Rezerwy walutowe w końcu maja 2020 r.

05.06.2020

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu maja. Wyniosły one 119 444 mln EUR i tym samym okazały się o 10 800 mln EUR tj. 9,9% wyższe niż w końcu kwietnia i jednocześnie o 13 036 mln EUR tj. 12,3% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 132 788 mln USD tj. o 12,3% więcej niż przed miesiącem i o 11,9% więcej niż przed rokiem.

Wzrost rezerw w maju jest zjawiskiem dość często obserwowanym. Należy jednak wyraźnie podkreślić że wzrost zanotowany w maju tego roku jest znacznie wyższy od typowego, jest wręcz rekordowy co do kwoty. Zazwyczaj duże wzrosty obserwowane w przeszłości wynikały ze zdarzeń nadzwyczajnych (np. napływ środków z zagranicznej emisji obligacji). Prawdopodobnie również  teraz mamy do czynienia z dużą nietypową operacją, nie zaś ze skutkami silnych przepływów kapitałów czy zmian w bilansie obrotów bieżących.

Wzrost poziomu rezerw był głównie pochodną zwiększenia pozycji należności w walutach wymienialnych o 10 910 mln EUR tj. 11,4%. Co ciekawe skala wzrostu mogła by być nawet nieco większa o około 0,3 pkt. proc. gdyby nie spadek wyceny dolara względem euro, który między końca kwietnia a końcem maja wyniósł 1,0%. W statystykach maja zwraca też uwagę spadek (183 mln EUR i 1,6%) spadek wyceny złota monetarnego.

Majowy wzrost rezerw był na tyle silny by spowodować znaczną poprawę obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu maja pozwoliłyby na sfinansowanie 5,74 miesiąca importu towarów i usług (po kwietniu 5,05%), 31,1% podaży pieniądza (po kwietniu 29,5%) oraz 36,8% całości zadłużenia zagranicznego (po kwietniu 36,0%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się też na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2020 stan rezerw walutowych to 123 126 mln EUR, wyższy niż w końcu 2019 o 7,5%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 6,30 miesiąca importu towarów i usług, 29,4% podaży pieniądza oraz 38,9% zadłużenia zagranicznego.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.