Świadectwa pochodzenia kraj

Świadectwa niepreferencyjnego pochodzenia towarów Krajowej Izby Gospodarczej na dostawy finansowane z funduszy zewnętrznych. W przypadku ubiegania się o dostawy towarów finansowanych z funduszy zewnętrznych w przetargach, w których istnieje wymóg dokumentowania pochodzenia dostarczanych towarów przedsiębiorca musi uzyskać świadectwo pochodzenia.

Wystawcą takiego dokumentu jest Krajowa Izba Gospodarcza.

Na każdym etapie nasi eksperci odpowiedzą na Twoje pytania.

Zespół Świadectw Pochodzenia
ul. Trębacka 4, pokój 04 (parter)
00-074 Warszawa
tel + 48 22 630 96 17
tel + 48 22 630 97 03
tel + 48 22 630 96 79
e-mail: swiadectwapochodzenia@kig.pl

Zapytanie i zgłoszenia drogą elektroniczną przyjmujemy całą dobę.
e-mail: swiadectwapochodzenia@kig.pl

Klauzula informacyjna RODO

 • Krok 1 UWIERZYTELNIENIE PRZEDSIĘBIORCY

  Przedsiębiorca przekazuje KIG BLCA komplet dokumentów rejestracyjnych i wzory podpisów osób reprezentujących przedsiębiorcę zgodnie z procedurą. Więcej w zakładce Uwierzytelnienie przedsiębiorcy-poniżej.

  W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub sprawdzenia dotychczas zgromadzonych w KIG BLCA informacji, Przedsiębiorca kontaktuje się drogą elektroniczną: swiadectwapochodzenia@kig.pl  lub telefonicznie pod numerami: 22 630 97 03, 22 630 96 17, 22 630 97 17.

   

  Krok 2 WNIOSKOWANIE

  A. URUCHOMIENIE PROCEDURY WYSTAWIENIA ŚWIADECTWA POCHODZENIA
  Przedsiębiorca wypełnia niżej wymieniony formularz: wniosek_o_wydanie_swiadectwa_pochodzenia-5

  Przedsiębiorca przesyła do KIG BLCA drogą elektroniczną na adres: swiadectwapochodzenia@kig.pl wypełniony wniosek (w wersji PDF podpisany przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania firmy oraz w wersji edytowalnej WORD), fakturę sprzedaży, dokumenty potwierdzające pochodzenie oraz potwierdzenie dokonania wpłaty uzgodnionej z KIG BLCA.

  Obowiązujące opłaty w formie przedpłaty, zgodnie z cennikiem wnosi na rzecz KIG BLCA na konto Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0000 8397 7832 .

  Przesłanie powyższych dokumentów powoduje rozpoczęcie procedury wystawienia świadectwa pochodzenia. KIG BLCA po sprawdzeniu przesłanego wniosku i załączonych dokumentów oraz ich weryfikacji pod kątem ustalenia pochodzenia towaru zawiadamia Przedsiębiorcę o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień.

  Po zaakceptowaniu wymaganych dokumentów Przedsiębiorca wysyła je do KIG BLCA w wersji papierowej podpisanej przez upoważnione osoby.

  B. USTALENIE TREŚCI ŚWIADECTWA

  Przedsiębiorca wprowadza dane do formularza formularz_swiadectwa_pochodzenia-2 i przesyła je w wersji edytowalnej WORD do KIG BLCA drogą elektroniczną na adres: swiadectwapochodzenia@kig.pl KIG BLCA po sprawdzeniu treści świadectwa zawiadamia Przedsiębiorcę o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień.

  Krok 3 WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA POCHODZENIA

  Po uzgodnieniu i przesłaniu do KIG BLCA:

  • Wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia podpisanego przez osobę upoważnioną,
  • Załączników do Wniosku,
  • Innych uzgodnionych dokumentów.

