Rezerwy walutowe w końcu sierpnia

07.09.2020

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu sierpnia. Wyniosły one 116 822,1 mln EUR i tym samym okazały się o 721,3 mln EUR tj. 0,6% wyższe niż w końcu lipca i jednocześnie o 11 189,1 mln EUR tj. 10,6% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 139 111,5 mln USD tj. o 1,0% więcej niż przed miesiącem i o 19,4% więcej niż przed rokiem.

Wzrost rezerw w sierpniu jest zjawiskiem dość często obserwowanym. Jednak tym razem nie był specjalnie dużym. Z drugiej strony część pesymistów oczekiwała niewielkiej korekty, po lipcowym wzroście.

Wzrost poziomu rezerw był głównie pochodną zwiększenia pozycji należności w walutach wymienialnych o 888,4 mln EUR tj. 0,9%. Faktyczny napływ środków w tej pozycji mógł być nawet nieco większy – poziom rezerw zmniejszało bowiem w statystykach niewielkie osłabienie dolara względem euro. W pozostałych pozycjach rezerw wnotowane były spadki. Wycena złota monetarnego zmniejszyła się o 157,9 mln EUR tj. 1,3%, SDR-ów o 2,3 mln EUR tj. 0,7%, a transzy rezerwowej w MFW o 6,9 mln EUR tj. 0,7%.

Sierpniowy wzrost rezerw spowodował poprawę obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu sierpnia pozwoliłyby na sfinansowanie 5,68 miesiąca importu towarów i usług (po lipcu 5,61%), 29,5% podaży pieniądza (po lipcu 29,4%) oraz 38,3% całości zadłużenia zagranicznego (po lipcu 38,0%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się też na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2020 stan rezerw walutowych to 121 907 mln EUR, wyższy niż w końcu 2019 o 6,5%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,87 miesiąca importu towarów i usług, 29,3% podaży pieniądza oraz 40,0% zadłużenia zagranicznego.

 

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.