Karnety ATA do Kataru

Od 1.08.2018 Krajowa Izba Gospodarcza wydaje karnety ATA na czasowy wywóz towarów do Kataru. Władze celne Kataru akceptują odprawy celne na karnetach ATA towarów wwożonych w celu zaprezentowania lub wykorzystania w czasie trwania wystaw, targów, spotkań handlowych i tym podobnych imprez. Karnetów ATA nie stosuje się w przypadku przywozu do Kataru wyposażenia zawodowego, jak również wzorów handlowych.

Karnety ATA powinny być wypełnione w języku angielskim w formie drukowanej (na komputerze lub maszynowo). Nie jest dozwolone wypełnienie karnetu pismem odręcznym.

Wszystkie towary objęte karnetem ATA muszą zostać przedłożone do odprawy celnej zarówno przy czasowym wwozie, jak i powrotnym wywozie. Nie jest akceptowany wywóz towaru partiami w różnych terminach. Można natomiast czasowo przywieść na teren Kataru część towarów wyszczególnionych na liście ogólnej karnetu ATA pod warunkiem, że zostaną powrotnie wywiezione jedną przesyłką.

Na karnetach ATA akceptowane są zarówno towary przywożone jako cargo, jak również w bagażu podręcznym.

Możliwy jest tranzyt przez obszar Kataru na karnetach ATA.

Pozostawienie towaru na terenie Kataru bez względu na przyczynę (tj. sprzedaż, darowizna, zagubienie, kradzież lub zniszczenie) podlega opłatom celnym.

Nieterminowy wywóz towarów (tj. przekroczenie terminu wyznaczonego na wywóz) podlega opłatom karnym w kwocie QAR 1.000,00 za każdy tydzień spóźnienia. Kwota ta nie może jednak przekraczać 20 % wartości towaru.

Opłatom karnym w wysokości od QAR 500,00 do QAR 1.000,00 podlega również nieprzedłożenie karnetu ATA do odprawy celnej w momencie przywozu lub powrotnego wywozu towarów z terenu Kataru.

W karnecie ATA na karcie przywozowej (przeznaczonej dla administracji celnej Kataru) w polu C – „zamierzone wykorzystanie towaru” należy podaż pełną nazwę, miejsce i czas trwania imprezy (targów / wystawy / konferencji / spotkania biznesowego).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.