Rezerwy walutowe w końcu maja

07.06.2021

Rezerwy walutowe w maju ze znaczącym wzrostem

Rezerwy walutowe w końcu maja

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu maja. Wyniosły one 133 383,4 mln EUR i tym samym okazały się o 4 680,3 mln EUR tj. 3,6% wyższe niż w końcu kwietnia i jednocześnie o 13 939,2 mln EUR tj. 11,7% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 162 734,1 mln USD tj. o 4,5% więcej niż przed miesiącem i równocześnie  o 22,6% więcej niż przed rokiem.

Znaczący wzrost rezerw w maju prezentuje się dobrze. Stanowił on odreagowanie wcześniejszej sporej korekty z kwietnia i być może powrót do obserwowanej w długim terminie, wzrostowej tendencji rezerw. Co ciekawe, mimo sporego wzrostu rezerw w ujęciu miesięcznym, ich roczna dynamika uległa obniżeniu – ze względu na wejście w echo wysokiej bazy sprzed roku. Mimo spadku z 18,5% w kwietniu do 11,7% w maju – wciąż powinna być traktowana jako wysoka.

Wyraźny wzrost poziomu rezerw w maju był głównie pochodną silnych wzrostów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 3 885,2 mln EUR tj. 3,3%. Co ciekawe faktyczny wzrost w tej pozycji mógł być nawet nieco większy (o 0,3 pkt proc. ponad obserwowane 3,3%) spłycał go bowiem w statystykach prowadzonych w euro spadek dolara wobec wspólnej waluty. Wyraźnemu zwiększeniu w maju uległa też wycena złota monetarnego – o 790,8 mln EUR tj. 7,4%. Wzrosty obserwowano też w dwóch pozostałych pozycjach rezerw tj. transzy rezerwowej w MFW o 3,3 mln EUR tj. 0,3%. oraz w przypadku SDR-ów o 1,0 mln EUR tj. 0,3%.

Wyraźny majowy wzrost rezerw spowodował poprawę wszystkich obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu maja pozwoliłyby na sfinansowanie 5,80 miesiąca importu towarów i usług (po kwietniu 5,75), 32,0% podaży pieniądza (po kwietniu 31,6%) oraz 44,3% całości zadłużenia zagranicznego (po kwietniu 44,1%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2021 stan rezerw walutowych to 140 977 mln EUR, wyższy niż w końcu 2020 o 12,2%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,74 miesiąca importu towarów i usług, 30,6% podaży pieniądza oraz 46,4% zadłużenia zagranicznego.

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.