Rezerwy walutowe w końcu września 2022 po serii wzrostów z niewielkim spadkiem

07.10.2022

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu września. Po wcześniejszej serii pięciu kolejnych wzrostów rezerw … spadek

Rezerwy walutowe w końcu maja

Rezerwy walutowe w końcu września

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu września. Wyniosły one 154 202,8 mln EUR i tym samym okazały się o 900,2 mln EUR tj. 0,6% niższe niż w końcu sierpnia i jednocześnie o 10 262,5 mln EUR tj. 7,1% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 151 603,3 mln USD tj. o 2,1% mniej niż przed miesiącem i równocześnie o 9,2% mniej niż przed rokiem.

Spadek rezerw we wrześniu nie jest zjawiskiem typowym. W kilku ostatnich latach notowano tu wzrosty – choć jak trzeba przyznać rozmaitej skali – od minimalnych po całkiem pokaźne. Tegoroczny spadek okazał się niewielki, miał też miejsce po wcześniejszej serii pięciu kolejnych wzrostów rezerw. Roczna dynamika rezerw we wrześniu uległa zmniejszeniu do 7,1% z sierpniowych 8,2%.

Spadek poziomu rezerw we wrześniu był głównie pochodną zmniejszenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 868,4 mln EUR tj. 0,6%. Niestety faktyczny odpływ w tej pozycji rezerw był nawet większy. Statystyki w tej pozycji zostały bowiem poprawione o około 0,5 pkt proc. efektami kursowymi (przy obserwowanym spadku o 0,6 pkt). Wzmocnienie wyceny dolara względem euro (o 1,5%), zwiększało bowiem eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. We wrześniu jeszcze jedna pozycja rezerw uległa zmniejszeniu – wycena złota monetarnego – o 105,9 mln EUR tj. 0,8%. Wzrost rezerw miał miejsce w przypadku dwóch pozycji – transzy rezerwowej w MFW o 11,7 mln EUR tj. 0,9% oraz SDR-ów o 62,4 mln EUR tj. 1,1%.

Notowane we wrześniu obniżenie rezerw nie przełożyło się na pogorszenie kompletu monitorowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”. Jeden z nich uległ pogorszeniu, jednak dwa pozostałe uległy poprawie.

Rezerwy w końcu września pozwoliłyby na sfinansowanie 4,82 miesiąca importu towarów i usług (po sierpniu 4,93), 36,5% podaży pieniądza (po sierpniu 35,9%) oraz pokrywały zadłużenie zagraniczne w 45,9% (po sierpniu 45,3%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2022 to 161 060 mln EUR, wyższy niż w końcu 2021 o 9,9%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,88 miesiąca importu towarów i usług, 35,9% podaży pieniądza oraz 47,8% zadłużenia zagranicznego.

 

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.