Dyplomatyczne Otwarcie Roku

Dyplomatyczne Otwarcie Roku w Krajowej Izbie Gospodarczej to  uroczysta doroczna okazja do przedstawienia planów nt międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy, jak również złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

Jest to jednocześnie platforma do prezentacji planów dotyczących międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zaangażowania w nią poszczególnych jednostek administracji centralnej i samorządowej.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku stanowi również okazję do zaprezentowania walorów turystycznych, kulturowych, a przede wszystkim potencjału inwestycyjnego polskich regionów.  Szczególnie cenna jest w tym zakresie ścisła współpraca z przedstawicielami urzędów marszałkowskich, województw oraz  miast, która ma na celu rozwój regionalnej przedsiębiorczości oraz zachęcanie lokalnych firm do rozwoju  biznesu na rynkach zagranicznych.

W spotkaniu bierze udział tradycyjnie około  500 osób, w tym przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej, przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych, rad biznesu, doradców dyplomatycznych i ekspertów. Taki dobór gości DOR wśród, których promujemy polska gospodarkę już od lat, gwarantuje stworzenie wyjątkowej przestrzeni do zawierania wzajemnych relacji i toczenia się  interesujących rozmów oraz debat.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest jedną z inicjatyw Krajowej Izby Gospodarczej sprzyjającą określeniu miejsca Polski w obszarze międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlowej, promującą jednocześnie działania stanowiące istotny element szeroko pojętej dyplomacji ekonomicznej.

Edycja 2024 >>> tutaj

 

Kontakt:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

 • Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2023

  9 lutego br w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbyła się już ósma edycja „Dyplomatycznego Otwarcie Roku” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Podczas wydarzenia czołowi polscy przedsiębiorcy, politycy, eksperci oraz dyplomaci i ambasadorzy z całego świata dyskutowali o perspektywach i możliwościach gospodarczych dla Polski, Europy i świata w nadchodzącym roku. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 500 gości, w tym ponad 100 dyplomatów – ambasadorów i radców handlowych z 82 krajów.

  To coroczne wydarzenie, będące  inicjatywą Krajowej Izby Gospodarczej, jest platformą do prezentacji planów dotyczących międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zaangażowania poszczególnych jednostek administracji centralnej i samorządowej lokalnego oraz gospodarczego. Poza podsumowaniem minionego roku, przedstawiane są plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty i samorządy.

  Dyplomatyczne Otwarcie Roku stanowi również okazję do zaprezentowania walorów turystycznych, kulturowych, a przede wszystkim potencjału inwestycyjnego polskich regionów.  Szczególnie cenna jest w tym zakresie ścisła współpraca z Urzędami Marszałkowskimi, która ma na celu rozwój regionalnej przedsiębiorczości oraz zachęcanie lokalnych firm do prowadzeniem biznesu na rynkach zagranicznych.

  Mnogość rozmaitych negatywnych wydarzeń na świecie w ostatnim czasie skłoniła nas do tego, aby za hasło tegorocznego DOR-u obrać „Ku lepszej przyszłości”/„Towards a brighter future”, które stanowić ma zachętę do optymistycznego patrzenia w przyszłość, ale także do zastanowienia się nad tym jaką rzeczywistość chcemy wspólnie kreować

  Partnerem Strategicznym DOR 2023 został Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  www.podkarpackie.eu

  Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym z przedstawicielami województw, miast i urzędów marszałkowskich, jak również przedsiębiorcami oraz reprezentantami samorządu gospodarczego i organizacji otoczenia biznesu. Taki dobór gości DOR wśród, których promujemy polska gospodarkę już od lat, gwarantuje stworzenie wyjątkowej przestrzeni do zawierania wzajemnych relacji i toczenia interesujących debat.

  Cześć oficjalną DOR otworzyli wspólnie: Prezydent KIG Andrzej Arendarski oraz Prezes KIG Marek Kłoczko. Prezydent KIG zaznaczył w swoim wystąpieniu wyjątkowość DORu jako wydarzenia skupiającego tak wiele różnych środowisk. Zdaniem Marka Kłoczko, Prezesa KIG:

  „Nie bez powodu hasłem tegorocznego Dyplomatycznego Otwarcia Roku jest „Ku lepszej przyszłości”. Po dwóch ciężkich latach dla polskiej gospodarki, chcemy wyjść do biznesu i dyplomatów z pozytywnym przekazem i skupić się nie tyle, na reagowaniu na bieżące problemy, ale zastanowić się nad tym jaką rzeczywistość chcemy wspólnie kreować. Polski przedsiębiorca wielokrotnie już dał się poznać jako ten, który wyprzedza światowe trendy i łatwo się do nich adaptuje. Nasze firmy nie tylko są w awangardzie rozwoju, ale zasługują na to, żeby ich głos był słyszalny na innych kontynentach”.

  Tegoroczne Dyplomatyczne Otwarcie Roku zostało objęte Honorowym Patronatem
  Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

  Do uczestników spotkania swoje listy zaadresowali Prezydent RP Andrzej Duda oraz Premier Mateusz Morawiecki. Pan Prezydent pogratulował uczestnikom spotkania sukcesów i determinacji w rozwijaniu współpracy gospodarczej z zagranicznymi partnerami, która służy rozwojowi Polski.

  „Zapewniam, że i ja jestem gotowy jeszcze mocniej wspierać rozwój współpracy gospodarczej Polski z jej partnerami, w tym pozaeuropejskimi. Służyć temu będą komponenty gospodarcze moich wizyt zagranicznych, do współpracy i udziału w których serdecznie Państwa zapraszam i zachęcam. Realizacja promowanych przeze mnie w ramach Inicjatywy Trójmorza i wśród jej partnerów połączeń infrastrukturalnych – od transportowych, przez energetyczne po teleinformatyczne. A także zachęty, by wypracować porozumienia międzynarodowe, które sprzyjać będą rozwijaniu kooperacji ekonomicznej z Polską. Liczę, że ta aktywność pozwoli pełniej wykorzystać jej potencjał i stworzy nowe szanse dla biznesu. Mam nadzieję, że pomoże też pobudzić wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dobrobytu Polaków” – napisał w liście Pan Prezydent

  List Pana Premiera zawierał podziękowania za dotychczasową, aktywną działalność KIG we wspieraniu polskich przedsiębiorców w kraju i za granicą. Pan Premier podsumował też bieżącą sytuację polityczno-ekonomiczną, nakreślił szanse i zagrożenia stojące przed polską gospodarką oraz wyraził nadzieję na wspólne działanie w celu wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm.

