Rezerwy walutowe w końcu marca 2020 r.

08.04.2020

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu marca. Wyniosły one 110 120 mln EUR i tym samym okazały się o 5 941 mln EUR tj. 5,1% niższe niż w końcu lutego i jednocześnie o 9 381 mln EUR tj. 9,3% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 120 894 mln USD tj. o 5,7% mniej niż przed miesiącem i o 7,0% więcej niż przed rokiem.

Marcowy spadek rezerw nie jest typowym. Po pierwsze może stanowić odreagowanie lepszych niż oczekiwano wyników w lutym. Bardziej jednak prawdopodobne, że jest odzwierciedleniem sporych przepływów kapitałów jakie miały miejsce w marcu, w związku ze zmianami nastrojów inwestorów międzynarodowych, związanych z rozszerzeniem się pandemii koronawirusa. Być może, po części jest też wynikiem pewnych perturbacji w bilansie obrotów bieżących.

Spadek poziomu rezerw był głównie pochodną obniżenia pozycji należności w walutach wymienialnych o 5 881 mln EUR tj. 5,7%. Co istotne praktycznie cała ta zmiana wynikła z odpływu środków, bo wpływ zmian wyceny między dolarem a euro w marcu był jedynie minimalny. W statystykach marca zwraca też uwagę niewielki (80,2 mln EUR i 0,7%) spadek wyceny złota monetarnego.

Marcowy spadek rezerw był na tyle silny, by spowodować znaczącą korektę obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu marca pozwoliłyby na sfinansowanie 5,00 miesięcy importu towarów i usług (po lutym 5,20%), 31,3% podaży pieniądza (po lutym 31,9%) oraz 35,2% całości zadłużenia zagranicznego (po lutym 35,8%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się jednak na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2020 stan rezerw walutowych to 120 806 mln EUR, wyższy niż w końcu 2019 o 5,5%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 6,39 miesiąca importu towarów i usług, 30,7% podaży pieniądza oraz 38,2% zadłużenia zagranicznego.


Kontakt:
Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.