• O projekcie

  Projekt Prosper BSR (INTERREG Baltic Sea Region) ma na celu wzmocnienie organizacji wspierających przedsiębiorstwa w integrowaniu uchodźców i imigrantów na rynkach pracy, jednocześnie zapewniając dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej.

  Polska oraz kraje bałtyckie przyjęły setki tysięcy ukraińskich uchodźców od lutego 2022 roku, co stanowi nagłą zmianę dla wszystkich zaangażowanych w pomoc krajów. Duży napływ uchodźców z Ukrainy stawia wyzwania związane z zasobami dla służb wsparcia zatrudnienia. Instytucjom odpowiedzialnym za pośrednictwo między biznesem a władzami publicznymi brakuje wiedzy instytucjonalnej na temat sposobów integrowania uchodźców i imigrantów na lokalnych rynkach pracy oraz do zakładania lokalnych sieci z administracjami publicznymi w tym zakresie.

  Zaoferowanie skutecznej pomocy w zatrudnieniu dla uchodźców ukraińskich wymaga odpowiednich zasobów i dostosowanych polityk, uwzględniających specyfikę demograficzną i niepewny status osób przesiedlonych w wyniku wojny.

  Cel projektu

  Projekt ten ma na celu skuteczne wsparcie uchodźców w wejściu na rynek pracy poprzez ułatwienie znalezienia zatrudnienia za pomocą trzech kluczowych środków:

  • budowanie sieci networkingowej organizacji wspierających
  • rozwijania kompetencji
  • stworzenia aplikacji mobilnej

  Poprzez rozwój tego zintegrowanego podejścia, wzmacnianie kompetencji uchodźców i wykorzystanie technologii, projekt będzie dążyć do ułatwienia zatrudnienia i integracji na rynku pracy dla populacji uchodźców. Staranna koordynacja między interesariuszami i elastyczne rozwiązania będą kluczowe dla rozwiązania tego pilnego wyzwania.

  Dzięki wsparciu Interreg, projekt ułatwi integrację uchodźców poprzez nawiązywanie partnerstw instytucjonalnych i zawieranie umów o współpracy. Podpisanie memorandów porozumienia między kluczowymi interesariuszami pozwoli na opracowanie procesów, które będą odpowiadać znacznemu niedoborowi wykwalifikowanej siły roboczej we wszystkich sektorach. To zintegrowane podejście będzie miało podwójny wpływ – pomoże uchodźcom w znalezieniu zatrudnienia i jednocześnie zaspokoi pilne potrzeby związane z brakiem wykwalifikowanej siły roboczej.


  Partnerem wiodącym projektu Prosper BSR jest HANSE PARLAMENT z Niemiec. Pozostałymi partnerami są:

  Danmar Computers Sp. z o.o. : Firma specjalizująca się w technologiach informatycznych, która bierze udział w projekcie.

  Krajowa Izba Gospodarcza: Największa izba gospodarcza w Polsce, która jest zaangażowana jako partner w ramach projektu Prosper BSR.

  Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts: Wileńska Izba Handlowa, Przemysłowa i Rzemieślnicza, reprezentująca Litwę jako jeden z partnerów projektu.

  Latvian Chamber of Commerce and Industry: Łotewska Izba Handlowa i Przemysłowa, również uczestnicząca jako partner w projekcie Prosper BSR.

   

  www.: https://interreg-baltic.eu/project/prosper-bsr/


   

  Kontakt

  Piotr Lipiec
  T. 22 630 96 06
  E-mail: plipiec@kig.pl

 • O projekcie

  Głównym celem projektu jest przekształcenie małych i średnich producentów towarów w Europie tak, aby stali się efektywnymi, cyfrowymi organizacjami transgranicznymi.
  Ponadto ważne jest, aby izby i instytucje VET zapewniały edukację cyfrową oraz wspierały i wdrażały cyfrowe kompetencje pedagogiczne. W związku z utrzymującą się sytuacją COVID-19 oraz nowym programem Erasmus+ 2021-2027 z myślą o zwiększonych możliwościach współpracy i mobilności na poziomie europejskim, istnieje potrzeba opracowania sposobów współpracy i uczenia się z wykorzystaniem metod cyfrowych.

  Cele projektu

  • Transformacja małych i średnich producentów towarów w Europie tak, aby stali się skuteczni w internetowych operacjach transgranicznych
  • Wspieranie Izb i podobnych instytucji VET w zapewnianiu edukacji cyfrowej i wdrażaniu cyfrowych kompetencji pedagogicznych
  • W celu zwiększenia możliwości współpracy i mobilności na poziomie europejskim istnieje potrzeba opracowania sposobów współpracy i uczenia się z wykorzystaniem metod cyfrowych i wirtualnych

  Rezultaty projektu

  Podręcznik metodologiczny VET:
  metody efektywnej edukacji cyfrowej. Uzgodnione efekty uczenia się przedstawione w Raporcie z badań będą stałym punktem odniesienia dla pracy partnerów, co pozwoli partnerom dostosować treści do lokalnych wartości kulturowych i społecznych.
  On-Good m-learning: materiały szkoleniowe dla małych i średnich producentów towarów (platforma online).

  Grupa docelowa

  Projekt koncentruje się na dwóch grupach docelowych:

  – pracownicy izb gospodarczych, agencje rozwoju regionalnego, klastry VET, władze lokalne i ośrodki rozwoju przedsiębiorczości, nauczyciele VET, trenerzy i mentorzy;

  – właściciele i kierownicy małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją towarów oraz pracownicy działów sprzedaży i eksportu w tych przedsiębiorstwach.

