Rezerwy walutowe w końcu marca

07.04.2021

Rezerwy walutowe z niewielkim wzrostem w stosunku do lutego

Rezerwy walutowe w końcu marca

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu marca. Wyniosły one 134 814,4 mln EUR i tym samym okazały się o 50,1 mln EUR tj. 0,04% wyższe niż w końcu lutego i jednocześnie o 24 694,8 mln EUR tj. 22,4% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 158 351,5 mln USD tj. o 3,1% mniej niż przed miesiącem lecz równocześnie  o 31,0% więcej niż przed rokiem.

Jedynie minimalny wzrost rezerw w marcu, na pierwszy rzut oka, nie wygląda specjalnie imponująco. Trzeba jednak pamiętać, że miał on miejsce po trzeb bardzo wysokich wzrostach rezerw. Prawdopodobne wydawało się więc tu przyjście choćby drobnej korekty (w naszych prognozach zakładaliśmy korektę o 1%). Co ciekawe, mimo niemal stabilizacji poziomu rezerw, ich dynamika roczna mocno wzrosła z 16,1% w lutym do 22,4%.

Niewielki wzrost poziomu rezerw w marcu był głównie pochodną zwiększenia się pozycji należności w walutach wymienialnych o 192,6 mln EUR tj. 0,2%. Co ciekawe jej wzrost był przede wszystkim pochodną umocnienia się dolara względem euro (o 3,2%), co mogło zwiększyć jej wycenę w statystykach prowadzonych w euro o około 1%. Wzrosły obserwowano też w dwóch innych pozycjach  transzy rezerwowej w MFW o 1,3 mln EUR tj. 0,1%. oraz  w przypadku SDR-ów o 6,8 mln EUR tj. 2,0%. Zmniejszeniu uległa jedynie wycena złota monetarnego – o 150,6 mln EUR tj. 1,4%.

Niewielki marcowy wzrost rezerw nie był wystarczający do poprawy wszystkich obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu marca pozwoliłyby na sfinansowanie 6,30 miesiąca importu towarów i usług (po lutym 6,36), 34,1% podaży pieniądza (po lutym 33,1%) oraz 44,6% całości zadłużenia zagranicznego (po lutym 44,0%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2021 stan rezerw walutowych to 140 713 mln EUR, wyższy niż w końcu 2020 o 12,0%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 6,19 miesiąca importu towarów i usług, 32,3% podaży pieniądza oraz 46,3% zadłużenia zagranicznego.

Rezerwy walutowe w końcu marca - wykres

 

Zobacz rezerwy walutowe w końcu lutego

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.