektami kursowymi (przy obserwowanym wzroście o 3,1 pkt). Wzmocnienie wyceny dolara względem euro (o 2,1%), zwiększało bowiem eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. W lutym wzrost rezerw odnotowano jeszcze w przypadku SDR-ów o 71,6 mln EUR tj. 1,4% oraz transzy rezerwowej w MFW o 18,2 mln EUR tj. 1,4%. Spadki rezerw miały miejsce jedynie w przypadku wyceny złota monetarnego – o 385,3 mln EUR tj. 3,0%

Notowane w lutym zwiększenie rezerw przełożyło się na poprawę monitorowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu lutego pozwoliłyby na sfinansowanie 4,67 miesiąca importu towarów i usług (po styczniu 4,60), 35,5% podaży pieniądza (po styczniu 34,7%) oraz pokrywały zadłużenie zagraniczne w 46,4% (po styczniu 46,2%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się nagłej i głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2023 to 169 154 mln EUR, wyższy niż w końcu 2022 o 8,1%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,57 miesiąca importu towarów i usług, 34,4% podaży pieniądza oraz 49,6% zadłużenia zagranicznego.

rezerwy walutowe

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.