Silny wzrost płac w grudniu i umiarkowany spadek zatrudnienia - dane GUS

21.01.2022

Tegoroczny wzrost płac był większy od typowego i większy od oczekiwanego. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 621,90 PLN do 6644,39 PLN tj. o 10,3%. Przeciętne uposażenie w grudniu okazało się o 670,64 PLN i 11,2% wyższe niż przed rokiem.

Dane GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021

Roczna dynamika płacy zwiększyła się wyraźnie z 9,8% w listopadzie i 8,4% w październiku.
Zatrudnienie w grudniu okazało się o 2,1 tys. osób, tj. o 0,03% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6361,6 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 32,6 tys. osób tj. o 0,52%.

Spadek zatrudnienia w grudniu o 2,1 tys. osób należy uznać za umiarkowany. Grudzień z przyczyn sezonowych nie jest miesiącem w którym zatrudnienie mogłoby rosnąć. Wręcz odwrotnie, wraz z końcem okresu wiosenno-letniego spada popyt na prace sezonowe w rolnictwie, budownictwie ale i usługach turystycznych. To też przełom roku, kiedy w części firm dochodzi do dopasowania poziomu zatrudnienia do poziomu zamówień, oczekiwanego dla roku następnego. Zazwyczaj więc widoczny jest w grudniu spadek zatrudnienia i kompensujący go z nawiązką wzrost w styczniu.

Roczna dynamika zatrudnienia w grudniu uległa pogorszeniu do dodatnich 0,52% z dodatnich 0,71% w listopadzie. We wcześniejszych miesiącach obserwowane było silne falowanie rocznej dynamiki zatrudnienia. Trzeba jednak pamiętać, iż znaczna część z owego falowania – wpierw poprawa (zwłaszcza z kwietnia i maja) dynamiki rocznej zatrudnienia i a później pogorszenie (z lipca, sierpnia, września i października), to w znacznej części efekt bazy – wchodzenia w echo szczególnie trudnej przed rokiem sytuacji gospodarki, a później w echo poprawiającej się sytuacji.  Sposobem na ocenę poziomu zatrudnienia w oderwaniu od falującej bazy może być porównanie stanu dzisiejszego z tym sprzed 24 miesięcy a więc z analogicznego okresu roku 2019. W grudniu zatrudnienie było niższe niż przed dwoma laty o 34,4 tys. osób tj. 0,5%. Bardzo podobne różnice można było wyliczyć dla kilku wcześniejszych miesięcy.

W styczniu płace są zazwyczaj wyraźnie niższe od grudniowych. W ostatnim miesiącu roku przypada bowiem kumulacji wypłat nagród, dodatków i premii, a w styczniu kiedy tych części ruchomych nie ma – statystyki płac pokazują zdecydowanie niższe wartości. Spadek w styczniu tego roku może sięgnąć 7,1%, co będzie korektą nieco płytszą od notowanej przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac wzrośnie z grudniowych 11,2% do 11,5%.

W przypadku zatrudnienia po styczniu zazwyczaj oczekuje się bardzo mocnych wzrostów statystyk. Trzeba jednak pamiętać, że są one głównie wynikiem przeszeregowania „w górę” części firm zatrudniających dotąd mniej niż 10 osób  – do grupy zatrudniającej więcej (tj. tej dla której prowadzone są badania tego co się dzieje w sektorze przedsiębiorstw). Co ciekawe w styczniu 2021 mieliśmy zupełnie anormalny spadek poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Pytaniem pozostaje czy powrócimy do typowych wyników (co zakładamy licząc na wzrost liczby zatrudnionych rzędu 45 tys. osób) czy drugi ro z rzędu obserwowany będzie anormalny spadek.

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.