Rezerwy walutowe w końcu października

05.11.2021

Wzrost rezerw w październiku prezentuje się dobrze

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu października. Wyniosły one 144 069,2 mln EUR i tym samym okazały się o 137,2 mln EUR tj. 0,1% wyższe niż w końcu września i jednocześnie o 21 480,6 mln EUR tj. 17,5% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 167 838,5 mln USD tj. o 0,5% więcej niż przed miesiącem i równocześnie  o 17,3% więcej niż przed rokiem.

Wzrost rezerw w październiku prezentuje się dobrze. Choć bowiem okazał się mniejszy od typowego, był jednak już szóstym z rzędu. Kolejny więc raz nie pojawiła się korekta po silnych wzrostach – choćby z maja, lipca, czy sierpnia. Wypada też dodać, iż październikowy wzrost rezerw stanowi kontynuację dłużej już korzystnej tendencji. Na przestrzeni dziesięciu tegorocznych miesięcy wzrost rezerw odnotowano w ośmiu (ponadto jeden spadek i jedną stabilizację). Roczna dynamika rezerw w październiku choć uległa lekkiemu zmniejszeniu z wrześniowych 20,8% do 17,5% – nadal jednak pozostaje bardzo wysoka.

Wzrost poziomu rezerw we wrześniu był głównie pochodną wzrostu wyceny złota monetarnego – o 235,5 mln EUR tj. 2,1%.. Wzrosty obserwowano jeszcze w dwóch pozycjach rezerw tj. transzy rezerwowej w MFW o 6,5 mln EUR tj. 0,5%. oraz w przypadku SDR-ów o 26,8 mln EUR tj. 0,5%. Jedyny spadek odnotowano w pozycji należności w walutach wymienialnych o 131,6 mln EUR tj. 0,1%. Trzeba mieć jednak na uwadze, że obserwowany w tej pozycji spadek nie był efektem faktycznego odpływu środków, ale  wynikiem osłabienia wyceny dolara względem euro i zmniejszenia się eurowej wyceny aktywów denominowanych w dolarach.

Mimo październikowego wzrostu rezerw, część z obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym” uległa pogorszeniu.

Rezerwy w końcu października pozwoliłyby na sfinansowanie 5,64 miesiąca importu towarów i usług (po wrześniu 5,71), 34,5% podaży pieniądza (po wrześniu 34,8%) oraz 46,6% całości zadłużenia zagranicznego (po sierpniu 46,5%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się jednak na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2021 stan rezerw walutowych to 147 515 mln EUR, wyższy niż w końcu 2020 o 17,4%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,63 miesiąca importu towarów i usług, 34,2% podaży pieniądza oraz 47,6% zadłużenia zagranicznego. Dla końca roku 2022 aktualnie prognozowany jest stan rezerw na poziomie 155 431 mln EUR pozwalający na pokrycie 5,38 miesiąca importu towarów i usług, 32,2% podaży pieniądza i 49,8% zadłużenia zagranicznego.

 

Zobacz więcej
Sprawdź! Przeglądy Makro
Sprawdź! Analizy Makro

 

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.