• A A A

Informacje dla Autorów

Kalendarium dla Autorów

Zgłoszenie streszczenia referatów: 21 lutego 2020 r.
Akceptacja referatów: 20 marca 2020 r.
Przesłanie pełnej treść referatów: 7 kwietnia 2020 r.

Publikacje

Artykuły (po pozytywnej ocenie recenzentów) będą opublikowane jako rozdział w monografii (20 punktów MNiSW).

Zgłoszenia i kontakt w sprawach dotyczących referatów

Anna Rolewicz-Kalińska
e-mail: arolewicz@kig.pl

Komunikat nr 3

Formularz zgłoszenia referatu

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.