Rejestracja wyrobów kosmetycznych w Korei Południowej

Z informacji otrzymanych od Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Seulu, Korea Płd. polscy eksporterzy kosmetyków zainteresowani rynkiem koreańskim są zobowiązani do przedłożenia importerowi w Korei trzech dokumentów dla potrzeb rejestracji kosmetyków na tym rynku. Są nimi: świadectwo produkcji, zawierające wykaz procentowy użytych składników; świadectwo wolnej sprzedaży, wystawione przez właściwy organ (związki i stowarzyszenia branży kosmetycznej) kraju wytworzonego produktu oraz świadectwo BSE, informujące, że produkt jest wolny od BSE.

Jedynie świadectwo wolnej sprzedaży może być wydane przez polskie związki i stowarzyszenia branży kosmetycznej. W odniesieniu do pozostałych dwóch świadectw – produkcji oraz BSE, prawo koreańskie wymaga ich legalizacji, czyli wystawienia na papierze firmowym eksportera a następnie zalegalizowania w Krajowej Izbie Gospodarczej. Za poprawną rejestrację kosmetyków po stronie koreańskiej odpowiedzialny jest importer. Może on sam narzucić kształt wymaganego dokumentu. Zwyczajowo dostarcza on polskiemu eksporterowi wzory tych dokumentów do podpisu i zalegalizowania ich w Polsce. Taki dokument eksporter przekazuje Importerowi na potrzeby laboratorium koreańskiego badającego próbki kosmetyków.

Kwestię wymogów dokumentacyjnych i formy ich przygotowania najlepiej uzgadniać odpowiednio wcześnie z przyszłym importerem.

Szczegółowe informacje na temat legalizacji deklaracji eksporterów znajdują się na stronie www.legalizacja.kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.