Świadectwa pochodzenia eksport

Świadectwo pochodzenia towaru (certificate of origin) jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. Dokument ten ma na celu potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera.

Na każdym etapie wnioskowania nasi eksperci odpowiedzą na Twoje pytania pod numerami tel.: 22 630 97 03, 22 630 96 17, 22 630 96 79

Zapytania i zgłoszenia drogą elektroniczną, przyjmujemy całą dobę: swiadectwapochodzenia@kig.pl

Pochodzenie jest ustalane tylko i wyłącznie na potrzeby eksportu towarów w trakcie procedowania złożonego wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia niepreferencyjnego w KIG. Nie prowadzimy szkoleń oraz nie świadczymy usług doradztwa z zakresu ustalania pochodzenia towaru.

3 kroki do otrzymania świadectwa pochodzenia:

blca.grafika123_

 

Klauzula informacyjna RODO

 • Krok 1 UWIERZYTELNIENIE EKSPORTERA

  Eksporter przekazuje KIG BLCA komplet dokumentów rejestracyjnych i wzory podpisów osób reprezentujących Eksportera zgodnie z procedurą. Więcej w zakładce Uwierzetelnianie eksportera- poniżej.

  W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub sprawdzenia dotychczas zgromadzonych w KIG BLCA informacji, Eksporter kontaktuje się z KIG BLCA drogą elektroniczną: swiadectwapochodzenia@kig.pl lub telefonicznie pod numerami: 22 630 97 03, 22 630 96 17, 22 630 97 17.

  Krok 2 WNIOSKOWANIE

  A. URUCHOMIENIE PROCEDURY WYSTAWIENIA ŚWIADECTWA POCHODZENIA

  Eksporter wypełnia jeden z niżej wymienionych formularzy:

  WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU przeznaczony dla eksportera:

  Wzór wypełnienia wniosku dla eksportera (UKC)

  WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU przeznaczony dla eksportera i producenta

  Wzór wypełnienia wniosku dla eksportera i producenta (UKC)

  WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU przeznaczony dla reeksportera  Wzór_wypełnienia_wniosku_dla_reeksportera_(UKC)

  Równolegle wnosi na rzecz KIG BLCA na konto Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0000 8397 7832 obowiązujące opłaty w formie przedpłaty, zgodnie z cennikiem.

  Eksporter przesyła do KIG BLCA drogą elektroniczną na adres: swiadectwapochodzenia@kig.pl wypełniony wniosek (w wersji PDF podpisany przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania firmy oraz w wersji edytowalnej WORD), fakturę eksportową, dokumenty potwierdzające pochodzenie oraz potwierdzenie dokonania wpłaty. Przesłanie powyższych dokumentów powoduje rozpoczęcie procedury wystawienia świadectwa pochodzenia.

  KIG BLCA po sprawdzeniu przesłanego wniosku i załączonych dokumentów oraz ich weryfikacji pod kątem ustalenia pochodzenia towaru zawiadamia Eksportera o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień.

  B. USTALENIE TREŚCI ŚWIADECTWA

  Eksporter wypełnia dane do świadectwa pochodzenia: dane-na-swiadecta-pochodzenia i przesyła je w wersji edytowalnej WORD do KIG BLCA drogą elektroniczną na adres: swiadectwapochodzenia@kig.pl. KIG BLCA po sprawdzeniu treści świadectwa zawiadamia Eksportera o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień. Jeżeli świadectwo pochodzenia ma być wystawione w innej wersji językowej niż polska, Eksporter dostarcza wymagane zapisy.

  C. NADRUK NA URZĘDOWYM DRUKU
  Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez KIG BLCA i Eksportera treści świadectwa następuje jego wydruk na druku urzędowym świadectwa.

  Krok 3 WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA POCHODZENIA

  Po uzgodnieniu i przesłaniu do KIG BLCA:

  1. Wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia podpisanego przez osobę upoważnioną
   Załączników do Wniosku,
  2. Wypełnionych formularzy świadectwa pochodzenia (jeżeli Eksporter pobrał wcześniej druki urzędowe),
  3. Innych uzgodnionych dokumentów, KIG BLCA wystawia świadectwo pochodzenia.