  KIG BLCA wystawia świadectwo pochodzenia. Wystawione świadectwo pochodzenia wraz z fakturą za wykonanie usługi są przekazywane w uzgodnionym trybie na biurko Przedsiębiorcy.

 • Przedsiębiorca występujący do Krajowej Izby Gospodarczej o legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane.

  1. Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.
  2. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
  3. Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
  4. Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

  W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych pod literami: a, b, c, d, przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.

  Dokumenty wymienione pod literami: a, b, c, d, powinny być dołączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie. Na wniosek przedsiębiorcy Krajowa Izba Gospodarcza zwraca oryginał dokumentu po potwierdzeniu za zgodność z okazanym dokumentem kserokopii dostarczonej przez wnioskodawcę, przeznaczonej dla KIG.

  W przypadku odpisu z KRS, CEIDG oraz REGON i NIP dopuszcza się aktualne wydruki z określonych przepisami urzędowych stron internetowych.

  Przedkładane przez wnioskodawców dokumenty wymienione pod literami: a, b, c, mogą być przy składaniu weryfikowane przez Krajową Izbę Gospodarczą za zgodność z danymi zawartymi na określonych przepisami urzędowych stronach internetowych.

  Uwaga: W przypadku, gdy wniosek o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia będzie podpisany przez osobę będącą Pełnomocnikiem eksportera, złożenie w KIG dokumentu stwierdzającego udzielenie przez eksportera pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej oraz wymaga okazania Krajowej Izbie Gospodarczej dokumentu potwierdzającego dokonanie tej opłaty. Opłatę skarbową eksporter wnosi w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy.

  W przypadku składania pełnomocnictwa w Krajowej Izbie Gospodarczej 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, właściwym organem jest burmistrz Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa.

  Szczegółowe informacje podaje strona internetowa Urzędu
  www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-311-podatki_i_oplaty.html

 • Przedsiębiorca wypełnia niżej wymieniony formularz: WZÓR WNIOSKU
   Do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia przedsiębiorca załącza następujące dokumenty:
  1. umowę na dostawę, w części niezbędnej dla prawidłowego i zasadnego wystawienia świadectwa pochodzenia, wraz z kserokopią pozostającą w Krajowej Izbie Gospodarczej po jej potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
  2. w przypadku towarów wyprodukowanych w Polsce z materiałów pochodzących z Polski lub innych krajów Unii Europejskiej, lub innych krajów wskazanych w Umowie, wnioskodawca dołącza oryginały oświadczeń producenta/ów towarów stanowiących przedmiot dostawy. Oświadczenie producenta powinno być adresowane na dostawcę wskazanego w Umowie o dostawie finansowanej ze środków zagranicznych. Oświadczenie powinno zawierać nazwę produktu korespondującą z opisem przedmiotu dostawy określonego w Umowie, ilość, miejsce jego wytworzenia i opis procesu wytwarzania zawierający informację, jakie materiały zostały użyte do produkcji, z jakich krajów pochodzą i jakiemu przetworzeniu, obróbce były poddane.
  3. do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia na towary, w których produkcję został zaangażowany więcej niż jeden kraj, w szczególnych przypadkach, będzie wzywany do dołączenia wiążącej informacji o pochodzeniu (w skrócie WIP) wydanej przez Izbę Celną w Warszawie. WIP stanowi ocenę dokonaną przez organ celny w kontekście niepreferencyjnego pochodzenia towaru. O odstąpieniu od wymogu przedłożenia WIP i innym sposobie dokumentowania pochodzenia towaru decyduje Krajowa Izba Gospodarcza.
  4. jeżeli dostarczany towar został zakupiony od innego sprzedającego niż producent, wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku stosowne oświadczenie informujące, w jakiej firmie zakupił towar oraz przedłożyć do wglądu KIG dowody zakupu (faktury) przedmiotowego towaru. Kserokopie faktur zakupu towaru powinny być załącznikami do wniosku.
  5. na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej wnioskodawca dołącza tłumaczenia okazywanych dokumentów wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.