  „Dotychczas udało nam się uniknąć spadku eksportu, który radzi sobie dobrze. Pandemiczny rok 2020 zamknęliśmy ze wzrostem eksportu na poziomie 0,7%, do prawie 240 mld euro. Był to jeden z najlepszych wyników w całej Unii Europejskiej. Polska była jedynym dużym państwem członkowskim UE, które odnotowało w tamtym roku wzrost eksportu”.

  Minister Rozwoju i Technologii – Waldemar Buda, w swoim wystąpieniu, podkreślił rolę Krajowej Izby Gospodarczej w promocji polskiej gospodarki i wsparciu eksportu. Skupił się na wyzwaniach stojących przed polskim handlem w świecie postcovidowym oraz na tym, jaki wpływ wywiera na niego wojna w Ukrainie. Podkreślił wagę i skalę pomocy udzielanej przez Polskę swojemu sąsiadowi, walczącemu z rosyjska agresją. Uznał za niezwykle istotne, aby w czerwcu br. kraj ten uzyskał status kandydata do członkostwa w UE. W kontekście internacjonalizacji polskich firm, wskazał, że coraz ważniejszym elementem ich ekspansji zagranicznej są inwestycje zagraniczne, które usiłuje wspierać.

  Wojciech Gerwel, Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, Narodów Zjednoczonych oraz polityki azjatyckiej i amerykańskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, podkreslił że spotkania takie jak DOR są bardzo potrzebne. Skuteczna promocja polskich interesów gospodarczych za granicą wymaga stałego dialogu, w którym uczestniczą administracja publiczna, samorząd gospodarczy oraz polscy przedsiębiorcy. Powinien on przekładać się na wymianę doświadczeń, pomysłów i zrozumienie wzajemnych oczekiwań i potrzeb.

  „Kluczowym zadaniem Ministra Spraw Zagranicznych jest ochrona polskich interesów zagranicą, w tym polskich interesów gospodarczych. W tym celu realizujemy, ale też staramy się ciągle udoskonalać dyplomację ekonomiczną, która uczestniczy w działaniach na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa gospodarczego Polski oraz promocji interesów polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, w tym tych pozaeuropejskich, które często wymagają większej determinacji ze strony polskich firm.” – dodał Minister Wojciech Gerwel.

  Część oficjalną wydarzenia zwieńczyły wystąpienia partnerów DOR prezentujących potencjał ekonomiczny i turystyczny swoich regionów i instytucji. W imieniu Banku  Pekao SA – partnera tegorocznego DOR, Jerzy Kwieciński  – Wiceprezes Zarządu, poinformował o podpisanym w ostatnich dniach porozumieniu z Krajową Izba Gospodarczą:

  „To dla nas możliwość współpracy z większą liczbą firm, które planują zagraniczną ekspansję i jeszcze lepsze wpisanie się w ich potrzeby, przy wykorzystaniu naszych unikalnych kompetencji i bogatego doświadczenia w obszarze finansowania handlu. To umowa, którą można krótko opisać jako win-win-win dla przedsiębiorców, KIG i Pekao” – podkreślił Prezes Jerzy Kwieciński.

  W imieniu partnera strategicznego, potencjał województwa podkarpackiego zaprezentował Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.
  W imieniu partnerów głównych plus, wystąpili:

  • Anna Jedynak – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
  • Mariusz Dąbrowski – Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
  • Mariusz Rukat – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych

  Dzięki zaprezentowaniu poszczególnych sektorów gospodarki oraz potencjału polskich regionów, zagraniczni dyplomaci mieli okazję zapoznać się z możliwościami współpracy oferowanymi przez partnerów naszego wydarzenia. DOR to nie tylko spotkanie o charakterze dyplomatycznym, ale przede wszystkim doskonała okazja do promowania potencjału Polski na arenie międzynarodowej.

  Podczas części networkingowej, urozmaiconej prezentacjami polskich regionów, uczestnicy Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2023 mieli okazję do rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych. Na indywidualnych stoiskach promocyjnych zaprezentowały się m.in. UM Woj. Podkarpackiego, UM Woj. Podlaskiego, UM Woj. Mazowieckiego, UM Woj. Śląskiego oraz firmy sektora kosmicznego.

   

  Partnerzy Główni Plus: Urzędy Marszałkowskie Województw Mazowieckiego, Podlaskiego i Śląskiego

  Partnerzy Główni: Grupa Polski Holding Hotelowy oraz  Grupa Boryszew

  Partnerzy medialni
  Rzeczpospolita, Polskie Radio dla Zagranicy, TVP 3 Warszawa, TVP Polonia, Ambasador,
  Forum Polskiej Gospodarki, Przedsiebiorcy.eu, Klub Integracji Europejskiej, Strefa Biznesu, Super Biznes

  Dziękujemy wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2023 i zapraszamy do współpracy w kolejnej edycji Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2024

   

   


  Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2023 w mediach


  Relacja online

  Fotorelacja


   

 • Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2022

  W dniu 17 lutego  2022 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2022” – uroczyste i tradycyjne spotkanie noworoczne przedstawicieli ambasad, instytucji rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców.

  VII edycja DOR wróciła po rocznej przerwie pod hasłem: ”Open new Dor for business”.

  To coroczne wydarzenie jest inicjatywą Krajowej Izby Gospodarczej, podczas której, poza podsumowaniem minionego roku,  przedstawiane są plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy.                     

  Poprzez prezentację poszczególnych sektorów gospodarki oraz prezentację potencjału polskich regionów, zagraniczni dyplomaci i kontrahenci mogą zapoznać się z możliwościami współpracy z polskimi partnerami. DOR to nie tylko wydarzenie dyplomatyczne ale przede wszystkim promocja gospodarcza naszego kraju na rynkach międzynarodowych.

  W ubiegłym roku DOR odbył się wyjątkowo  w formule online pn „Diplomeeting 2021 – on the way to re-open foreign markets” i skupiał się  na rozmowach  B2B online z udziałem przedstawicieli zagranicznych placówek oraz organizacji wsparcia biznesu i polskich eksporterów.

  Tegoroczne Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2022 odbyło się już w tradycyjnej formule i zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Klimatu, jak również patronatem  Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

  Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się bezpośrednio z  przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym z przedstawicielami województw, miast i urzędów marszałkowskich, jak również przedsiębiorcami oraz reprezentantami izb przemysłowo-handlowych
  i bilateralnych, organizacjami otoczenia biznesu. Zebranie w jednym miejscu kluczowych interesariuszy życia publicznego i prywatnego oraz reprezentantów dyplomacji, gospodarki i biznesu dało możliwość wspólnej debaty na temat rozwoju polskiej gospodarki i współpracy zagranicznej,

  O potrzebie debaty na temat rozwoju polskiej gospodarki i promocji zagranicznej świadczy duże zainteresowanie wystąpieniami naszych gości, którzy w trakcie swoich przemówień podkreślali wagę polskiej przedsiębiorczości w tym zwłaszcza  dla rozwoju gospodarczego „po pandemii”.