  Kontakt

  Monika Sasiak
  Krajowa Izba Gospodarcza
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  tel. 22 630 97 23
  e-mail: msasiak@kig.pl

  Piotr Lipiec
  Krajowa Izba Gospodarcza
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  tel. 22 630 96 06
  e-mail: plipiec@kig.pl

 • KIG wraz z podmiotami z Belgii, Cypru, Hiszpanii i Rumunii realizuje projekt o akronimie START (Strategic ParTnership to Improve InternAtionalization skills of SMEs in ReTail sector). Celem projektu jest stworzenie narzędzi umożliwiających sektorowi detalicznemu z państw UE stanie się bardziej konkurencyjnym poprzez wdrożenie szerokiej gamy rozwiązań pozwalających osiągnąć lepszy stopień internacjonalizacji. Projekt dedykowany jest zarówno dla funkcjonujących już małych i średnich przedsiębiorstw oraz tych, które dopiero będą rozpoczynały swoją działalność. Czas trwania projektu to 01.11.2021 – 01.11.2023 r.

  Tło projektu

  Sektor detaliczny to drugi co do wielkości sektor usług w UE, zatrudniający 29 milionów osób (8,6% ogółu zatrudnionych) i przyczynia się do wypracowywania 11% PKB UE. Sektor składa się głównie z MŚP, z których 18% to osoby samozatrudnione. Ponadto szacuje się, że sektor detaliczny dodaje wartość w wysokości 1 biliona euro do innych sektorów, takich jak hurtownicy, transport, finanse lub produkcja. Sektor detaliczny jest zatem kluczowym motorem wzrostu gospodarczego w długim okresie ze względu na jego znaczenie pobudzające popyt wewnętrzny i konsumpcję, gdyż według Komisji Europejskiej gospodarstwa domowe wydają jedną trzecią swojego budżetu w sklepach detalicznych. Ponadto ma wpływ na jakość życia obywateli UE, a także jest głównym motorem konkurencyjności, wzrostu i innowacji. Jednak produktywność i dynamika tego sektora w UE pozostają w tyle w porównaniu z analogicznymi sektorami (np. Japonii, USA czy Chin).

  Zdaniem Parlamentu Europejskiego globalizacja zmusi prędzej czy później podmioty tego sektora do internacjonalizacji ze względu na konkurencję i brak ochrony na rynkach krajowych. Trend ten został w dużej mierze zaakcentowany przez pandemię COVID-19 i ograniczenia mobilności/zakupów, którym towarzyszyła większa eksplozja na e-commerce. Zatem, proces internacjonalizacji staje się kluczowy dla europejskich MŚP w sektorze detalicznym, ponieważ zakłada zdobywanie dodatkowej zdolności, wzmocnienia swojej pozycji finansowej, osiągnięcia innowacji, zwiększenia przychodów, dywersyfikacji ryzyka i przyciągania utalentowanych pracowników. Nawet jeśli jednolity rynek UE daje dostęp do 500 mln potencjalnych konsumentów, wciąż niewiele firm z UE z segmentu MŚP decydują się na działalność międzynarodową, zarówno w UE, jak i poza nią, ponieważ literatura wskazuje na stosunkowo niskie wskaźniki eksportu (w Europie i poza nią) od sprzedawców detalicznych w UE, co pokazuje, że UE wciąż ma wiele do zrobienia. Ta sytuacja jest spowodowane barierami, na jakie napotykają detaliści, związanymi z procesem internacjonalizacji. W związku z tym partnerzy zaobserwowali m.in główne zagadnienia:

  – Brak wiedzy na temat lokalnych praktyk biznesowych/ niewystarczająca analiza rynków

  – Trudność w identyfikacji zagranicznych możliwości biznesowych i potencjalnie korzystnych synergii z lokalnym biznesem.

  – Brak solidnego kanału dystrybucji, który mógłby zagwarantować optymalne zaopatrzenie.

  – Ograniczona struktura wewnętrzna dotycząca zasobów ludzkich i finansowych, postawy menedżerów wobec rozwoju i szkoleń.

  – Brak doświadczonych działów (marketingu, logistyki…) w celu pokonania obcych barier, takich jak kultura, lingwistyka czy problemy prawne.

  – Niechęć lokalnego biznesu do udzielania porad i reprezentacji MŚP.

  Jakie cele chcemy osiągnąć?

  START ma na celu poprawę umiejętności internacjonalizacji MŚP w sektorze detalicznym w celu zachęcenia detalistów do rozwijania swojej działalności na rynkach międzynarodowych. Projekt będzie zapewniać doświadczonym sprzedawcom i młodzieży lub bezrobotnym zainteresowanym handlem detalicznym narzędzia do rozwoju kariery zawodowej, zdobywanie kompetencji w zakresie internacjonalizacji oraz zdobycie wiedzy wymaganej do opracowania strategii konkurencyjnej, wejście na rynek zagraniczny. Sektor detaliczny to biznes nisko-marżowy, z którego by czerpać korzyści trzeba dbać o swoje  łańcuchy dostaw i technologie zwiększającą produktywność. O wiele łatwiej osiągnąć to dużym detalistom. Dla MŚP, które działają w dojrzałych krajowych sektorach gospodarki, zwiększanie produktywności i konkurencyjności to ogromny wysiłek. Dotarcie na rynki zagraniczne to szansa na dywersyfikację działalności gospodarczej, zmniejszenie ryzyka i zyskiwanie przewagi na niezbadanym rynku oraz poszerzanie swojego w nim udziału. Głównym celem projektu START jest pomoc obecnym i przyszłym przedsiębiorcom z sektora retail w opracowaniu międzynarodowej strategii dla swojego biznesu, dzięki odpowiedniemu szkoleniu. Celem jest pomyślne wdrożenie procesu internacjonalizacji, z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii. Partnerzy sformułowali 4 cele szczegółowe, którymi chcą się zająć:

  1: Zdefiniowanie profilu zawodowego managera ds. internacjonalizacji MŚP w sektorze detalicznym oraz wspieranie dalszego szkolenia w tej dziedzinie. Ten profil powinien stać się wzorcem odniesienia podczas rozmowy na temat szkoleń w zakresie internacjonalizacji dla handlu detalicznego.

