Rezerwy walutowe w końcu maja 

07.06.2022

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu maja

Rezerwy walutowe w końcu maja

Rezerwy walutowe w końcu maja

Wyniosły one 145 619,0 mln EUR i tym samym okazały się o 1 667,0 mln EUR tj. 1,2% wyższe niż w końcu kwietnia i jednocześnie o 12 235,6 mln EUR tj. 9,2% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 156 220,2 mln USD tj. o 2,7% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 4,0% mniej niż przed rokiem.  

Wzrost rezerw w maju jest typowy. Tegoroczny miał jednak umiarkowane rozmiary. Trzeba jednak pamiętać, że tym razem pojawił się mimo bardzo trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej wywołanej agresją Rosji na Ukrainę. Widziany więc w kontekście wciąż dużego zamieszania na rynkach i silnego wzrostu obaw przed ryzykiem – traktowany powinien być jako pozytywnie zaskakujący. Roczna dynamika rezerw w maju uległa zmniejszeniu do 9,2% z kwietniowych 11,8%.  

Wzrost poziomu rezerw w maju był głównie pochodną zwiększenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 2 385,6 mln EUR tj. 1,9%. Wzrost w tej pozycji został ograniczony o około 0,5 pkt proc. efektami kursowymi. Osłabienie wyceny dolara względem euro (o 1,5%), zmniejszało eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. W maju pozostałe pozycje rezerw zmniejszały się. Wyraźny spadek miał miejsce w przypadku wyceny złota monetarnego – o 615,0 mln EUR tj. 4,6%. Spadki umiarkowanych rozmiarów obserwowano zaś w dwóch pozostałych pozycjach rezerw tj. transzy rezerwowej w MFW o 20,3 mln EUR tj. 1,5%. oraz w przypadku SDR-ów o 83,3 mln EUR tj. 1,5%.  

Mimo notowanego w maju powiększenia rezerw obserwowano pogorszenie monitorowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.  

Rezerwy w końcu maja pozwoliłyby na sfinansowanie 4,92 miesiąca importu towarów i usług (po kwietniu 4,95), 33,0% podaży pieniądza (po kwietniu 33,3%). Jedynie w przypadku wskaźnika dotyczącego pokrycia rezerwami zadłużenia zagranicznego odnotowano poprawę – do 45,0% całości zadłużenia zagranicznego (po kwietniu 44,5%). Jednak mimo majowych, częściowo negatywnych, zmian – wszystkie z wymienionych wskaźników wciąż utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się głębokiej utraty wartości przez złotego. 

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2022 to 161 731 mln EUR, wyższy niż w końcu 2021 o 10,3%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,12 miesiąca importu towarów i usług, 33,9% podaży pieniądza oraz 50,0% zadłużenia zagranicznego.  

 

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.