  Spośród gości głos zabrali:

  • Pani Izabela Antos, Podsekretarz Stanu Kancelaria Premiera RP
  • Pan Piotr Wawrzyk, Sekretarz Stanu,  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  • Pan Jacek Żalek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Pan Prof. Mariusz Jerzy Golecki, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  • Pan Piotr Pyzik, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Aktywów Państwowych
  • Pan Amb. Paweł Czerwiński, Doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych Kancelaria Prezydenta RP.

  Z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej cześć oficjalną DOR otworzyli: Prezydent KIG Andrzej Arendarski oraz Prezes KIG Marek Kłoczko. Zabierając głos, Prezydent KIG Andrzej Arendarski odniósł się do wpływu pandemii na obecną sytuację  gospodarczą, polityczną i zdrowotną. Prezydent Arendarski podkreślił także temat międzynarodowych napięć politycznych – „zaburzających środowisko, w którym funkcjonuje światowy biznes i wprowadzających dużo niepewności”.

  Obecna sytuacja stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania, którym musimy  sprostać – powiedział Prezydent KIG.

  O konieczności spotkań bezpośrednich mówił z kolei Prezes KIG Marek Kłoczko, dla którego „nic nie zastąpi kontaktów na żywo”. Prezes KIG podkreślił silne, tradycyjne zaangażowanie KIG w rozwój polskiej przedsiębiorczości i po raz kolejny wyraził gotowość do wspólnego działania na rzecz budowy silnego i konkurencyjnego biznesu w Polsce i za granicą. Potrzebę dialogu na linii polityka – biznes, określił słowami:

  „świat jest zbyt skomplikowany aby zostawić wszystko w rękach polityków. Biznes też musi być odpowiedzialny za to, co robi polityka i budować mosty”.

  Pani Minister Izabela Antos, występując w imieniu Prezesa Rady Ministrów, odczytała z kolei list skierowany do uczestników Dyplomatycznego Otwarcia Roku od Premiera Mateusza Morawieckiego, który podziękował KIG za aktywną współpracę z administracją centralną i samorządową.

  „ Naszym wspólnym celem jest wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki na rynkach światowych, budowa pozytywnego wizerunku i atrakcyjności polskiego biznesu w skali globalnej oraz wspieranie polskich eksporterów w świecie postcovidowym”.

  Okres pandemii pokazał, jak istotny dla polskiej gospodarki jest handel międzynarodowy, który w tym czasie był jednym z filarów wzrostu PKB – podkreśliła Minister Antos.

  Pani Minister zwróciła także uwagę na sektory zaawansowane technologicznie, w których polscy przedsiębiorcy chcieliby odgrywać większą rolę, a aktualna sytuacja związana z perturbacjami w łańcuchach dostaw stwarza im taką możliwość oraz na mega trendy wpływające aktualnie na polski eksport, jak cyfryzacja i zielony ład.

  Pan Minister Piotr Wawrzyk, przedstawiając priorytety Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 2022 rok pokreślił wśród nich promocję branż związanych m.in. z IT i  zielonymi technologiami oraz skupienie się w dyplomacji ekonomicznej  szczególnie na tzw. rynkach dalekich jak azjatyckie i afrykańskie .

  Pan Jacek Żalek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podkreślał ogromną rolę KIG w promocji międzynarodowej, nazywając członków  izb gospodarczych „ambasadorami polskiej sprawy”. Pan Minister Żalek przedstawiając plany MFiPR, zaznaczył jednocześnie konieczność wdrożenia nowego modelu wsparcia przedsiębiorców, który umożliwiałby połączenie prac badawczo-rozwojowych z ich komercjalizacja na rynkach zagranicznych .

  Pan Piotr Pyzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych podkreślił także w swoim wystąpieniu ogromną rolę samorządu gospodarczego i jego wsparcie udzielane wszystkim przedsiębiorcom, szczególnie ważne zwłaszcza teraz w postcovidowym czasie.

  Na zakończenie części oficjalnej, Pan Ambasador Paweł Czerwiński, reprezentując Prezydenta RP na Dyplomatycznym Otwarciu Roku podkreślił, że dyplomacja ekonomiczna należy do priorytetów Prezydenta Andrzeja Dudy, gdyż rozwój powiązań handlowych, infrastrukturalnych i inwestycyjnych nie tylko przynosi wymierne korzyści Polsce oraz jej obywatelom, ale także sprzyja umacnianiu pokoju i stabilności w wymiarach europejskim i globalnym. Pan Ambasador Czerwiński wyraził jednocześnie uznanie dla sieci międzynarodowych kontaktów KIG, których „namacalnym” dowodem było Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2022.

  Część oficjalną wydarzenia zakończyły prezentacje strategicznych partnerów DOR, wśród których swój potencjał gospodarczy i turystyczny zaprezentowali przedstawiciele władz województwa podkarpackiego, podlaskiego i mazowieckiego :

  • Pan Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
  • Pan Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
  • Pan Mariusz Rukat – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego
   ds. inwestycyjno– gospodarczych .

  Następnie, uczestnicy Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2022 mieli okazję do rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych podczas części networkingowo – koktajlowej urozmaiconej prezentacjami polskich regionów. Na indywidualnych stoiskach zaprezentowały się m.in. UM Woj. Podkarpackiego, UM Woj. Podlaskiego, UM Woj. Mazowieckiego, UM Woj. Kujawsko-Pomorskiego, UM Woj. Łódzkiego, UM Woj. Dolno- Śląskiego, UM Woj. Śląskiego oraz Fundusz Górnośląski SA, a także firma Amidt Group, PBG Arena i firma JAKUSZ.

  W trakcie wieczoru odbyła się także loteria podarunkowa, w której fundatorem nagród były PLL LOT,  Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztyników oraz firma kosmetyczna Hagi.

  Partnerami medialnymi wydarzenia byli: Rzeczpospolita, Polskie Radio SA, TVP Polonia, TVP 3 Warszawa, Ambasador, Eurogospodarka, Fenomen Polska, Przedsiebiorcy.eu, Klub Integracji Europejskiej, Super Biznes.