  2: Szkolenie przedsiębiorców, start-upów i decydentów ze sprzedaży detalicznej MŚP z kluczowymi kompetencjami i umiejętnościami, aby mogli rozszerzyć ich wdrażanie na skalę międzynarodową.

  3: Szkolenie młodych i bezrobotnych osób poszukujących nowych możliwości pracy w sektorze handlu detalicznego, co daje im dużą wartość dodaną na rynku pracy.

  4: Zwiększenie umiejętności cyfrowych uczniów w celu ułatwienia procesu uczenia się na odległość i  optymalizacja wykorzystania technologii e-commerce do dalszego rozwoju małych firm detalicznych.

  Kontakt

  Monika Sasiak
  Krajowa Izba Gospodarcza
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  tel. 22 630 97 23
  e-mail: msasiak@kig.pl

  Bartłomiej Nersewicz
  Krajowa Izba Gospodarcza
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  tel. 22 630 96 86
  e-mail: bnersewicz@kig.pl

   

 • DIGI4SME (Kompetencje cyfrowe trenerów VET dla MŚP) to 24-miesięczny projekt finansowany w ramach programu Erasmus+, którego celem jest rozszerzenie kompetencji cyfrowych trenerów VET prowadzących szkolenia dla MŚP poprzez zastosowanie i promowanie ram DigCompEdu (EC, 2017). Wielu trenerów VET nie jest gotowych do prowadzenia edukacji online, ponieważ nie posiadają oni żadnych lub wystraczających umiejętności cyfrowych lub kompetencji do prowadzenia szkoleń online. Projekt ma na celu zmianę tej sytuacji poprzez podniesienie ich umiejętności, tak aby mogli zapewnić wysokiej jakości inkluzyjną i innowacyjną edukację cyfrową dla MŚP.

  Celem projektu jest stworzenie materiałów szkoleniowych w sześciu głównych obszarach tematycznych:

  • Profesjonalna współpraca
  • Tworzenie i modyfikowanie zasobów cyfrowych
  • Zarządzanie, ochrona i udostępnianie zasobów cyfrowych
  • Wspólne uczenie się
  • Samoregulacja nauki
  • Strategie oceny

  Koordynatorem projektu jest Diciannove Società Cooperativa (Genua, Włochy), a organizacjami partnerskimi: STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI (Polska), LABC S.R.L. (Włochy), KAINOTOMIA & SIA EE (Grecja), SC Ludor Engineering SRL (Rumunia), INSTALOFI LEVANTE SL (Hiszpania) oraz KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA (Polska).

  Zachęcamy do odwiedzenia strony www projektu: https://digi4sme.eu/#project-section

  Kontakt

  Monika Sasiak
  Koordynator Projektu
  Krajowa Izba Gospodarcza
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  tel. 22 630 97 23
  e-mail: msasiak@kig.pl

   

 • Krajowa Izba Gospodarcza wraz z sześcioma innymi podmiotami z Europy realizuje projekt, który ma za zadanie upowszechniać wiedzę na temat nieświadomych uprzedzeń kulturowych w miejscu pracy.

  Wiele firm i organizacji w Europie walczy w Wojnie o Talenty – pilnie potrzebują wykwalifikowanych pracowników. Dotyczy to w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Z drugiej strony, Europa doświadcza bezprecedensowo wysokiego poziomu mobilności ludzi z państw członkowskich UE oraz z innych części świata. Wiele z tych migrujących osób jest dobrze wykwalifikowanych, ale napotyka na trudności w dostępie do rynku pracy.

  Projekt ma na celu wzmocnienie kluczowych kompetencji kadry zarządzającej zasobami ludzkimi oraz pracowników zajmujących się rekrutacją w MŚP, aby pomóc im w znalezieniu odpowiedniego i wykwalifikowanego personelu zróżnicowanego kulturowo poprzez lepsze zrozumienie, rozpoznanie, refleksję i zarządzanie nieświadomymi uprzedzeniami kulturowymi w sytuacjach rekrutacji i zatrudniania, jak również w innych codziennych procesach pracy.

  Do grup docelowych projektu należą:

  • Kadra kierownicza i rekrutacyjna MŚP
  • Trenerzy VET oraz pracownicy publiczni odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń VET.

  W ramach projektu Cub@Work powstaną następujące rezultaty:

  Rezultat 1

  Zestaw narzędzi do zarządzania nieświadomymi uprzedzeniami – Zasób internetowy mający na celu uświadomienie kadrze zarządzającej zasobami ludzkimi oraz pracownikom zajmującym się rekrutacją w MŚP fenomenu nieświadomych uprzedzeń kulturowych. Zestaw narzędzi zawiera test samooceny, studia przypadków oraz quiz, pozwalający ocenić, przeanalizować i uświadomić sobie własne nieświadome uprzedzenia kulturowe. Ponadto, zestaw narzędzi zawiera glosariusz, zalecenia dla MŚP oraz wskazówki „co robić a czego nie robić”.

  Rezultat 2

  Kurs szkoleniowy online CUB@work – Kurs online, dostępny jako Otwarty Zasób Edukacyjny, zawiera 4 moduły szkoleniowe na temat nieświadomych uprzedzeń kulturowych, mających na celu podniesienie kluczowych kompetencji przedsiębiorców i pracowników zajmujących się rekrutacją w MŚP.

  Wszystkie materiały będą dostępne w języku duńskim, angielskim, niemieckim, włoskim, polskim oraz hiszpańskim.

