Rezerwy walutowe w końcu marca

05.03.2019

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu marca. Wyniosły one 100 738 mln EUR i tym samym okazały się o 1 993 mln EUR tj. 2,0% wyższe niż w końcu lutego i jednocześnie i 3 825 mln EUR tj. 3,9% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 112 943 mln USD tj. o 0,4% więcej niż przed miesiącem i o 5,5% mniej niż przed rokiem. Marcowy wzrost rezerw w około ¾ wynikał z faktycznego napływu środków w ¼ zaś ze wzrostu w statystykach prowadzonych w euro wyceny aktywów denominowanych w dolarach.

Marcowy wzrost rezerw przyczynił się do polepszenia obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”. Rezerwy w końcu marca pozwoliły by na sfinansowanie 4,65 miesiąca importu towarów i usług (po lutym 4,58), 29,9% podaży pieniądza (po lutym 29,5%) oraz 31,7% całości zadłużenia zagranicznego (po lutym 31,5%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach, w dodatku w marcu uległy poprawie. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.