Rezerwy walutowe w końcu października

06.11.2020

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu października. Wyniosły one 122 588,6 mln EUR i tym samym okazały się o 3 461,6 mln EUR tj. 2,9% wyższe niż w końcu września i jednocześnie o 13 396,7 mln EUR tj. 12,3% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 143 116,5 mln USD tj. o 2,6% więcej niż przed miesiącem i o 17,4% więcej niż przed rokiem.

Wzrost rezerw w październiku nie jest zjawiskiem często obserwowanym. W dodatku notowany tym razem wzrost był duży.

Wzrost poziomu rezerw był głównie pochodną zwiększenia pozycji należności w walutach wymienialnych o 3 469,0 mln EUR tj. 3,3%. Faktyczny napływ środków w tej pozycji mógł być minimalnie mniejszy (o 0,1%) – poziom rezerw zwiększało bowiem w statystykach niewielki wzmocnienie dolara względem euro. Wzrosty, choć raczej symbolicznych rozmiarów, odnotowano również w przypadku SDR-ów o 1,1 mln EUR tj. 0,3% oraz transzy rezerwowej w MFW o 3,6 mln EUR tj. 0,3%. Zmniejszeniu tym razem uległa jedynie wycena złota monetarnego o 12,1 mln EUR tj. 0,1%,

Październikowy wzrost rezerw spowodował poprawę obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu października pozwoliłyby na sfinansowanie 5,84 miesiąca importu towarów i usług (po wrześniu 5,65%), 31,9% podaży pieniądza (po wrześniu 30,6%) oraz 39,9% całości zadłużenia zagranicznego (po wrześniu 39,5%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się też na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2020 stan rezerw walutowych to 126 169 mln EUR, wyższy niż w końcu 2019 o 10,2%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 6,04 miesiąca importu towarów i usług, 31,5% podaży pieniądza oraz 41,7% zadłużenia zagranicznego.

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.