  Więcej informacji:

  https://cubatwork.erasmus.site/pl/

  https://twitter.com/cubatwork

  https://www.facebook.com/cubatwork


  Report from the partners’ meeting in Turin // 5th October 2021
  On the 5th of October 2021 the partners involved in the CUB@Work EU-Project met in Torino, Italy to discuss the progress of the project. The meeting was attended by representatives of all entities implementing the project – (DENMARK – BRAINLOG, GERMANY – assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH, IRELAND – Munster Technological University, ITALY – CO&SO LABC, POLAND – Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP), Polish Chamber of Commerce, SPAIN – FyG Consultores). Thanks to the possibility to meet in presence (for the first time since project start!), the meeting was particularly successful on relational and content level. The focus of the meeting was on the completion of the Unconscious Bias Sensitisation Toolbox and the Training Material. We have also made far-reaching plans for our future activities. The next meeting of the project participants will take place in the spring of 2022 in Valencia, and the final summary meeting will take place in autumn 2022 in Warsaw.

   

 •  

   

  W dniach od 26 do 29 lutego 2020 r. odbyła się misja przedstawicieli polskiego sektora motoryzacyjnego do Turcji (Bursa). Misja została zrealizowana jako rewizyta w projekcie pn.: „Poszukiwanie możliwości i budowanie mostów w sektorze motoryzacyjnym pomiędzy Turcją a krajami UE” (TEBD/019), realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą wspólnie z Izbami z Turcji i Węgier w ramach programu Turkey – EU Business Dialogue (TEBD).

  W delegacji uczestniczyli przedstawiciele Średnich i Małych Przedsiębiorstw sektora samochodowo – motoryzacyjnego oraz instytucji otoczenia biznesu. Dwudniowy pobyt polskich przedsiębiorców w Bursie rozpoczęło spotkanie biznesowe przedstawicieli firm motoryzacyjnych obydwu krajów.

  Spotkanie zrealizowano w Izbie Przemysłowo-Handlowej z Bursy (Lidera projektu); podczas spotkania polscy przedsiębiorcy mieli okazję poznać dane nt. przemysłu samochodowego w Bursie – jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych tego sektora w Turcji i przeprowadzić liczne rozmowy dwustronne z tureckimi partnerami, dobranymi przez gospodarzy. Następnie zwiedzono trzy tureckie firmy: Haksan Automotive Company, Sanmak Pres, TOFAS Automotive Factory oraz Sanpark.

  Turecka Fabryka Samochodowa (TOFAS), załozona przez właściciela Koc Holding Vehbi Koc w 1968 r., którego równymi udziałowcami są Koc Holding oraz Fiat S.p.A., jest jednym z trzech strategicznych ośrodków produkcyjnych w skali światowej. Jedyna w Turcji firma samochodowa produkująca zarówno samochody pasażerskie jak też lekkie pojazdy transportowe., TOFAS jest największym producentem tureckiego sektora motoryzacyjnego i osiąga produkcję rzędu 400.000 sztuk rocznie. W ramach zakresu projektu Minicargo, Tofas produkuje dla takich firm jak: Fiat, citroen i peugeot, poza produkcją dla Opla i Vauxhalla, w ramach projekty Nowego Fiata Doblo. Jest światowym graczem produkującym dla 5 marek samochodowych w swojej fabryce w Bursie.

  Sanpark jest liderem tego sektora w Turcji, eksporterem obecnym na rynkach 14 krajów świata (Firma może pochwalić się ponad 60-cioletnim doświadczeniem w produkcji podnośników garażowych i wyposażenia dźwigowego).

  Delegaci mieli także możliwość zwiedzenia i przeprowadzenia rozmów w Ośrodku Badawczo Rozwojowym i Koordynacji Technologicznej w Bursie oraz w Modelowej Fabryce w Bursie. Uczestnicy mieli także okazję zwiedzić miasto i zapoznać się z przysmakami lokalnej kuchni tureckiej.

  Poniżej link do informatorów nt. handlu zagranicznego, przedsiębiorczości, ochrony środowiska, intelektualnych oraz przemyslowych praw własności, w wersji polskiej i angielskiej wersji językowej.

  https://www.btso.org.tr/Default.asp?page=investment/tebd.asp

  You can find the booklets on foreign trade, entrepreneurship, environment, intellectual&industrial property right on our website

  https://www.btso.org.tr/Default.asp?page=investment/tebd.asp both in your language and in English available.

   

 • KA202 – Projekt partnerstwa strategicznego na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego

  Tytuł projektu: Partnerstwo promujące edukację w zakresie transformacji przemysłu detalicznego w kierunku trwałych modeli biznesowych

  Czas trwania: 24 miesiące
  Rozpoczęcie projektu: listopad 2018 r.

  Tło

  Zgodnie ze strategią „Europa 2020”, jeżeli Europa ma sprostać stojącym przed nią wyzwaniom gospodarczym i społecznym, obywatele muszą spełnić zasadnicze wymagania w zakresie przedsiębiorczości we wszystkich dziedzinach życia – na przykład w zakresie innowacji gospodarczych i społecznych, tworzenia nowych przedsiębiorstw , zdolność do zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa. Komisja Europejska od dawna wspiera edukację w zakresie przedsiębiorczości, która jest czwartym celem strategii ET2020 (Zwiększenie kreatywności i innowacji, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia), a w tej dziedzinie edukacji i szkoleń leży wyniki projektu.