                              Dziękujemy wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2022 i zapraszamy do współpracy w kolejnej edycji Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2023

   

   

  Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2022 w mediach

  Rzeczpospolita
  https://www.rp.pl/gospodarka/art35803581-atak-na-ukraine-odstraszy-inwestorow

  Polskie Radio SA
  https://www.polskieradio.pl/395/7991/Artykul/2904704,Diplomats-execs-rub-elbows-in-Warsaw-audio-report

  TVP3 Warszawa
  https://warszawa.tvp.pl/58569386/17022022

  TVP Polonia
  https://polonia.tvp.pl/58521471/dyplomatyczne-otwarcie-roku-2022

  Wasza Turystyka
  https://www.waszaturystyka.pl/dyplomatyczne-otwarcie-roku-kig-z-turystycznymi-akcentami/

  Przedsiębiorcy eu
  https://przedsiebiorcy.eu/dyplomatyczne-otwarcie-roku-2022/

  Fair Play
  https://fairplay.pl/blog/gospodarcze-otwarcie-roku-2022

  Kancelaria Prezydenta
  https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-doradcow/dyplomatyczne-otwarcie-roku-zorganizowane-przez-kig,48924

  Wrota Podlasia
  https://www.wrotapodlasia.pl/pl/bogactwo_roznorodnosci/promocja_gospodarcza/dyplomatyczne-otwarcie-roku-2022.html

  Eurogospodarka
  https://eurogospodarka.eu/dyplomatyczne-otwarcie-roku-kig/

   

  Zobacz video nr 1 >>> TUTAJ

  Zobacz video nr 2 >>> TUTAJ

  Fotorelacja

   

   

 • Analogiczny moment roku w latach ubiegłych stanowił zawsze okazję do spotkania się w ramach Dyplomatycznego Otwarcia Roku. Tym razem turbulencje wywołane pandemią spowodowały odłożenie w czasie tego wydarzenia na przełom wiosny i lata 2021 r. Żywimy nadzieję na możliwość zorganizowania DOR 2021 w tradycyjnej formie. Tymczasem dokładamy starań, aby spotkania online, jakie nieustannie organizujemy, godnie zastępowały te, do których wszyscy przywykliśmy.

  „DIPLOMEETING: on the way to re-open foreign markets” z 28 stycznia 2021 r. stanowił kontynuację cyklu naszych wydarzeń nakierowanych na promocję polskiego eksportu zapoczątkowanego Konferencją „Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid” z 10 grudnia 2020. Ideą przyświecającą nam przy realizacji tego wydarzenia było umożliwienie polskim przedsiębiorcom-eksporterom przeprowadzenia indywidualnych spotkań online z Radcami Handlowymi Ambasad akredytowanych w Polsce w celu wspólnego poszukiwania okazji do nawiązania współpracy biznesowej. Diplomeeting został objęty patronatami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministra Spraw Zagranicznych. Partnerami wydarzenia została Agencja Rozwoju Przemysłu, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Bank Gospodarstwa Krajowego. W samej części spotkań B2B trwającej 3 godziny wzięło udział blisko 54 dyplomatów z 39 krajów, 250 polskich przedsiębiorców i odbyło się ok. 300 spotkań. Realizację przedsięwzięcia umożliwiło stworzenie dedykowanej, wirtualnej platformy pozwalającej m.in. na umawianie indywidualnych spotkań między zainteresowanymi stronami.

  Wydarzenie rozpoczęła część oficjalna, zainaugurowana wystąpieniem Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego. Pan Prezes zaznaczył, że Krajowa Izba Gospodarcza doskonale odnalazła się i dostosowała do nowych warunków związanych z pandemią, czego dowód stanowią licznie zorganizowane konferencje, webinaria, szkolenia, fora gospodarcze online z udziałem przedsiębiorców oraz instytucji polskich i zagranicznych. Wyraził też nadzieję na możliwość rychłego powrotu do organizowania wymienionych wydarzeń w tradycyjnym wymiarze. W kontekście gospodarczym odnotowane zostały statystyki stawiające rodzimy przemysł oraz eksport w dobrym świetle w stosunku do roku ubiegłego. Pomimo utrudnień na obu polach odnotowaliśmy jako kraj spadki niewykraczające poza błąd statystyczny, co przy tym poziomie komplikacji w roku 2020 stanowi zadowalający wynik. Produkcja przemysłowa, zgodnie z danymi GUS, w grudniu 2020 r. wykazała jedenastoprocentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Te względnie dobre wyniki, to zasługa elastyczności polskich przedsiębiorców, która pozwoliła im włączać się i spajać łańcuchy dostaw w kraju i na świecie.

  Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosław Gowin podsumował spustoszenia jakie pandemia poczyniła w świecie, co poskutkowało skurczeniem się światowego PKB o 3,5%, zaś wolumenu handlu o 9,2%. Spadki te najbardziej dały się we znaki krajom wysoko rozwiniętym, spośród których liczne grono to kluczowi partnerzy Polski. Jednakże warto pamiętać, że widmo zadyszki nad tymi gospodarkami pojawiło się już przed wybuchem pandemii. Pan Minister wspomniał też o ogromnych wyzwaniach stojących w najbliższym czasie przed polską gospodarką, do których należy chociażby dostosowanie się do polityki Nowego Zielonego Ładu. Jednocześnie podkreślona została zdrowa struktura i budząca optymizm kondycja polskiej gospodarki na tle pozostałych gospodarek unijnych, a także rola jaką odgrywa w tym nasz eksport. Pan Premier nakreślił też drogę wyjścia gospodarki z kryzysu, do czego oprócz licznych tarcz pomocowych skierowanych do przedsiębiorców przyczynić ma się deregulacja zbędnych przepisów, wprowadzanie ulg podatkowych oraz bieżący dialog z polskim biznesem.

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Paweł Jabłoński podsumował najistotniejsze z dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć Resortu.  Zaliczyć można do nich działania w obszarze dyplomacji ekonomicznej, czynnie zabiegającej o obecność polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych poprzez działania prowadzące do ich otwierania się na polskie produkty i usługi. W sensie symbolicznym, MSZ odpowiada również za promocję marki polskiej gospodarki w świecie i pozytywne konotacje z nią związane. Znaczącego pola do działania w tym wymiarze upatrywać można zwłaszcza w sektorze szeroko rozumianej pomocy humanitarnej, z której Polska już dziś słynie. Są to przedsięwzięcia, które mogą być niezwykle intratne dla podmiotów je realizujących, chociażby poprzez dostęp do systemu przetargów międzynarodowych, w czym pomoc oferuje MSZ. Pan Minister zwrócił też uwagę na rolę Polski w projekcie Trójmorza będącego rynkiem dostępu do 120 mln konsumentów.

