Rezerwy walutowe w końcu stycznia

07.02.2020

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu stycznia. Wyniosły one 113 757 mln EUR i tym samym okazały się o 753 mln EUR tj. 0,7% niższe niż w końcu grudnia i jednocześnie o 14 771 mln EUR tj. 14,9% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 125 457 mln USD tj. o 2,3% mniej niż przed miesiącem i o 10,4% więcej niż przed rokiem.

Styczniowy spadek rezerw okazał się wyraźnie mniejszy od oczekiwanego. Zazwyczaj bowiem po grudniu (w którym rezerwy istotnie rosną) styczeń przynosi rozdysponowanie wcześniej zgromadzonych środków. Grudzień 2019 w zakresie wzrostu prezentował się doskonale, a styczniowy spadek był znacznie mniejszy od notowanego przed dwunastoma miesiącami. Ów spadek Był głównie pochodną spadku należności w walutach wymienialnych o 1 317 mln EUR tj. 1,3%. Jego skalę spłycało (o około 1 punkt procentowy) wzmocnienie wyceny dolara względem euro. Wycena bowiem aktywów denominowanych w dolarach w statystykach eurowych prezentuje się wtedy lepiej. Dokładnie odwrotnie jest natomiast ze statystykami dolarowymi gdzie aktywa denominowane w euro prezentują się blado. W statystykach stycznia zwraca uwagę istotny (553 mln EUR i 5,5%) wzrost wyceny złota monetarnego.

Styczniowy spadek rezerw nie był na tyle silny by spowodować znaczącą redukcję obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu stycznia pozwoliłyby na sfinansowanie 5,09 miesiąca importu towarów i usług (po grudniu 5,13%), 31,3% podaży pieniądza (po grudniu 31,1%) oraz 36,5% całości zadłużenia zagranicznego (po grudniu 36,6%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2020 stan rezerw walutowych to 121 551 mln EUR, wyższy niż w końcu 2019 o 6,1%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,06 miesiąca importu towarów i usług, 29,8% podaży pieniądza oraz 38,3% zadłużenia zagranicznego.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.