  Handel dystrybucyjny, a zwłaszcza handel detaliczny, są kluczowymi podmiotami gospodarki, ponieważ stanowią główny interfejs między producentami a konsumentami. Około połowa konsumpcji prywatnej przypada na handel detaliczny. Również „wartość dodana” usługi pośrednictwa świadczonej przez zawody dystrybucyjne jest znaczna, stanowiąc średnio około 25% cen towarów konsumpcyjnych. Sprzedaż detaliczna jest zasadniczo lokalną firmą. Podczas gdy ogromna większość firm detalicznych to Mikro i MŚP (odpowiednio 95,1% i 4,8%), zatrudniające ponad połowę całkowitych zasobów ludzkich w sektorze (odpowiednio 37,2% i 25,9%), duża firma przyczynia się do 44,7% wartości dodanej dla sektora, odzwierciedlając podwójne wyzwania związane ze skutecznością poprzez skalę i zaspokajanie lokalnego popytu. Handel detaliczny jest sektorem bardzo konkurencyjnym, wykazującym niski poziom rentowności w porównaniu do innych sektorów. Charakteryzuje się wysokim poziomem narodzin i śmierci przedsiębiorstw. Postęp technologiczny i zachowania konsumentów leżą u podstaw głębokiej transformacji w handlu detalicznym i hurtowym, a rozwój handlu internetowego zmienia sposób działania firm i interakcji konsumentów, generując nowe wyzwania i możliwości. W przypadku drobnych firm detalicznych istnieje potrzeba wejścia w gospodarkę cyfrową, która przyniesie im znaczną wydajność, zmieni zarządzanie i otoczenie biznesowe, stymulując nowe modele biznesowe i formaty handlowe, ale także stworzy nowe miejsca pracy z nowymi wymaganiami w zakresie umiejętności.

  Współpraca

  W projekcie RETAIL zaangażowane jest konsorcjum złożone z 7 partnerów z 4 krajów UE: Irlandii, Hiszpanii, Polski i Grecji. Mając różne pochodzenie, konteksty, profile i doświadczenia, ci partnerzy, 2 izby handlowe, 3 MŚP oferujące usługi i szkolenia biznesowe, 1 uniwersytet, 1 firma  IT współpracują w celu opracowania innowacyjnej propozycji uczenia się skierowanej do głównych grup docelowych.

  • KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA Polska
  • DUBLIN CHAMBER OF COMMERCE Irlandia
  • KAINOTOMIA & SIA EE Grecja
  • INSTALOFI LEVANTE SL Hiszpania
  • MARKEUT SKILLS SL  Hiszpania
  • DANMAR COMPUTERS Sp z o.o. Polska
  • NATIONAL YOUTH FEDERATION Irlandia

  Cele projektu RETAIL

  Głównym celem jest opracowanie i zapewnienie innowacyjnych szkoleń i edukacji praktycznej oraz innowacyjnego szkolenia w zakresie rozwoju zrównoważonych modeli biznesowych skierowanych do doświadczonych i małych sprzedawców detalicznych i młodzieży poszukującej przyszłych możliwości kariery w tym sektorze.

  • Wspieranie doświadczonych przedsiębiorców z sektora detalicznego, którzy potrzebują zmiany modelu biznesowego i praktyk.
  • Wspieranie młodzieży i bezrobotnych, dla których handel detaliczny jest wejściem na rynek pracy, w poszukiwaniu możliwości w tym sektorze i silnym wyczuciu nowych wartości i zachowań klientów.
  • Wsparcie organizacji wspierających biznes i instytucji edukacyjnych, które uzyskają dostęp do materiałów szkoleniowych  i będą zwielokrotnieniem metodologii i treści, które zostaną opracowane.

  Grupy docelowe

  Definicja sprzedawcy: detaliści mogą pojawiać się w różnych formatach, sprzedawać różne produkty, mieć różne struktury prawne i znajdować się w różnych lokalizacjach. Konkurencyjne możliwości detalisty wynikają z jego doskonałej zdolności do wytwarzania asortymentu towarów, które konsumenci będą chcieli kupić, i oferowania ich we właściwy sposób, we właściwej lokalizacji i za odpowiednią cenę.

  • Doświadczeni przedsiębiorcy detaliczni, którzy muszą odnowić swoje umiejętności i umiejętności dalej rozwijać swoje MŚP w kierunku długoterminowych zrównoważonych praktyk, integrując technologie cyfrowe, czynniki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne.
  • Młodzież, w szczególności młodzież o niskich kwalifikacjach lub bezrobotna, którzy potrzebują posiąść nową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i modeli biznesowych, dla których sektor handlu detalicznego jest szansa na karierę. Ta grupa ma nieformalny wysoki poziom kompetencje cyfrowych, które mogą być wykorzystane przez pierwszą grupę.

  Działania projektowe

  • Pakiet szkoleniowy dla przedsiębiorców detalicznych:
   Pierwszy produkt zostanie poświęcony opracowaniu pakietu szkoleniowego skierowanego do pierwszego celu projektu: doświadczonych przedsiębiorców.
  • Pakiet szkoleniowy dla młodzieży i bezrobotnych:
   Drugi produkt zostanie poświęcony opracowaniu pakietu szkoleniowego skierowanego do
   drugi cel projektu: młodzież i bezrobotni.
  • Pakiet szkoleń międzypokoleniowych:
   Zapewni treści międzypokoleniowe, aby stworzyć oczekiwany dialog między dwiema grupami docelowymi i ich współpracą na rzecz innowacji sektorowych.
  • Internetowa platforma współpracy: obsługująca różne pakiety szkoleniowe i moduły społecznościowe do realizacji szkolenia.
  • Działania edukacyjne, skupiające przedstawicieli dwóch grup docelowych, oraz
   nawiązanie pierwszej współpracy w poszukiwaniu rozwiązań dla konkretnych przypadków badawczych.
  • Organizacja wydarzeń multiplikacyjnych: wydarzenia promocyjne krajowe, konferencja końcowa.

  Kontakt:
  Monika Sasiak
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  tel. 22 630 97 23
  e-mail: msasiak@kig.pl

 • V4VN Value Network for SME’s. Projekt to projekt realizowany w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Inicjatywa dotyczy wartości dodanej sieci zaopatrzenia sektora motoryzacyjno-samochodowego krajów Grupy Wyszehradzkiej.