  W kończącym część oficjalną wystąpieniu Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S. A. Paweł Borys podsumował instrumenty wsparcia w ramach Tarczy PFR dla powrotu przedsiębiorców na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki. Czynnikiem jaki pozwolił uchronić polski rynek pracy przed znacznym wzrostem bezrobocia spowodowanym pandemią było uzależnienie pomocy dla przedsiębiorców od ochrony i utrzymania miejsc pracy. Pan Prezes zaznaczył też, że najwięcej pomocy i odbudowania wymagał będzie sektor usług, który ucierpiał najmocniej.

  Materiały z DIPLOMEETING:

  Nagranie z DIPLOMEETING

  Nagranie z DIPLOMEETING (eng)

  Wojciech Dzięgiel na temat działalności Agencji Rozwoju Przemysłu

  Spot promocyjny Fundacji Polska Bezgotówkowa

  Rozmowa z Pierwszym Wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, Pawłem Nieradą

  Rozmowa z Prezesem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Januszem Władyczakiem

  Łukasz Grabowski o eksporcie: perspektywiczne branże, kierunki ekspansji – oferta PAIH

  Analiza perspektyw polskiego eksportu Głównego Ekonomisty KIG, Piotra Soroczyńskiego

   

 • W dniu 16 stycznia 2020 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020” – uroczyste i tradycyjne  już spotkanie noworoczne przedstawicieli ambasad, instytucji rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców. Jest to doroczna inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, podczas której, poza podsumowaniem minionego roku,  przedstawiane są plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy. Poprzez prezentacje dotyczące polskiej gospodarki, a także potencjału polskich regionów, zagraniczni dyplomaci i goście wydarzenia  mogą przekonać się o możliwościach współpracy z polskimi partnerami. DOR jest również okazją złożenia podziękowań zagranicznym ambasadorom i radcom handlowym za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom w ich działalności eksportowej i inwestycyjnej na rynkach międzynarodowych.

  Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020 objęte było Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz patronatami: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Tegoroczne wydarzenie rozpoczęło jednocześnie obchody jubileuszu 30-lecia Krajowej Izby Gospodarczej.

   

  W spotkaniu DOR’ 2020 udział wzięło ponad 600 osób: przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym miast, urzędów marszałkowskich i województw, jak również konsuli honorowych, doradców dyplomatycznych, przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych, bilateralnych oraz rad biznesu. W gronie przedsiębiorców znaleźli się czołowi polscy eksporterzy i inwestorzy oraz firmy uczestniczące w wydarzeniach międzynarodowych organizowanych przez KIG, zarówno przedstawiciele dużych korporacji, jaki i sektora MSP.

  Głównymi gośćmi wydarzenia byli m.in. p. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu oraz Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Bogusław Winid, Doradca Prezydenta RP, jak również marszałkowie i wicemarszałkowie województw, a swój potencjał zaprezentowały województwo: podlaskie i podkarpackie oraz Fundacja „Polska Bezgotówkowa”.

  DOR był okazją do podsumowań minionego rok z perspektywy działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw i administracji oraz wpływu warunków rozwoju gospodarczego na obecność polskich firm za granicą, była to jednocześnie okazja do zaprezentowania planów na 2020 rok .

  Oficjalną część DOR’2020 otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski podsumowując miniony 2019 rok z perspektywy trzydziestoletniej działalności międzynarodowej KIG oraz wpływu warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na aktywność polskich firm za granicą. Rok 2020 to dla gospodarki światowej rok umiarkowanej nadziei, ale również wielu obaw i niepewności. Nadziei, bo wszyscy trzymamy kciuki żeby, zgodnie z oczekiwaniami wielu analityków i komentatorów, gdzieś w przełomie trzeciego i czwartego kwartału udało się przełamać tendencje stagnacyjne w światowej gospodarce. Zwłaszcza u naszych najbliższych i najważniejszych partnerów. Obaw, bo twarde negocjacje handlowe i polityczne, jakie obserwujemy coraz częściej, mogą gdzieś wymknąć się spod kontroli i obudzimy się w świecie zupełnie innym niż ten do jakiego przyzwyczailiśmy się. Czasem wystarczy tylko iskra – mówił Andrzej Arendarski, Prezes KIG w przemówieniu otwierającym wydarzenie.

  Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, podkreślała, że rok 2020 to rok ogromnych wyzwań: jak najlepszego zakończenia perspektywy budżetowej i przygotowania się do nowej, aby wynegocjować budżet które m.in. będzie realizował cele przedsiębiorców, samorządów i regionów:

  „Liczymy, że Polska zachowa silną pozycję w gronie najszybciej rozwijających się gospodarek.”

  Krzysztof Mazur – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, zwrócił się szczególnie do przedsiębiorców:

  „Chcemy realizować politykę klimatyczną z zachowaniem konkurencyjności polskich firm; będziemy aktywni w przeciwdziałaniu protekcjonizmowi, czemu służy np. „Czarna Księga”, i w promowaniu ekspansji zagranicznej naszego biznesu.”

  Reprezentujący Ministerstwo Klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu, z zadowoleniem przyjął słowa swoich przedmówców, którzy wymieniali sprawy dotyczące klimatu jako priorytetowe na najbliższy rok:

  „Zrozumieliśmy, że nie można już czekać i uświadomiliśmy sobie, że to nasza wspólna odpowiedzialność. Klimat nie jest już tylko sloganem marketingowym!”

  Wiceminister podkreślił także współpracę z Krajowa Izba Gospodarczą z Krajowa Izbą Gospodarczą w zakresie realizacji projektu GreenEvo, w tym realizacji misji gospodarczych dla jego laureatów.

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentował Dyrektor Współpracy Ekonomicznej Marek Całka, który odczytał list Ministra Czaputowicza skierowany do uczestników spotkania.

  Oficjalną część Dyplomatycznego Otwarcia Roku zakończyły wystąpienia głównych partnerów strategicznych wydarzenia: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch, Wicemarszałek, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – Wiesławy Burnos- Członka Zarządu Województwa oraz Prezesa Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysława Groszka.

  Następnie, uczestnicy Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2020 mieli okazję do rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych podczas części networkingowo – koktajlowej, urozmaiconej degustacją regionalnych przysmaków, w tym wielu specjałów kuchni podlaskiej i mazowieckiej, polskiego kawioru – specjalności eksportowej Antonius Caviar, produktów leśnych halal – smaki polskiej prowincji oraz produktów manufaktury Inne Beczki, Wine Avenue, Wyborowej, Cydru Lubelskiego, słoweńskich win VinaKoper, Nalewek Staropolskich oraz produktów firmy Mlekovita, Vobro oraz liofilizowanych owoców od firmy Elena oraz wspaniałych jabłek z Sadów Grójeckich i wód mineralnych Staropolanka. Partnerem technicznym wydarzenia była firma LIDEX.

  Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić stoiska partnerów, w tym Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz województwa podkarpackiego oraz PTAK Warsaw Expo.

  Partnerami medialnymi wydarzenia byli Rzeczpospolita, TVP Polonia, Manager, Polish Market, Super Biznes, Przedsiębiorcy.eu.

  W trakcie wieczoru odbyła się także loteria podarunkowa, w której fundatorem nagród było Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztyników oraz WineAvenue.

  Dziękujemy wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2020 i zapraszamy do współpracy w kolejnej edycji Dyplomatycznego Otwarcia Roku, która odbędzie się w styczniu 2021.

  Fotorelacja:

 • 17 stycznia 2019 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019” – uroczyste, piąte już spotkanie noworoczne przedstawicieli ambasad, instytucji rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców. Jest to doroczna inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, podczas której przedstawiane są plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy. Poprzez prezentacje poszczególnych sektorów gospodarki, a także potencjału polskich regionów, zagraniczni dyplomaci i kontrahenci mogą przekonać się o możliwościach współpracy z polskimi partnerami. DOR jest również okazją złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

  Tegoroczne wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Honorowym Patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jak również Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

  Dyplomatyczne Otwarcie Roku’2019 zostało wpisane również w oficjalny kalendarz obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” łączącego inicjatywy organizowane z tej wyjątkowej okazji.

  W spotkaniu DOR 2019 udział wzięło ponad 450 osób:  przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym miast i urzędów marszałkowskich, jak również przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych. W gronie przedsiębiorców znaleźli się eksporterzy oraz firmy uczestniczące w wydarzeniach międzynarodowych organizowanych przez KIG, w tym zarówno przedstawiciele dużych korporacji, jaki i sektora MSP.

  Głównymi gośćmi wydarzenia byli m.in. p. Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju reprezentujący także Premiera M. Morawieckiego, p. Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu i Szef Gabinetu Prezydenta RP, p. Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, p. Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Energii, p. Sławomir Siwek, Doradca  Marszałka Sejmu RP oraz p. Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOL jak również marszałkowie i wicemarszałkowie województw, a swój potencjał zaprezentowały województwa: podlaskie, podkarpackie i kujawsko-pomorskie.

  DOR był okazją do podsumowań minionego rok z perspektywy działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw i administracji oraz wpływu warunków rozwoju gospodarczego na obecność polskich firm za granicą, była to jednocześnie okazja do zaprezentowania planów na 2019 rok.


  Oficjalną część DOR’2019 otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski podsumowując miniony 2018 rok z perspektywy – prawie już trzydziestoletniej – działalności międzynarodowej KIG oraz wpływu  warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na aktywność polskich firm za granicą. Prezes KIG podkreślił, ze dzięki staraniom wielu organizacji wspierających i promujących eksport, w tym KIG, rośnie otwartość naszej gospodarki na świat. Z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej wynika, że eksport towarów w 2018 roku okazał się wyższy niż w roku poprzednim, możemy pochwalić się jednocześnie  tysiącami rodzajów produktów, które sprzedajemy za granicę, co świadczy o ogromnej pomysłowości naszych firm, ale również ciężkiej pracy i konsekwencji w działaniu. Prezes Arendarski podkreślił, że ważną rolę pełni szerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy producentami i handlowcami w izbach branżowych i regionalnych oraz na poziomie krajowym w KIG.

  Zaznaczył także konieczność wspierania polskich eksporterów, zwłaszcza tych wychodzących na coraz odleglejsze i wschodzące rynki zagraniczne, zarówno ze strony administracji rządowej jak i organizacji biznesowych. Krajowa Izba Gospodarcza prowadzi takie działania dzięki m.in. rozwiniętej sieci networkingowej z partnerami na całym świecie oraz wsparciu  ambasad akredytowanych w Polsce, jak również polskich placówek za granicą.

  Minister Jerzy Kwieciński, reprezentujący Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, odczytał list od premiera Morawieckiego skierowany do uczestników DOR. Znalazły się w nim podziękowania dla Krajowej Izby Gospodarczej za uczestnictwo w obchodach jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości i odrodzenia kraju, przypominając o wielkim wkładzie polskiej przedsiębiorczości w budowę potencjału młodego państwa. Podkreślił, że umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw i ich wsparcie w rozwijaniu współpracy na rynkach zagranicznych  pozostaje priorytetem rządu realizowanym również przez samorząd gospodarczy. Przypomniał, że tylko w 2018 roku weszło w życie wiele rozwiązań służących wsparciu inwestycji, innowacyjności oraz eksportu, na czele z Konstytucją Biznesu, Polską Strefą Inwestycji, pakietem MŚP i małym ZUS-em. Minister J. Kwieciński zaznaczył także, że miniony rok był dla Polski rokiem dobrej koniunktury gospodarczej, a handel zagraniczny wzrósł zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, wśród głównych partnerów handlowych Polski wzrósł eksport m.in. do USA, Niemiec, Rosji, Holandii, na Węgry, do Francji, Czech, Szwecji oraz W. Brytanii. Zaznaczył także, że do wyzwań na przyszłość należą m.in. prace nad programem Dostępność plus, rozpoczęcia na forum UE procesu zmierzającego do przygotowania Strategii Makroregionalnej UE dla obszaru Karpat oraz działania w ramach polskiej prezydencji w procesie berlińskim.

  Sekretarz Stanu Krzysztof Szczerski, Szef Gabinetu Prezydenta RP podsumował zagraniczną aktywność Prezydenta RP w 2018 roku, w tym działania z zakresu dyplomacji ekonomicznej. Jako szczególnie istotne wymienił efekty Szczytu Państw Trójmorza oraz wizyty Prezydenta RP w USA. Podkreślił także przejrzystość i transparentność traktowania zagranicznych inwestorów w naszym kraju.

  Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii podkreślił stały wzrost obrotów handlowych naszego kraju. W ciągu najbliższych dwóch lat mocniej chcemy zaistnieć na Bliskim Wschodzie, ma się przyczynić do tego m.in. obecność polskich firm na targach Dubai Health, a przede wszystkim na światowej wystawie Expo 2020 w Dubaju – zapowiedział Wiceminister Kościński.

