Rezerwy walutowe w końcu marca

07.04.2022

Rezerwy walutowe w końcu marca

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu marca. Wyniosły one 142 055,7 mln EUR i tym samym okazały się o 1 674,4 mln EUR tj. 1,2% niższe niż w końcu stycznia i jednocześnie o 7 241,3 mln EUR tj. 5,4% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 158 109,6 mln USD tj. o 1,6% mniej niż przed miesiącem i równocześnie o 0,2% mniej niż przed rokiem.

Spadek rezerw w marcu nie jest czymś typowym. Trzeba jednak mieć na uwadze, że tym razem pojawił się w związku z bardzo trudną sytuacją polityczną i gospodarczą wywołaną agresją Rosji na Ukrainę. Widziany więc w kontekście tak dużego zamieszania na rynkach i tak silnego wzrostu obaw przed ryzykiem – traktowany powinien być jako niewielki. Roczna dynamika rezerw w marcu uległa zmniejszeniu do 5,4% z lutowych 6,7%.

Spadek poziomu rezerw w marcu był głównie pochodną zmniejszenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 1 866,9 mln EUR tj. 1,5%. Spadek w tej pozycji został o nawet około 0,15 pkt proc. zmniejszony efektami kursowymi. Wzmocnienie wyceny dolara względem euro (o 0,4%), zwiększało eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. W marcu pozostałe pozycje rezerw zwiększały się. Wyraźny wzrost miał miejsce w przypadku wyceny złota monetarnego – o 191,4 mln EUR tj. 1,5%. Wzrosty bardzo niewielkie obserwowano zaś w dwóch pozostałych pozycjach rezerw tj. transzy rezerwowej w MFW o 0,2 mln EUR tj. 0,02%. oraz w przypadku SDR-ów o 0,9 mln EUR tj. 0,02%.

Wynikiem marcowego zmniejszenia rezerw było pogorszenie obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu marca pozwoliłyby na sfinansowanie 4,98 miesiąca importu towarów i usług (po lutym 5,10), 33,2% podaży pieniądza (po lutym 34,0%) oraz 44,1% całości zadłużenia zagranicznego (po lutym 44,7%). Jednak mimo marcowego pogorszenia wszystkie z wymienionych wskaźników wciąż utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2022 to 156 469 mln EUR, wyższy niż w końcu 2021 o 6,7%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,01 miesiąca importu towarów i usług, 32,8% podaży pieniądza oraz 48,4% zadłużenia zagranicznego.

rezerwy walutowe

Sprawdź także: Rezerwy walutowe w końcu lutego 

Sprawdź pozostałe analizy KIG

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.