Upoważnienie przez PKN do oznaczania ISO 37001 znakiem PN

KIG Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA posiada upoważnienie nr PN-22 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do przeprowadzania w imieniu i na rzecz PKN dobrowolnej certyfikacji systemów na zgodność z Polską Normą „PN-EN ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi” i oznaczania systemów znakiem zgodności z Polską Normą – Znakiem 

Szczegóły na stronie Przeciwdziałanie korupcji PN-ISO 37001 tutaj

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.