Rezerwy walutowe w końcu września

07.10.2021

Wzrost rezerw we wrześniu prezentuje się dobrze

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu września. Wyniosły one 143 940,3 mln EUR i tym samym okazały się o 585,5 mln EUR tj. 0,4% wyższe niż w końcu sierpnia i jednocześnie o 24 813,3 mln EUR tj. 20,8% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 167 028,5 mln USD tj. o 1,4% mniej niż przed miesiącem i równocześnie  o 19,7% więcej niż przed rokiem.

Wzrost rezerw we wrześniu prezentuje się dobrze. Choć bowiem okazał się mniejszy od typowego, miał jednak miejsce po wcześniejszym dużym wzroście, po którym bardziej oczekiwana była stagnacja lub lekka korekta. Wypada też dodać, iż stanowi on kontynuację korzystnej tendencji z ostatniego czasu. Na przestrzeni dziewięciu tegorocznych miesięcy wzrost rezerw odnotowano w siedmiu (ponadto jeden spadek i jedną stabilizację). Roczna dynamika rezerw we wrześniu choć uległa lekkiemu zmniejszeniu z sierpniowych 22,7% do 20,8% – nadal jednak pozostaje bardzo wysoka.

Wzrost poziomu rezerw we wrześniu był głównie pochodną wzrostu w pozycji należności w walutach wymienialnych o 791,6 mln EUR tj. 0,6%. Trzeba mieć jednak na uwadze, że większość z obserwowanego w tej pozycji wzrostu nie była efektem faktycznego napływu środków, ale  wynikiem wzmocnienia wyceny dolara względem euro i zwiększenia się eurowej wyceny aktywów denominowanych w dolarach. Wzrosty obserwowano jeszcze w dwóch pozycjach rezerw tj. transzy rezerwowej w MFW o 7,6 mln EUR tj. 0,6%. oraz w przypadku SDR-ów o 31,5 mln EUR tj. 0,6%. Jedyny spadek odnotowano w przypadku wyceny złota monetarnego – o 245,2 mln EUR tj. 2,2%.

Mimo wrześniowego wzrostu rezerw nie wszystkie z obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym” uległy poprawie.

Rezerwy w końcu września pozwoliłyby na sfinansowanie 5,76 miesiąca importu towarów i usług (po sierpniu 5,82), 34,5% podaży pieniądza (po sierpniu 34,2%) oraz 46,5% całości zadłużenia zagranicznego (po sierpniu 45,8%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2021 stan rezerw walutowych to 147 538 mln EUR, wyższy niż w końcu 2020 o 17,4%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,73 miesiąca importu towarów i usług, 33,8% podaży pieniądza oraz 47,6% zadłużenia zagranicznego.

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272

Zobacz
Przeglądy Makro
Analizy Makro

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.