  Partnerami w Projekcie są następujące organizacje:

  • Izba Przemysłowo – Handlowa z Bacs-Kiskun, Węgry
  • Izba przemysłowo – Handlowa z Bratysławy, Słowacja
  • Krajowa Izba Gospodarcza, Polska
  • Uniwersytet Ekonomiczny z Pragi, Czechy.

  W związku z realizowanym projektem w listopadzie odbyło się pierwsze spotkanie partnerów Projektu V4VN w Kecskemet, podczas którego zostały opracowane zarysy planu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców branży samochodowo-motoryzacyjnej z czterech krajów uczestniczących w programie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji samorządowych, naukowych oraz eksperci ds. motoryzacji z czterech krajów.

  Zapraszamy do udziału w programie przedstawicieli branży samochodowej i motoryzacyjnej.

  Informacje:
  Maria Nowakowska
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Krajowa Izba Gospodarcza
  Tel: 4822 – 6309783, 506 118 375
  e-mail: mnowakowska@kig.pl

  Załączniki:
  Wprowadzenie do projektu VNV4C_ PL
  Cele warsztatu VNV4
  VNV4: memorandum of Understanding
  Final report

 •  

  Turkey-EU Business Dialogue (TEBD) jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu IPA II (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej).

  Celem projektu jest zwiększenie wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami sektora prywatnego Turcji i krajów europejskich. W tym celu są podejmowane działania realizowane wspólnie przez europejskie i tureckie izby przemysłowo-handlowe.

  Projekt TEBD  prowadzi Eurochambers (Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu) na podstawie umowy o dotację z Central Finance and Contract Unit CFCU (Centralna Jednostka Finansująco-Kontraktująca  Ministerstwa Skarbu i Finansów Turcji), w ścisłej współpracy z TOBB (Związek Tureckich Izb Przemysłowo-Handlowych i Giełd Towarowych).

  Podstawowe Komponenty Projektu:

  Budowanie potencjału

  • komponent skierowany na aktywizację potencjału personelu kierowniczego Izb z wykorzystaniem środków i działań objętych programem Akademii Izb, narzędzi wspierających Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, takie jak Acquis (Dorobek Prawny), Efektywność Energetyczna oraz Audyt Wypłacalności. Działania te są uzupełniane wizytami studyjnymi w krajach Unii Europejskiej i w Turcji.

  Turcja-UE Polityka Dialogu

  • program mający na celu wzmocnienie relacji gospodarczych pomiędzy krajami Unii i Turcją, poprzez organizowanie spotkań przedstawicieli biznesu zarówno państwowego jak i prywatnego sektora – na najwyższym jak to możliwe szczeblu, realizowanych za pomocą ankiet oraz Warsztatów roboczych z udziałem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Unii i Turcji.

  Partnerstwo Izbowe

  • program służy nawiązaniu konkretnych powiązań pomiędzy izbami z UE i Turcji, uczestniczącymi w projektach realizowanych w okresie od 12 do 15 miesięcy każdy. Rezultatem projektu i nawiązanego partnerstwa będzie stworzenie podstaw do długoterminowej współpracy, budującej zarówno potencjał izbowy jak też tworzący nowe usługi świadczone firmom członkowskim przez izby.

  Krajowa Izba Gospodarcza czynnie uczestniczy w programie TEBD.

  Obecnie wspólnie z Izbami z Turcji i Węgier realizujemy projekt pn.: „Poszukiwanie możliwości i budowanie mostów w sektorze motoryzacyjnym pomiędzy Turcją a krajami UE”. (TEBD/019).

  Liderem projektu finansowanego przez Unię Europejską oraz Ministerstwo Skarbu i Finansów Turcji jest Izba Przemysłowo-Handlowa z Bursy (Bursa Chamber of Commerce and Industry).

  W projekcie uczestniczą jako partnerzy:

  • Krajowa Izba Gospodarcza (Polska)
  • Izba Przemysłowo-Handlowa z Kilis (Turcja)
  • Izba Przemysłowo Handlowa z Bacs Kiskun (Węgry)

  Celem projektu jest nawiązanie ścisłej współpracy przez firmy sektora motoryzacyjno-samochodowego z Turcji, Węgier i Polski.

  Projekt prowadzą:

  Turcja  – Lider
  Bursa Chamber of Commerce and Industry

  Ceren Kiliҫaslan
  tel. +90 (224) 2948524
  e-mail: ckilicaslan@btso.org.tr

  Sezen Ҫelik
  tel: +90 (224) 2948523
  e-mail: scelik@btso.org.pl

  Polska – Partner

  Polish Chamber of Commerce Foreign Relations Department

  Maria Nowakowska
  tel. +48 22 630 97 83, kom. +48 506 118 37
  e-mail: mnowakowska@kig.pl

  Katarzyna Kaniweska
  tel. +48 22 630 97 07
  e-mail: kkaniewska@kig.pl

  Piotr Lipiec
  tel. +48 22 630 96 06
  e-mail: plipiec@kig.pl

  Węgry – Partner   

  Bacs-Kiskun Chamber of Commerce and Industry

  Kárpátiné Becsi Gabriella
  tel. +36 76501536, kom. + 36 70 4533977
  e-mail: Karpatine.gabriella@bkmkik.hu

  Spotkanie inauguracyjne Programu Turkey – EU Business Dialoque

  W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Stambule odbyło się inauguracyjne spotkanie Projektów Twinningowych Turkey – EU Business Dialogue. Jest to program realizowany wspólnie przez Związek Turekich Izb przemysłowo-Handlowych i Giełd (TOBB) oraz  Zrzeszenie Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych (Eurochambers), przy zastosowaniu Instrumentów Przedakcesyjnych (IPA), którego beneficjentem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament ds. Unii Europejskiej.

