Rachunki narodowe w I kw. 2019

03.06.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za pierwszy kwartał 2019 roku. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 4,7% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, podczas gdy w IV kw. 2018 wzrost wyniósł 4,9%. Dynamika ta okazała się nieco wyższa od prezentowanej wcześniej w danych wstępnych przyspieszonych (4,6%). W ujęciu nominalnym produkt krajowy wyniósł w I kwartale 520,2 mld PLN o okazał się o 6,8% wyższy niż przed rokiem. Zmianę cen (tzw. deflator PKB)  liczoną po całym produkcie krajowym można szacować na około 2,1% w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Produkt krajowy brutto za ostatnie cztery kwartały (w ujęciu rocznym kroczącym) wyniósł 2148,7 mld PLN.

Wzrosła dynamika spożycia z 4,3% do 4,4%. Zwraca jednak uwagę, iż miało to miejsce przy lekkim wyhamowaniu spożycia gospodarstw domowych z 4,2% do 3,9% i znaczącym wzroście dynamiki spożycia publicznego z 4,7% do 6,4%. Doskonały wynik odnotowano w przypadku inwestycji, gdzie tempo wzrostu zwiększyło się z 8,2% do aż 12,6%. Notowany w tym samym czasie spadek skali wzrostu akumulacji z 6,1% do 3,2% świadczy o znacznej redukcji zapasów. Obroty handlu zagranicznego okazały się mniej dynamiczne niż w kwartale poprzednim. Wzrost eksportu pozostawał jednak wyższy niż importu (eksport obniżenie dynamiki z 7,9% do 5,9%, import z obniżenie dynamiki z 7,8% do 5,0%).

Po stronie podażowej zwraca uwagę jedynie umiarkowany wzrost dynamiki wartości dodanej w przemyśle z 5,6% do 5,9% oraz spadek dynamiki w budownictwie z 13,6% do 8,5%. Poniżej oczekiwań prezentowały się również dane dotyczące handlu – ograniczenie dynamiki z 4,3% do 3,1%. Dla odmiany doskonale prezentowały się dane dotyczące transportu i magazynowania gdzie tempo wzrostu zwiększyło się z 7,8% do 10,4%, czy działalności finansowej – wzrost dynamiki z 5,8% do 14,4%.

Analizując dane za pierwszy kwartał należy mieć na uwadze pewne przesunięcie części operacji gospodarczych z marca na kwiecień, pogarszające wynik kwartału pierwszego i poprawiające wynik drugiego. Oczekiwane od dłuższego czasu spowolnienie nadchodzi więc później i słabiej niż było to prognozowane. W połączeniu z prawdopodobnym wzrostem popytu (patrz planowane na kolejne kwartały zmiany w zakresie redystrybucji) oraz imponującym wynikiem w zakresie inwestycji firm w rozbudowę i unowocześnianie bazy produkcyjnej, może to dać wynik całego roku 2019 znacząco lepszy od prognozowanego przed dwoma czy trzema kwartałami (wzrost bardziej zbliżony do 5% niż do 4%).

 

Piotr Soroczyński

Główny Ekonomista

tel. 22 630 97 24

e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.