  Wiceminister Energii, Tadeusz Skobel zaznaczył z kolei, że w 2019 roku szczególne znaczenie będzie miała dyskusja nad Strategią Klimatyczną UE do 2050 roku oraz negocjacje  Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 roku dla zapewnienia środków unijnych na niskoemisyjną transformacje sektora energetycznego. Innymi ważnymi tematami dla polityki energetycznej będzie implementacja rozwiązań pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, wiele uwagi poświęconych będzie także m.in. relacjom bilateralnym w kontekście budowy tzw. Baltic Pipe  oraz współpracy z USA zgodnie z porozumieniem o wzmocnionej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

  W imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego wystąpił także p. Sławomir Siwek, Doradca Marszałka Sejmu, który wyraził nadzieję, że rozmowy uczestników DOR będą inspiracją do współpracy i realizacji kolejnych przedsięwzięć oraz pomysłów służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju

  Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOL, wyraził radość z faktu, że już kolejny raz Dyplomatyczne Otwarcie Roku odbywa się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zaznaczył,  że  polscy sportowcy mają także ogromny wkład w promocję Polski na całym świecie.

  Oficjalną część Dyplomatycznego Otwarcia Roku zakończyły wystąpienia głównych partnerów strategicznych wydarzenia: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podlaskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego.

  Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego podkreślił, że Województwo Podkarpackie wyróżnia się jako centrum skupiające międzynarodowych potentatów produkcyjnych, logistycznych i handlowych z uwagi na skrzyżowanie głównych szlaków handlowych i gospodarczych centralnej Europy, przyszłą Via Carpatię oraz nowoczesne międzynarodowe lotnisko, które jest jednym z najszybciej rozwijających się portów lotniczych w Polsce, a cały region cechuje wysoka koncentracja firm przemysłu lotniczego. Region ten łączy w sobie jednocześnie przestrzeń nowoczesnej gospodarki (z silną branżą nie tylko lotniczą, ale i motoryzacyjną oraz ICT),  innowacyjności oraz nieskażonej przyrody, zajmując czwarte miejsce wśród województw najbardziej atrakcyjnych turystycznie.

  Wicemarszałek Województwa Podlaskiego p. Stanisław Derehajło zaznaczył, że województwo podlaskie to przede wszystkim aktywna gospodarka, miejsce pochodzenia zdrowej żywności, nowe przedsięwzięcia z pogranicza informatyki i rolnictwa, duże przedsięwzięcia badawcze, rozwijająca się branża robotyki, automatyki, medycyny i budownictwa. Przez region przebiega jedno z odgałęzień Nowego Jedwabnego Szlaku, a region coraz silniej rozwija współprace zagraniczną z wieloma nowymi krajami.

  Oficjalną część wydarzenia zamknęła prezentacja trzeciego regionu partnerskiego DOR – Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wszechstronnie rozwiniętym przemysłem skupionym w wielu ośrodkach gospodarczych, reprezentujących przemysł chemiczny, elektromaszynowy, spożywczy, tekstylny, celulozowy, mineralny i poligraficzny.

  Uczestnicy  Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2019 mieli okazję nie tylko  do wielu ciekawych rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych, ale mogli również skosztować regionalnych przysmaków, w tym wielu specjałów kuchni podlaskiej,  gęsiny z woj. Kujawsko – Pomorskiego, polskiego kawioru – specjalności eksportowej Antonius Caviar, produktów leśnych halal – smaki polskiej prowincji oraz produktów manufaktury Inne Beczki, Wine Avenue, Wyborowej oraz produktów firmy Bakalland, wód mineralnych Staropolanka. Partnerem technicznym wydarzenia była firma LIDEX.

  Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić stoiska partnerów, w tym Turkish Airlines oraz   zapoznać się z prezentacją MT Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej Warsaw Humanitarian Expo organizowanych w dniach 11-13 czerwca 2019 r. przez Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie  we współpracy partnerskiej z KIG .

  W trakcie wieczoru odbyła się także loteria podarunkowa, w której fundatorem nagród był przewoźnik lotniczy Turkish Airlines,  firmy WineAvenue oraz  Provincja.

  Dziękujemy wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2019, wśród których znaleźli się:


  Zapraszamy do współpracy partnerskiej w kolejnej edycji Dyplomatycznego Otwarcia  Roku, która odbędzie się w styczniu 2020.

   

 • 18 stycznia 2018 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie  odbyło się „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2018” – doroczna inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, podczas której przedstawiane są plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy. DOR jest również okazją złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

  Tegoroczne wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Honorowym Patronatem  Ministerstwa Rozwoju.

  W spotkaniu DOR 2018 udział wzięło ponad 400 osób:  przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym województw, miast i urzędów marszałkowskich, jak również przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych.

  Głównymi gośćmi wydarzenia byli to m.in. p. Jadwiga Emilewicz- Minister Przedsiębiorczości i Technologii reprezentująca także Premiera M. Morawieckiego, p. Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, p. Konrad Szymański – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz p. Jacek Bogucki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Irena Szewińska – Wiceprezes PKOL oraz marszałkowie województw.  W tym roku swój potencjał zaprezentowały m.in. województwo podlaskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie i lubelskie.

  DOR był okazją do podsumowań minionego rok z perspektywy działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw i administracji oraz wpływu warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na obecność polskich firm za granicą i okazją do zaprezentowania planów na rok przyszły.

   

  Oficjalną część DOR’2018 otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski podsumowując miniony 2017 rok z perspektywy działalności międzynarodowej KIG oraz wpływu  warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na obecność polskich firm za granicą. Prezes KIG zaznaczył, że poprawa stosunków Polski z UE będzie ważną kwestia na 2018 r. „Walczyliśmy o Polskę wolną, demokratyczną. Mówienie o Polsce poza UE godzi w dobro naszego kraju.”

  Minister Jadwiga Emilewicz, reprezentująca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapewniła podczas swojego wystąpienia podczas DOR, że kończą się prace nad konstytucją dla biznesu, a nadchodzący rok będzie jeszcze lepszy dla przedsiębiorców. Jednym z ułatwień będzie tzw. innovation box. „To specjalny przywilej podatkowy, dla tych, którzy będą uzyskiwać przychody z komercjalizacji w wyniku prac badawczo-rozwojowych” – wyjaśniała minister.

  Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski podsumował sukcesy resortu w poprzednim roku i zapewnił, że sektor energii stawia na innowacje.

  Konrad Szymański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zwracał uwagę na stabilność naszego kraju na tle Europy. „Polska nie przeżywa zawahania co do projektu europejskiego” – zaznaczył. Minister Szymański podkreślił, że „zawahanie” wobec europejskiego projektu” jest odczuwalne w niektórych stolicach Europy, ale nie w Warszawie.

