• A A A

Rezerwy walutowe w końcu sierpnia 2022 z niewielkim wzrostem

08.08.2022

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu sierpnia. To już piaty wzrost rezerw z rzędu

Rezerwy walutowe w końcu maja

Rezerwy walutowe w końcu sierpnia

Wyniosły one 155 135,9 mln EUR i tym samym okazały się o 998,4 mln EUR tj. 0,6% wyższe niż w końcu lipca i jednocześnie o 11 781,1 mln EUR tj. 8,2% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 154 824,7 mln USD tj. o 1,7% mniej niż przed miesiącem i równocześnie o 8,6% mniej niż przed rokiem.

Wzrost rezerw w sierpniu nie jest zjawiskiem pewnym. W kilku ostatnich latach notowano tu tak silne wzrosty jak i silne spadki. Tegoroczny wzrost okazał się niewielki, zwłaszcza gdy porównać go do notowanego przed rokiem. Jednak jest to już piaty wzrost rezerw z rzędu. Pojawił się mimo bardzo trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej wywołanej agresją Rosji na Ukrainę. Roczna dynamika rezerw w sierpniu uległa zmniejszeniu do 8,2% z lipcowych 12,6%.

Wzrost poziomu rezerw w sierpniu był głównie pochodną zwiększenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 1 009,5 mln EUR tj. 0,7%. Niestety nie był to faktyczny napływ rezerw, a nawet był tu niewielki ich odpływ. Wzrost w tej pozycji został wzmocniony o około 0,8 pkt proc. efektami kursowymi (z obserwowanych 0,7 pkt). Wzmocnienie wyceny dolara względem euro (o 2,4%), zwiększało bowiem eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. W sierpniu jeszcze jedna pozycja rezerw uległa zwiększeniu – transza rezerwowa w MFW o 28,6 mln EUR tj. 2,1%. Spadek miał miejsce w przypadku dwóch pozycji – wyceny złota monetarnego – o 34,5 mln EUR tj. 0,3% oraz SDR-ów o 5,2 mln EUR tj. 0,1%.

Notowane w sierpniu powiększenie rezerw było zbyt słabe by spowodować poprawę monitorowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu sierpnia pozwoliłyby na sfinansowanie 4,96 miesiąca importu towarów i usług (po lipcu 4,97), 36,1% podaży pieniądza (po lipcu 36,3%) oraz pokrywały zadłużenie zagraniczne w 47,0% (po lipcu 46,1%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2022 to 161 893 mln EUR, wyższy niż w końcu 2021 o 10,4%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,93 miesiąca importu towarów i usług, 35,3% podaży pieniądza oraz 49,7% zadłużenia zagranicznego.

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.