Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w roku 2022

30.01.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za rok 2022

szybki szacunek

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w roku 2022

  • Produkt krajowy brutto w ujęciu realnym zwiększył się o 4,9% (w roku 2021 notowano wzrost o 6,8%).
  • Popyt krajowy uległ zwiększeniu o 5,5% (po wzroście z roku 2021 o 8,4%).
  • Spożycie ogółem zwiększyło się o 2,1% (w roku 2021 wzrosło o 5,9%), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,0% (w roku 2021 wzrosło o 6,3%).
  • Odnotowano wzrost inwestycji o 4,6% (w roku 2021 wzrosły one o 2,1%).

Komunikat zawierał też wybrane informacje o stronie podażowej rachunków narodowych. Wartość dodana okazała się o 4,6% wyższa niż w roku poprzednim (w roku 2021 obserwowano wzrost wynoszący 6,6%). W przypadku przemysłu wzrost sięgnął 7,0% (w roku 2021 notowano wzrost o 2,8%), w budownictwie wzrost wyniósł 4,5% (po wzroście z roku 2021 na poziomie 5,3%) a w handlu i naprawach wartość dodana zwiększyła się o 2,0% (po wzroście z roku 2021 wynoszącym 9,0%).

Na zanotowany w roku 2022 wzrost PKB na poziomie 4,9% istotnie oddziaływało spożycie, które zwiększyło PKB o 1,6 pkt proc. (w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 1,7 pkt proc.). Istotny był też wkład inwestycji podbijający dynamikę PKB –  o 0,8 pkt proc. Popyt krajowy zapewne silnie stymulowany był również wzrostem poziomu zapasów. W sposób naturalny mogło to odnaleźć odzwierciedlenie w silnym imporcie powodującym ujemny wkład do PKB tzw. „eksportu netto”.

Przedstawione dane nie odbiegały istotnie od oczekiwanych. Świadczą też o wciąż przyzwoitym wyniku czwartego kwartału. Wstępny szacunek produktu krajowego prezentowany już w końcu stycznia nie zawiera bowiem informacji o wynikach poszczególnych kwartałów roku, w szczególności o wynikach kwartału czwartego. Jednak w sposób zrozumiały analitycy dokonują szacunków końcówki roku zestawiając wcześniej publikowane dane po trzech kwartałach z prezentowanymi obecnie. Po stronie popytowej zwraca uwagę dobry w czwartym kwartale wynik w inwestycjach, po podażowej zaś wyższe niż zakładano dane dotyczące budownictwa.

Należy mieć jednak na uwadze, że wraz z prezentacją pełnych danych – za poszczególne kwartały roku 2022 – możemy poznać nie tylko dane kwartału czwartego, ale i korekty wcześniej prezentowanych danych.


Zobacz inne analizy makro


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.