  Wystawione świadectwo pochodzenia wraz z fakturą za wykonanie usługi są przekazywane w uzgodnionym trybie na biurko Eksportera.

 • Jaki jest koszt uzyskania świadectwa?

  Koszty związane z wystawieniem niepreferencyjnego świadectwa pochodzenia zawarte są w cenniku.

  Ile wynosi czas oczekiwania na wydanie świadectwa pochodzenia?

  Świadectwo pochodzenia towaru jest wystawiane natychmiast po otrzymaniu poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia oraz kompletnej dokumentacji potwierdzającej pochodzenie towaru. W przypadku osobistego pobrania blankietów świadectwa pochodzenia z siedziby KIG do wniosku należy dołączyć wypełniony komplet druków świadectwa pochodzenia (oryginał i dwie kopie). Informacje na temat jakie dokumenty należy dostarczyć znajdują się na stronie www.swiadectwapochodzenia.kig.pl

  Gdzie znaleźć kod taryfy celnej?

  Kodu taryfy celnej towaru należy poszukiwać na stronie ISZTAR
  http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/browsetariff_PL?Year=&Month=&Day=

  Czy można ubiegać się o świadectwo do kraju Unii Europejskiej?

  Tak, ale w uzasadnionych przypadkach, które są rozpatrywane indywidualnie.

  Jakie dokumenty dostarczyć w celu uzyskania świadectwa pochodzenia?

  W celu uzyskania świadectwa pochodzenia należy dostarczyć wypełniony druk świadectwa pochodzenia, wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela firmy wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia oraz inne dokumenty potwierdzające pochodzenie towaru zależne m.in. od rodzaju towaru, sposobu i miejsca jego wytworzenia. Więcej w zakładce ‘Rodzaje załączników do Wniosku o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia” na stronie www.swiadectwapochodzenia.kig.pl

  Kto może podpisać wniosek i inne oświadczenia wnioskodawcy?

  Dokumenty wnioskodawcy, w tym wniosek, oświadczenia i inne załączniki do wniosku, podpisują osoby upoważnione wymienione w dokumentach rejestracyjnych firmy zgodnie ze sposobem reprezentacji, np. członkowie zarządu, właściciele lub pełnomocnicy powołani przez wymienione osoby po dostarczeniu pełnomocnictwa. W przypadku pełnomocnictwa należy pamiętać o konieczności wniesienia opłaty skarbowej. Wzory podpisów osób podpisujących są weryfikowane z ich wzorami podpisów dostarczonymi do KIG BLCA.

  Czy w celu uzyskania świadectwa konieczne jest osobiste stawiennictwo przedstawiciela firmy?

  Nie. Należy zapoznać się z treścią zakładki „Krok po kroku” na stronie www.swiadectwapochodzenia.kig.pl, a w przypadku wątpliwości postępować zgodnie z instrukcjami przedstawiciela KIG BLCA, aby dostarczyć korespondencyjnie właściwe dokumenty rejestracyjne, wzory podpisów i dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o wystawienie świadectwa pochodzenia.

  Jak potwierdzić wzór podpisu osoby upoważnionej?

  Wzór podpisu osoby upoważnionej, która będzie podpisywała wniosek i inne oświadczenia można potwierdzić: notarialnie na stosownym formularzu, przedstawiając oryginalną kopię karty wzorów podpisów bankowych, na której pracownik bankowy potwierdził tożsamość i wzór podpisu osoby, zgłaszając się osobiście do KIG BLCA, gdzie wzór podpisu zostanie nieodpłatnie potwierdzony po okazaniu dokumentu tożsamości.

  Co zrobić aby uzyskać duplikat świadectwa pochodzenia?

