Rezerwy walutowe w końcu maja

02.05.2019

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu maja. Wyniosły one 106 408 mln EUR i tym samym okazały się o 1 990 mln EUR tj. 1,9% wyższe niż w końcu kwietnia i jednocześnie o 10 159,7 mln EUR tj. 10,6% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 118 619,2 mln USD tj. o 1,4% więcej niż przed miesiącem i o 6,1% więcej niż przed rokiem. Majowy wzrost rezerw niemal w całości wynikał z faktycznego napływu środków, a jedynie minimalnie ze wzrostu w statystykach prowadzonych w euro wyceny aktywów denominowanych w dolarach (wpływ zmiany wyceny dolara to dodatkowe około 0,2% wzrostu z faktycznie zanotowanych 1,9%)

Majowy wzrost rezerw przyczynił się do polepszenia, obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”. Rezerwy w końcu maja pozwoliły by na sfinansowanie 4,85 miesiąca importu towarów i usług (po kwietniu 4,78), 30,9% podaży pieniądza (po kwietniu 30,5%) oraz 32,7% całości zadłużenia zagranicznego (po kwietniu 32,3%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach, w dodatku w maju uległy poprawie. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2019 stan rezerw walutowych to 109 309 mln EUR, wyższy niż w końcu 2018 o 6,9%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,83 miesiąca importu towarów i usług, 29,1% podaży pieniądza oraz 33,9% zadłużenia zagranicznego.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.