  Spotkanie otworzyły wystąpienia Ambasadora Faruka Kaymakci, Wiceministra Spraw Zagranicznych i Dyrektora ds. Unii Europejskiej w Turcji, Rifata Hisarciklioğlu, Prezesa TOBB i Wiceprezesa Eurochambers oraz Gabriela Munuera Vinals, Zastępcy Przewodniczącego Delegacji UE w Turcji. Następnie uczestnikom zaprezentowano projekty twinningowe, które będą realizowane w ramach programu.

  W ramach całkowitego budżetu TEBD wynoszącego 5 mln euro, zostanie wdrożonych 19 projektów dialogowych, realizowanych przez izby przemysłowo-handlowe. Ponadto w ciągu dwu najbliższych lat odbędzie się szereg działań wzmacniających dialog biznesowy pomiędzy Turcją a krajami członkowskimi UE.

  W swoim wystąpieniu Ambasador Kaymakci podkreślił, że projekty wdrożone dzięki funduszom IPA zwiększą konkurencyjność gospodarki narodowej i będą promować uczestnictwo tureckich kół biznesu na rynkach europejskich, umacniając turecko-unijną współpracę gospodarczą.

  Spotkanie zakończono prezentacją projektów twinningowych.

  Wizyta w Polsce przedstawicieli Bursa Chamber of Commerce oraz Kilis Chamber of Commerce and Industry

  Zakończyła pobyt w Polsce delegacja z Turcji zorganizowana przez dwie tureckie izby przemysłowo-handlowe: Bursa Chamber of Commerce and Industry oraz Kilis Chamber of Commerce and Industry. Przedsiębiorcy tureccy reprezentujący branżę motoryzacyjną przebywali w Polsce w dniach 12 i 13 grudnia 2019 r.

  Wizyta przedstawicieli tureckiego biznesu reprezentującego firmy z branży motoryzacyjno-samochodowej, została zrealizowana  w ramach projektu Turkey – EU Business Dialogue (TEBD), w którym uczestniczą trzy kraje: Turcja, Polska oraz Węgry. Delegacji przewodniczył Pan Muhsín Koҫaslan, członek Rady Dyrektorów BCCI oraz Prezes firmy Koҫaslanlar Otomotive Inşaat.

  Pierwszego dnia pobytu delegaci uczestniczyli w Spotkaniu Biznesowym, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. W informacyjnej części spotkania informacje na temat aktualnej sytuacji w branży zostały przekazane przez przedstawicieli Polskiej Agencji ds. Inwestycji i Handlu, Polskiej Grupy Motoryzacyjnej oraz Polskiej Izby Motoryzacji. Spotkanie zakończyła sesja rozmów bilateralnych polskich i tureckich  przedstawicieli  biznesu.

  Drugiego dnia pobytu w Polsce tureccy goście odwiedzili Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, gdzie przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami KSSE oraz Klastra Samochodowego – Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

  Ponadto delegacja złożyła wizytę w Firmie Kirchoff, gdzie miała okazję przyjrzeć się na bieżąco produkcji części samochodowych, oraz w Firmie Maflow, należącego do Grupy Boryszew S.A. producenta przewodów do klimatyzacji dla samochodów osobowych i ciężarowych.

  Rewizyta przedstawicieli polskiego sektora samochodowego i motoryzacyjnego w ramach Programu TEBD zaplanowana jest na ostatni tydzień lutego 2020 r.

  Będziemy Państwa informować nt. stanu przygotowań misji oraz programu pobytu w Turcji.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt: Maria Nowakowska, e-mail: mnowakowska@kig.pl, tel.: 506118375.

  W załączeniu skład delegacji tureckiej wraz z krótką informacją nt. profilu biznesowego.

  Link do składu delegacji [PDF]

  Link do profilu biznesowego [PDF]

  Kontakt:

  Biuro Współpracy z Zagranicą

  Maria Nowakowska
  tel: 4822 – 6309783, 506 118 375
  e-mail: mnowakowska@kig.pl

  Katarzyna Kaniweska
  tel. +48 22 630 97 07
  e-mail: kkaniewska@kig.pl

  Piotr Lipiec
  tel. +48 22 630 96 06
  e-mail: plipiec@kig.pl

 • EBSOMED

  Program EBSOMED jest kontynuacją trzyletniego programu promującego współpracę inwestycyjno-handlową miedzy krajami UE a regionem Śródziemnomorskim pn. EUROMED Invest, w którym KIG, jako lider realizował projekty w Algierze, Casablance, Kairze i Warszawie z udziałem izb gospodarczych z w/w krajów, jak również z Czech, Łotwy, Węgier i Włoch.

  EBSOMED jest czteroletnim programem, w którym KIG uczestniczy, jako członek konsorcjum wspólnie z izbami gospodarczymi z krajów UE oraz z Algierii, Egiptu, Izraela, Jordanii, Libanu, Libii, Maroka, Palestyny, Syrii i Tunezji.

  Program będzie realizowany w dwóch etapach do 2022 roku, zaangażowanie Krajowej Izby Gospodarczej przewidziane jest w drugiej części realizacji programu (organizacja wydarzeń w Polsce).

  Kontakt
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Agnieszka Salamończyk
  tel: 22 630 97 73
  e-mail: asalamonczyk@kig.pl

  Elżbieta Wojtas
  tel: 22 630 97 52
  e-mail: ewojtas@kig.pl

  EUROMED

  EUROMED Invest jest kontynuacją realizowanego w latach 2009-2011, programu Invest in MED, w którym uczestniczyła Krajowa izba Gospodarcza razem z izbami partnerskimi z Algierii i Maroka. Realizacja EUROMED Invest  rozpoczęła się w 2014 roku, z udziałem organizacji przedsiębiorców  z 28 krajów Unii Europejskiej we współpracy z 10 krajami partnerskimi z  regionu Śródziemnomorza tj.: Algierią, Palestyna , Egiptem, , Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Syrią , Tunezja i Turcją.

