Rezerwy walutowe w końcu października

07.11.2019

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu października. Wyniosły one 109 191,9 mln EUR i tym samym okazały się o 1 355 mln EUR tj. 1,2% niższe niż w końcu września i jednocześnie o 10 920 mln EUR tj. 11,1% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 121 900,7 mln USD tj. o 0,9% więcej niż przed miesiącem i o 9,4% więcej niż przed rokiem.

Październikowy spadek rezerw okazał się większy od oczekiwanego. Był głównie pochodną spadku największej pozycji rezerw tj. należności w walutach wymienialnych o 1 263,7 mln EUR tj. 1,3%. Co ważne, w połowie był wynikiem zmian kursowych tj. osłabienia dolara względem euro, a w połowie wynikał z faktycznego odpływu środków.
Październikowy spadek rezerw przyczynił się do nieznacznego pogorszenia obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”. Rezerwy w końcu października pozwoliłyby na sfinansowanie 4,89 miesiąca importu towarów i usług (po wrześniu 4,96%), 30,7% podaży pieniądza (po wrześniu 32,1%) oraz 35,9% całości zadłużenia zagranicznego (po wrześniu 35,8%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2019 stan rezerw walutowych to 110 726 mln EUR, wyższy niż w końcu 2018 o 8,3%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,91 miesiąca importu towarów i usług, 29,9% podaży pieniądza oraz 35,9% zadłużenia zagranicznego.

Prognozowany dla końca roku 2020 stan rezerw walutowych to 117 516 mln EUR, wyższy niż w końcu 2019 o 6,1%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,90 miesiąca importu towarów i usług, 28,7% podaży pieniądza oraz 37,6% zadłużenia zagranicznego.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.