Doradztwo ISO 9001:2015

Skutecznie wdrożony System Zarządzania Jakością zapewnia poprawę stopnia zadowolenia Klientów, pozwala na osiągnięcie istotnych celów biznesowych i poprawę procesów wewnętrznych. Przyczynia się do ograniczenia ryzyka biznesowego, związanego z niedostosowaniem oferty do oczekiwań Twoich Klientów.

Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA zajmuje się doradztwem i wdrożeniami z zakresu systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015

Jakie korzyści daje wdrożony System Zarządzania Jakością?

 • Podniesienie wizerunku i prestiżu Państwa przedsiębiorstwa;
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej i wzrost konkurencyjności
 • Poprawa jakości oferowanych wyrobów lub usług;
 • Możliwość brania udziału w przetargach, w których coraz częściej pierwszym kryterium oceny jest posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania jakością;
 • Usprawnienie procesu komunikacji i przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • Systemowe zarządzanie zasobami ludzkimi, bardziej uporządkowana organizacja pracy, lepszy podział pracy, uporządkowane zakresy odpowiedzialności i uprawnień;
 • Wzrost świadomości i zaangażowania pracowników, włączanie pracowników w realizację strategii firmy poprzez określenie celów;
 • Racjonalizacja kosztów działalności, wczesne rozpoznawanie i wykrywanie błędów na różnych etapach realizacji i wytwarzania produktów lub usług.

Jak przebiega proces doradztwa realizowany przez nasze Biuro?

Zakres działań w ramach doradztwa przy projektowaniu i wdrażaniu systemu zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami normy ISO i obejmuje:

 • Audyt wstępny;
 • Ocenę stanu istniejącego pod kątem możliwości sprawnego dostosowania organizacji do spełnienia wymagań normy;
 • Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych;
 • Doradztwo w opracowaniu polityki jakości i celów dotyczących jakości;
 • Doradztwo w identyfikacji procesów i powiązań pomiędzy nimi;
 • Doradztwo przy pracach wdrożeniowych przy aktywnym udziale pracowników organizacji;
 • Opracowanie dokumentacji;
 • Weryfikację wdrożonego systemu i rekomendacje dotyczące przygotowania do jego certyfikacji;
 • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników firmy, właścicieli procesów, audytorów wewnętrznych;
 • Doradztwa udzielają certyfikowani audytorzy systemu zarządzania jakością posiadający doświadczenie we wdrażaniu systemów w organizacjach z różnych branż.

Dotychczas doradzaliśmy firmom prowadzącym działalność w następujących branżach:

 • salon optyczny;
 • remonty i modernizacja cystern samochodowych;
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych;
 • biuro tłumaczeń;
 • utrzymanie czystości;
 • usługi szkoleniowe;
 • biuro księgowe;
 • usługi remontowo-budowlane;
 • produkcja systemów sieci instalacyjnych i grzewczych;
 • izba gospodarcza;
 • produkcja kabin lakierniczych;
 • produkcja biopaliw;
 • produkcja kotłów grzewczych;
 • serwis sprzętu medycznego.

Kontakt:

Dział Doradztwa i Szkoleń
ul. Trębacka 4, pokój 04
00-074 Warszawa

tel + 48 22 630 96 79
fax + 48 22 826 82 31
e-mail: blca-szkolenia@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.