Europejski Meeting Gospodarczy

Europejski Meeting Gospodarczy jest organizowany przez  Krajowa Izbę Gospodarczą w ramach prac  Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej od 2011 r. To wydarzenie, podczas którego staramy się podejmować ważne kwestie związane z wpływem polityki klimatyczno – energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo. Głównym celem tych spotkań jest ocena polityki klimatycznej UE oraz wskazywanie rzeczywistych kosztów gospodarczych i społecznych tej polityki. Poruszane zagadnienia dotyczą również polityki energetycznej państwa, bezpieczeństwa energetycznego, ciągłości dostaw oraz cen energii elektrycznej.

Jest to forum z jednej strony prezentacji informacji na temat uwarunkowań polskiej energetyki, a z drugiej strony artykułowania wobec rządu RP oraz agend UE stanowiska polskich przedsiębiorców wobec polityki klimatycznej UE.

Efektem konferencji są stanowiska, apele, opinie Krajowej Izby Gospodarczej dotyczące oczekiwanego kształtu polityki klimatyczno-energetycznej. Dokumenty są przekazywane przedstawicielom rządu, Posłom, Organizacjom i Stowarzyszeniom Gospodarczym Wspólnoty Europejskiej oraz przekazywane do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie i emisję w telewizji.

W konferencji uczestniczy corocznie ponad 120 gości ze świata biznesu w tym szeroko rozumianej energetyki, nauki, ochrony środowiska, związków zawodowych, administracji publicznej, Rządu, Sejmu oraz Senatu. Od 6 edycji uczestniczą także przedstawiciele wielu ambasad zarówno krajów europejskich jak i świata.

Meeting jest istotną formułą w przekazywaniu naszego rozumienia i determinantów wspólnej troski o ochronę klimatu wynikającej z polskich suwerennych i doktrynalnych priorytetów bezpieczeństwa energetycznego.

Dotychczas odbyło się 10 edycji tego wydarzenia:

  1. Konferencja pt. „Pakiet klimatyczno-energetyczny koszty i mity w kontekście „Mapy 2050” (wrzesień 2011 r.)
  2. Konferencja pt. „Polityka Klimatyczno–Energetyczna UE post „Energy Roadmap 2050” FAKTY – SKUTKI” (październik 2012 r.)
  3. Konferencja pt. „Gospodarka konkurencyjna i mniej emisyjna. droga – warunki – zmiany. Polityka Klimatyczno-Energetyczna UE. Nowa filozofia – inne cele”(październik 2013 r. )
  4. Konferencja pt. „ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE na lata 2020-2030. Nowe propozycje – stare grzechy (październik 2014 r.)
  5. Konferencja pt. „Pakiet klimatyczno-energetyczny 2020-2030. Kosztowna ideologia czy pragmatyzm gospodarczy. Wybory i determinanty” (październik 2015 r.)
  6. Konferencja pt. „polityka klimatyczno – energetyczna UE. Protokół COP 21. Polska droga – wspólne cele (październik 2016 r.)
  7. Konferencja pt. „Polityka Klimatyczno-Energetyczna UE a bezpieczeństwo energetyczne kraju – do wspólnych celów – suwerennie i racjonalnie” (październik 2017 r.)
  8. Konferencja pt. „Polityka Klimatyczno-Energetyczna UE. Czyste powietrze dla każdego Europejczyka – czy dla każdego Polaka też – tak, ale jak?”(październik 2018 r.)
  9. Konferencja pt. Polityka Klimatyczno-Energetyczna UE: Węgla tyle ile trzeba i tak długo jak to konieczne w interesie gospodarki i obywateli. Na czas transformacji energetyki w Polsce i ubezpieczenie niesterowalnej generacji odnawialnej” (październik 2019 r.)
  10. Konferencja pt. Polityka energetyczna Polski a polityka klimatyczno – energetyczna UE „kurs na neutralność klimatyczną – szanse, rafy, mielizny, koszty”. Gdzie jesteśmy – dokąd zmierzamy w ocenie gospodarki?” (marzec 2020 r.)

 

Kontakt:
Danuta Wasyluk
tel: 22 630 97 33
e-mail: dwasyluk@kig.pl

PATRONAT HONOROWY:

PARTNERZY KONFERENCJI:

TAURON_LOGO_PROMOCYJNE_PIONOWE_CS4

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów.

Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). Grupa zatrudnia w całej Polsce ponad 16 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do Grupy należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy Enea działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Grupa Enea w liczbach:

– 6,2 GW zainstalowanej mocy elektrycznej
– 391 mln ton potencjału 3 obszarów koncesyjnych
– 122,4 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami
– ok. 16,1 tys. Pracowników
–  2,5 mln Klientów

logo-ptez

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych jest organizacją zrzeszającą największych wytwórców energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Prowadzi badania i promuje ekologiczne, gospodarcze i społeczne korzyści wynikające z zastosowania kogeneracji. Reprezentuje wspólne interesy wytwórców energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji wobec władz centralnych i lokalnych. Inicjuje i uczestniczy w krajowym i unijnym procesie tworzenia aktów prawnych i rozwiązań systemowych. Przygotowuje rozwiązania istotnych zagadnień funkcjonowania i rozwoju elektrociepłowni.
Inicjuje badania ekonomiczne – techniczne – organizacyjne. Współpracuje z innymi organizacjami elektroenergetyki krajowej i zagranicznej.

logo-tgpe-org

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie jest stowarzyszeniem działającym od ponad 20 lat w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, zrzeszającym wszystkie elektrownie zawodowe w Polsce. Głównymi celami Towarzystwa jest zapewnienie racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału wytwórczego elektrowni oraz współdziałanie z przemysłem energetycznym w celu inicjowania postępu technicznego w elektroenergetyce.

Polska Grupa Górnicza S.A. – największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w UE. Nowe przedsięwzięcia jak wejście na rynek fotowoltaiki, rozwój nowych usług w oparciu o infrastrukturę i potencjał górnictwa oraz budowa pierwszej w Polsce instalacji zgazowania węgla do metanolu sprawiają, że w perspektywie dekady PGG stanie się silnym podmiotem nie tylko w branży wydobywczej lecz także w energetyce odnawialnej, usługach konstrukcyjnych oraz karbochemii.

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Spółka prowadzi działalność poprzez następujące jednostki organizacyjne: Zakład Techniki Cieplnej, Zakład Ochrony Środowiska, Zakład Chemii i Diagnostyki, Centralne Laboratorium, Biuro Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego. ENERGOPOMIAR świadczy usługi pomiarowe i doradcze dotyczące procesów i urządzeń energetycznych, cieplno-mechanicznych, chemii energetycznej i ochrony środowiska. Działalność firmy obejmuje również analizy chemiczne i fizykochemiczne, a także doradztwo w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi oraz usługi Inżyniera Kontraktu.

www.energopomiar.com.pl

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. to lubelskie przedsiębiorstwo wydobywcze, będące częścią Grupy Enea. Zaopatruje w surowiec największych producentów energii elektrycznej oraz odbiorców przemysłowych. Jest liderem branży w zakresie wyników finansowych, wydajności, rozwiązań technologicznych, bezpieczeństwa i dbałości o środowisko.

 

PATRONI MEDIALNI:

  tvp_info_godlo_cmyk_prasa [Converted]

Europejski Meeting Gospodarczy 2022

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje XI Europejski Meeting Gospodarczy, który odbędzie się 7 listopada 2022 r., w godz. 11.00-14.45 w Radisson Collection Hotel, przy ul. Grzybowskiej 24, w Warszawie.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Z węglem – bezpiecznie, w zieloną transformację”

Jest to wydarzenie cykliczne, podczas którego podejmujemy ważne kwestie dotyczące wpływu polityki klimatyczno-energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo.

Obszar merytoryczny konferencji przygotowany został na podstawie otwartych debat publicznych, wystąpień przedstawicieli rządu, ludzi nauki i środowisk ochrony środowiska naturalnego oraz klimatu. A także z sygnalizowanych wynikach gospodarczych górnictwa i energetyki minionych miesięcy oraz sesji Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG. Organizowane jak dotąd mitingi są formą oceny i wskazywania rzeczywistych kosztów gospodarczych i społecznych polityki klimatyczno-energetycznej UE. To wyraz troski o zachowanie konkurencyjności gospodarki europejskiej i transparentności rynku energii, wolnego od protekcjonizmu i ukrytego subwencjonowania cen energii.

Założeniem Meetingu będzie opracowanie VIII Apelu Warszawskiego Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie koniecznych działań dla zabezpieczenia interesów gospodarki w Polsce wobec wyzwań jak wyżej. Mamy bowiem prawo i powinność chronić interesy gospodarki i swoich obywateli. Apel tradycyjnie kierujemy do środowisk politycznych w kraju i Wspólnoty, ludzi nauki, i od kilku lat uczestniczących w naszych spotkaniach kilkunastu przedstawicieli ambasad i środowisk dyplomatycznych. Apel trafia także do europejskich organizacji gospodarczych.

W konferencji uczestniczą corocznie eksperci reprezentujący gospodarkę polską i europejską, naukę, energetykę, ochronę środowiska, partnerów społecznych oraz przedstawiciele rządu, administracji publicznej, parlamentarzystów, partii politycznych, ambasad i kręgów dyplomatycznych w Polsce oraz  mediów.

Transmisja wydarzenia dostępna będzie na stronie www.kig.pl

 

 

Informacje:
Grzegorz Stańczak
Tel. 22 630 96 12, 501 728 586
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Europejski Meeting Gospodarczy 2022

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.