  Dopuszczalne jest wystawienie duplikatu świadectwa pochodzenia w uzasadnionych przypadkach np. kradzieży, utraty lub zniszczenia oryginalnego świadectwa pochodzenia. Wystawia się jeden duplikat danego dokumentu pochodzenia. W celu uzyskania duplikatu świadectwa pochodzenia należy dostarczyć wypełniony druk świadectwa pochodzenia, wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela firmy wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia zawierający podanie przyczyny ubiegania się o wystawienie duplikatu. W przypadku wnioskowania o wystawienia duplikatu w na druku świadectwa w polu nr 5 „Uwagi” należy wpisać „Duplicate of Certificate of origin no dated ……”.

  Czy można uzyskać świadectwo pochodzenia już po wysyłce towaru?

  Tak. W takim przypadku można ubiegać się o wystawienie świadectwa pochodzenia w trybie retrospektywnym. Dodatkowo, oprócz wymaganych dokumentów, należy dołączyć do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia komunikat IE599 potwierdzający dokonanie wywozu towaru. Podobnie jak w przypadku duplikatów, przepisy UKC nie regulują kwestii wystawiania świadectw uniwersalnych w procedurze retrospektywnej. Niemniej jednak dopuszczalne jest retrospektywne wystawienie świadectwa pochodzenia po dokonaniu wywozu towarów, jeśli takie świadectwo nie zostało wystawione w momencie wywozu.

  Czy świadectwo wystawia się na poszczególne towary czy na partię towaru?

  Świadectwo pochodzenia wystawia się albo na określony towar albo na partię towaru obejmującą różne towary będące przedmiotem eksportu. Jeżeli wysyłka jest realizowana przy wykorzystaniu różnych środków transportu, świadectwo pochodzenia powinno być wystawione na każdą partię towaru oddzielnie.

  Kto może ubiegać się o świadectwo pochodzenia?

  O wystawienie świadectwa pochodzenia może ubiegać się jedynie firma eksportująca w pełni zarejestrowana w Polsce oraz posiadająca siedzibę na terytorium RP.

  Jakie informacje wpisać na świadectwie pochodzenia?

  Na świadectwie pochodzenia należy obowiązkowo wpisać:

  1. dane adresowe wnioskodawcy/eksportera,
  2. dane adresowe odbiorcy/importera,
  3. pochodzenie towaru,
  4. nazwę i rodzaj towaru oraz jego ilość lub wagę.

  Oprócz obowiązkowych danych na świadectwie pochodzenia powinny znaleźć się informacje wymagane przez importera np. szczegółowy opis towaru, jego pakowania, nazwę producenta, środek transportu. Jeżeli świadectwo jest wystawiane po dokonaniu wysyłki należy wpisać na druku świadectwa w polu nr 6 „Uwagi” Issued retrospectively”, a w przypadku wnioskowania o wystawienia duplikatu w polu nr należy wpisać „Duplicate of Certificate of origin no dated ……”.

  Co w przypadku rezygnacji z ubiegania się o świadectwo pochodzenia po uruchomieniu procedury?

  W przypadku rezygnacji z ubiegania się o świadectwo pochodzenia po uruchomieniu procedury eksporter zostanie obciążony kosztami czynności związanych z uruchomieniem procedury wystawienia świadectwa pochodzenia zgodnie z Cennikiem.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 269 z dnia 9.10.2013 r. oraz Dziennik Urzędowy UE L 287 z 29.10.2013 r.) art. 61 ust.3.

  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego.

  Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE)2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego.

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz.1228).

  Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710) art. 12 ust. 4 pkt. 5.

 • Przedsiębiorca występujący do Krajowej Izby Gospodarczej o legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane:

  1.Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, w zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy:
  •    aktualny wydruk KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
  •    lub aktualny wydruk CEIDG ze strony Ministerstwa Rozwoju
  •    lub inny dokument upoważnionego organu rejestrowego

  2.Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
  •    aktualny wydruk ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.

  3.Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
  •    kserokopia decyzji lub zaświadczenia z aktualnymi danymi firmy.

  4.Uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego, poprzez złożenie:
  — wzoru podpisu w obecności przedstawiciela BLCA KIG na specjalnym formularzu lub,
  — wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie (oryginał do wglądu i kserokopia) lub,
  — kopii karty wzorów podpisów bankowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika banku,

  Uwaga: wzór podpisu osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa  może potwierdzić reprezentacja firmy zgodnie z KRS.