  Irena Szewińska, Wiceprezes PKOL, wyraziła radość z faktu, że Dyplomatyczne Otwarcie Roku odbywa się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zaznaczyła, że  sportowcy są wspaniałymi ambasadorami Polski na świecie

  Część oficjalną DOR’2018 zakończyły wystąpienia głównych partnerów strategicznych wydarzenia: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Podkarpackiego, KUKE.

  Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego podkreślił, że województwo podlaskie to przede wszystkim aktywna gospodarka. Aktywna w wielu obszarach i aspektach. „Nasz region jest miejscem, w którym oprócz pięknej przyrody można podziwiać wysokie technologie i nowoczesne, dynamiczne firmy. Myślę, że nasza myśl technologiczna czerpie bardzo dużo energii z przyrody. Nastawieni jesteśmy na dynamizm i ekspansję, ale przy tym dbamy o nasze dziedzictwo i czystość natury” potwierdził.

  Wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk zaznaczył, że obecny rok ma wielkie znaczenie dla województwa podkarpackiego, które dzięki swojej bogatej historii lotniczej i 80-cio letniemu doświadczeniu w projektowaniu i budowie statków powietrznych przyczyniło się  do rozwoju polskiego lotnictwa, które w bieżącym roku również obchodzi swoje stulecie.

  Oficjalną część wydarzenia zamknęło krótkie wystąpienie Wiceprezes KUKE Katarzyny Kowalskiej.

  Uczestnicy  Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2018 mieli okazję nie tylko  do wielu ciekawych rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych, ale mogli również skosztować regionalnych przysmaków, w tym Gęsi Kołuckiej z woj. Kujawsko – Pomorskiego, specjałów z Podlasia, oraz produktów Piwnej Manufaktury Browaru Jabłonowo, Cydru Lubelskiego, Krajowej Spółki Cukrowej, wód mineralnych Staropolanka, Selenka oraz Cechini Muszyna. Partnerem technicznym wydarzenia była firma LIDEX. Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić stoiska partnerów m.in. KUKE, swoją flagową realizacje elektrycznego autobusu prezentował URSUS.

  W trakcie wieczoru odbyła się także loteria podarunkowa, w której fundatorem nagród była firma Emirates (lot do Dubaju)  WineAvenue (wina).

  Dziękujemy wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2018, wśród których znaleźli się:

   

  Zapraszamy do współpracy partnerskiej w kolejnej edycji Dyplomatycznego Otwarcia  Roku, która odbędzie się w styczniu 2019.

   

  Kontakt:
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Agnieszka Salamończyk
  Zastępca Dyrektora
  tel: 22 630 97 73
  e-mail:asalamonczyk@kig.pl

 • dor-naglowek

  25 stycznia w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2017” –  uroczysta doroczna okazja do przedstawienia planów nt . międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy, jak również złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

  Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest jedną z inicjatyw Krajowej Izby Gospodarczej sprzyjającą określeniu miejsca Polski w obszarze międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlowej, promującą jednocześnie działania stanowiące istotny element szeroko pojętej dyplomacji ekonomicznej.

  W spotkaniu udział wzięło ponad 300 osób :  przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym województw, miast i urzędów marszałkowskich, jak również  przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych.

  Tegoroczne wydarzenie objęte było Honorowym  Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Honorowym Patronatem  Ministerstwa Rozwoju.

  dor-patroni-honorowi

  Oficjalna część DOR’2017 otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Pan Andrzej Arendarski krótko podsumowując miniony 2016 rok z perspektywy działalności międzynarodowej KIG oraz wpływu  warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na obecność polskich firm za granicą.

  Reprezentujący Kancelarię Prezydenta Pan Minister Krzysztof Szczerski  podkreślił, że współpraca międzynarodowa jest priorytetem dla Prezydenta RP Andrzej Dudy i dziękowal Krajowej Izbie Gospodarczej za dotychczasową współpracę w tym względzie.
  Z kolei podczas swojego wystąpienia Pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju nawiązał do założeń nowego systemu wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm poprzez powołanie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji oraz jej sieci zagranicznych placówek handlowych PAHI, która połączy już istniejące zasoby i możliwości proeksportowe, proinwestycyjne i promocyjne ma zintegrować  także  działania dyplomacji ekonomicznej.  Podkreślił także rolę funduszy europejskich, dzięki którym wsparcie dla  rozwoju eksportu jest efektywniejsze.
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Pan Andrzej Piotrowski podsumował z kolei sukcesy resortu w poprzednim roku,  wspomniał m.in. o reformie górnictwa i  o powołanej  w kwietniu 2016 r. Polskiej Grupie Górniczej, która już w trzecim kwartale ubiegłego roku osiągnęła zysk 100 mln zł. W planach na przyszłość sektor energii stawia za to na innowacje.
  Część oficjalna DOR’2017 zakończyły wystąpienia głównych partnerów wydarzenia, którymi w tym roku był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Krajowa Spółka Cukrowa oraz Ptak Warsaw Expo.

  Pan Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego podkreślił zalety Województwa Podlaskiego, jako swoistej  bramy na Wschód, i z tego względu doskonałego miejsca na inwestycje związane z produkcją i handlem z krajami sąsiadującymi.
  Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.  Pan Paweł Piotrowski   zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na atuty polskich produktów spożywczych, a przede wszystkim ich naturalne pochodzenie. Zaznaczył także bardzo pozytywne opinie zagranicznych konsumentów na temat polskiego cukru i innych produktów grupy .
  Oficjalną część wydarzenia zamknęło krótkie podsumowanie działalności międzynarodowej PTAK Warsaw Expo przez .Prezesa Zarządu Pana Tomasza Szypułę.

  Uczestnicy  Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2017 mieli okazję nie tylko  do wielu ciekawych rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych, ale mogli również skosztować regionalnych, tradycyjnych przysmaków z Podlasia,  z Województwa Lubelskiego, oraz produktów Krajowej Spółki Cukrowej jak również wziąć udział w loterii podarunkowej WineAvenue.
  dor-partnerzy-glowni
  Dziękujemy serdecznie wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2017, wśród których znaleźli się: Krajowa Spółka Cukrowa  S.A.  , Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Ptak Warsaw Expo,  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego SA, Korporacja Ubezpieczeń  Kredytów Eksportowych KUKE SA, Horus-Energia Sp. z o.o, Fibrain Sp. z o.o., Synthos SA, Finea Sp. z o.o., Unico Sp. z o.o., Dimark,  Polish Vodka Assocciation , SuperDrob SA oraz WineAvenue.

  dor-partnerzy

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.