  W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych powyżej przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.

  Dokumenty wymienione pod numerami 1, 2, 3 mogą być zamiennie dołączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie. Na wniosek przedsiębiorcy Krajowa Izba Gospodarcza zwraca oryginał dokumentu po potwierdzeniu za zgodność z okazanym dokumentem kserokopii dostarczonej przez wnioskodawcę, przeznaczonej dla KIG.

  Uwaga:

  W przypadku, gdy wniosek o wystawienie świadectwa pochodzenia będzie podpisany przez osobę będącą Pełnomocnikiem eksportera, złożenie w KIG dokumentu stwierdzającego udzielenie przez eksportera pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej oraz wymaga okazania Krajowej Izbie Gospodarczej dokumentu potwierdzającego dokonanie tej opłaty. Opłatę skarbową eksporter wnosi w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy.

  Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:

  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

  Centrum Obsługi Podatnika

  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

  Opłaty z tytułu wystawianych świadectw pochodzenia wnoszone są na konto:

  Krajowa Izba Gospodarcza

  Bank Millennium SA

  94 1160 2202 0000 0000 8397 7832

 • Przedsiębiorca występujący po raz pierwszy do Krajowej Izby Gospodarczej o wystawienie świadectwa pochodzenia, przedstawiania dokumenty rejestracyjne firmy oraz uwierzytelnione wzory podpisów reprezentantów (więcej informacji: uwierzytelnianie eksportera)

  Eksporter wypełnia wniosek o wystawienie świadectwa pochodzenia oraz formularz świadectwa (oryginał i kopie) zgodny ze wzorem z zał. 1 do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru, zgodnie z opisem pól i przypisami, a następnie składa je wraz z załącznikami w KIG.

  Formularz jest drukiem ścisłego zarachowania i stanowi komplet składający się z wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia oraz formularza świadectwa (oryginał i 2 kopie), opatrzonych tym samym numerem seryjnym poprzedzonym odpowiednio identyfikatorem PL/KIG/AA

  W związku z tym formularz nie może być złożony w formie wydruku lub kserokopii.

  Uwaga: KIG wystawia świadectwa pochodzenia tylko i wyłącznie na formularzu świadectwa opatrzonym identyfikatorem PL/KIG/AA … pobranym przez eksportera z KIG.

  Nie stosuje się formularzy używanych przez organy celne o identyfikatorze PL/MF.

  Eksporter składa również w Krajowej Izbie Gospodarczej oświadczenie o prawdziwości i aktualności przedłożonych danych i odpowiedzialności karnej za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy OŚWIADCZENIE oswiadczenie-eksportera-formularz.

 • Po potwierdzeniu prawidłowości wypełnienia przez eksportera formularzy wniosku oraz świadectwa w świetle załączonych dokumentów oraz po przedłożeniu przez eksportera dowodu wniesienia opłaty w wysokości zgodnej z cennikiem, KIG wystawia świadectwo pochodzenia.

  Eksporter otrzymuje oryginał i kopię świadectwa pochodzenia. Na wniosek eksportera mogą zostać wystawione  dodatkowe kopie świadectwa pochodzenia. Koszt dodatkowych kopii określony jest w Cenniku.

  Świadectwo pochodzenia może, w drodze wyjątku, zostać wystawione przez KIG po wywozie towarów, do których się odnosi, gdy nie zostało wystawione w chwili wywozu z powodu błędów, nieumyślnych pominięć lub szczególnych okoliczności.

  W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia świadectwa pochodzenia, na wniosek eksportera KIG wystawia duplikat na podstawie dokumentów będących w posiadaniu KIG. Na wystawionym w ten sposób duplikacie, w polu 5, umieszczany jest napis „Duplikat” oraz data wystawienia i numer seryjny oryginału świadectwa.

  Świadectwa pochodzenia poświadczają, że towary pochodzą z Unii Europejskiej. Ze względu na wymogi wymiany handlowej, mogą one także zaświadczać, że towary pochodzą z określonego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jednakże jeżeli warunki art.60 ust. 2 UKC spełnione są jedynie w wyniku szeregu czynności lub procesów przeprowadzonych w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, towary mogą być uznane jedynie za posiadające pochodzenie unijne.

  Świadectwa pochodzenia mogą poświadczać, że towary pochodzą z kraju trzeciego, na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego wcześniej.

  W przypadku otrzymania od zagranicznych organów celnych wniosku o weryfikację świadectwa pochodzenia weryfikację tę przeprowadza KIG.

 • Załącznikami do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia mogą być wszelkie dokumenty potwierdzające informacje i oświadczenia eksportera zawarte we wniosku w tym w szczególności:

  Dokumenty składane przez eksportera będącego producentem towaru
  •    Faktura zakupu surowców,
  •    Faktura eksportowa lub faktura proforma,
  •    Świadectwo jakości,
  •    Dokument potwierdzający pochodzenie surowców,
  •    Specyfikacja,
  •    Kontrakt,
  •    Opis procesu technologicznego lub etapów produkcji,
  •    List przewozowy,
  •    Kalkulacja kosztów wytworzenia towaru,
  •    Komunikat IE 599 -w przypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów.

  Dokumenty składane przez eksportera niebędącego producentem towaru:
  •    Faktura zakupu towaru,
  •    Faktura eksportowa lub faktura proforma,
  •    Oświadczenie producenta dotyczące pochodzenia towaru,
  •    Dokument importowy,
  •    Pierwotny dowód pochodzenia,
  •    Kontrakt,
  •    Trwałe oznaczenie kraju pochodzenia np. na tabliczce znamionowej, zdjęcia,
  •    Świadectwo jakości,
  •    Oświadczenie o nie dokonywaniu zmian na towarze,
  •    List przewozowy,
  •    Komunikat IE 599 -w przypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów,
  •    W przypadku samochodów: karta pojazdu, dowód rejestracyjny, świadectwo homologacji.

  W przypadku ubiegania się o wystawienie świadectw pochodzenia przy powtarzającym się wywozie towarów identycznych jak towary, dla których wcześniej został wystawiony dowód pochodzenia przez KIG, można odstąpić od wymogu każdorazowego składania dokumentów wymienionych jak wyżej, pod warunkiem załączenia przez eksportera do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia oświadczenia, że przedmiotem wywozu są towary identyczne jak towary objęte wcześniejszym dowodem pochodzenia (numer świadectwa, data wystawienia) wraz z informacją, że w załącznikach do tego wniosku znajduje się kompletna dokumentacja uzasadniająca pochodzenie towaru.

  Dokumenty dodatkowe

  Dokumenty wskazane powyżej, jako załączniki do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia nie stanowią wykazu zamkniętego. Stosownie do art. 61 UKC KIG może zażądać dodatkowego dowodu w celu upewnienia się, że deklarowane przez eksportera pochodzenie odpowiada regułom określonym odpowiednimi przepisami unijnymi.

 • Zespół Świadectw Pochodzenia
  ul. Trębacka 4, pokój 04 (parter)
  00-074 Warszawa
  tel + 48 22 630 96 17
  tel + 48 22 630 97 03
  tel + 48 22 630 96 79
  e-mail: swiadectwapochodzenia@kig.pl

  Krajowa Izba Gospodarki Morskiej w Gdyni
  Gdynia, ul. Armii Krajowej 24

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
  40-084 Katowice, ul. Opolska 15

  Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
  31-049 Kraków, ul. Floriańska 3

  Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie
  20-079 Lublin, ul. Dolna 3 Maja 8/9

  Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
  90-002 Łódź, ul. Tuwima 30

  Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu
  61-805 Poznań, ul. Św. Marcin 24 lok. 402

  Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
  35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/47

  Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
  87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 41

  Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu
  50-029 Wrocław, ul. Świdnicka 39

 • Cennik obowiązujący od 01.07.2023 – pobierz pdf

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.