  W 2015 roku, w ramach w/w programu odbyło się Euro-Med Business Roadshow w Algierii we współpracy z Węgierską Izbą Przem.-Handlową , CEI Piemonte oraz z izbami gospodarczymi z Maroka i Algierii. Roadshow pn. AGROTECHinMED był dwudniowym wydarzeniem, które miało miejsce  z okazji MT Rolniczych SIPSA’2015 w Algierze z udziałem przedsiębiorców, organizacji otoczenia biznesu i dyplomatów z Polski, Węgier, Włoch, Algierii i Maroka.

  W 2016 roku Krajowa Izba Gospodarcza, razem z partnerami z Maroka, Algierii oraz Łotwy zorganizowała kolejne międzynarodowe wydarzenie EURO-MED. Business Roadshow w Casablance pn. GREEN BATIMED z branży nowoczesnych technologii i rozwiązań dla budownictwa.

  Kolejne działania w ramach w/w programu jest  przygotowywane na 2017 rok i odbędzie się  w Kairze, w dniach 1-4 kwietnia 2017 w branży energii odnawialnych z udziałem izb organizacji biznesu orz przedsiębiorców z Polski, Czech, Włoch oraz Egiptu

  EUROMED Invest ROADSHOW, Green Batimed, 24-25 listopada, Maroko

  W 2016 roku Krajowa Izba Gospodarcza, razem z partnerami z Maroka, Algierii oraz Łotwy zorganizowała kolejne międzynarodowe wydarzenie EURO-MED. Business Roadshow w Casablance pn. GREEN BATIMED z branży nowoczesnych technologii i rozwiązań dla budownictwa.

  Więcej informacji: tutaj

  EUROMED Invest ROADSHOW, AGROTECH in MED, 13-14 maja, Algieria

  W dniach 13-14 maja 2015 r. w Algierze Krajowa Izba Gospodarczą we współpracy z partnerami KIG  w Algierii (Regionalna Izba w Dahra Mostaganem i Narodowa Izba Rolnicza, ANDI Agencja Inwestycji) oraz izbami przemysłowo-handlowymi z Maroka, Włoch i Węgier zorganizowała EURO-MED Business Roadshow  pn. AGROTECH in MED. Wydarzenie to obywało się w formie dwudniowego  Forum Gospodarczego oraz rozmow B2B dla polskich firm z branży maszyn, technologii i produktów rolniczych z przedsiębiorcami z Algierii, Maroka, Włoch , Węgier i Francji.

  Współorganizatorem wydarzenia był Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierze. Honorowego Patronatu tej imprezie udzieliło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

  W inauguracji Forum udział wzięli Ambasadorowie krajów, które uczestniczyły w Projekcie,jak również Ambasador – Przewodniczący Przedstawicielstwa UE w Algierii, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Algierii oraz   Krajowej Izby Rolnictwa Algierii, która wspomagała KIG w organizacji wydarzenia.

  Program EUROMED INVEST to program mający na celu wzmacnianie relacji ekonomicznych w obszarze euro-śródziemnomorza, jego założenia przedstawił podczas Forum Oussama Dahmani, Project Manager, Anima Investment.

  Poza udziałem w Forum, które poświęcone było możliwościom współpracy w branży rolniczej, maszyn i urządzeń rolniczych oraz rolno-spożywczej w krajach partnerskich projektu, ze szczególnym uwzględnieniem rynku algierskiego, program przewidywał  rozmowy B2B oraz konsultacje  z organizacjami biznesowymi ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie: Polska, Algieria, Maroko, Węgry, Włochy oraz kontakty na polskim stoisku informacyjnym podczas MT SIPSA’2015.

  Algieria, jest ważnymi partnerami dla Unii Europejskiej. Na przykładzie współpracy polskich i algierskich przedsiębiorców, można stwierdzić, że są to nasi priorytetowi partnerzy gospodarczy w regionie MED. W ciągu minionych pięciu lat polsko-algierska wymiana wzrosła prawie trzykrotnie, istnieje zatem duży potencjał gospodarczy tego kraju. Roadshow w Algierze to dodatkowe narzędzie do wzmocnienia współpracy gospodaczej, zwłaszcza miedzy krajami Europy Centralnej z krajami MED.

  W dwudniowym Roadshow Agrotech in Med wzięło udział ponad 150 uczestników, zarówno przedsiębiorców, jak i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, klastrów i ambasad.

  Relacja:

 • logo_east-invest

  Krajowa Izba Gospodarcza, jako uczestnik Konsorcjum Eurochambres, realizowała w latach 2012-2018 Program EAST INVEST (1 oraz 2) w ramach Partnerstwa Wschodniego. Celem jego było wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz budowanie sieci powiązań biznesowych miedzy Unią Europejską a krajami tego Regionu poprzez organizacje szkoleń, konferencji, spotkań B2B w krajach UE oraz Białorusi, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy.

  Projekt współfinansowany został przez Komisję Europejską.

  Partnerstwo Wschodnie jest pierwszą polską inicjatywą wprowadzoną do systemu stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zbliżenie i integracja państw Europy Wschodniej z Unią Europejską.

  W roku 2019 planowany był również projekt EU4Business, który w założeniach pokrywać miał się z projektem EAST INVEST, jednak jego realizacja została przesunięta w czasie na nieokreślony termin.

  W ramach projektów EAST INVEST 1 i 2 odbyły się następujące przedsięwzięcia:

  • Staże w Krajowej Izbie Gospodarczej w ramach programu EAST- INVEST BSO EXCHANGE PROGRAMME (30 stycznia do 3 lutego 2012)
  • Wizyta stażowa z Armenii w Krajowej Izbie Gospodarczej w ramach programu East Invest (3-7 lutego 2014)
  • Misja przyjazdowa firm ukraińskich w ramach projektu EAST INVEST (15-17 kwietnia 2015 r.)
  • Misja przyjazdowa firm mołdawskich w ramach projektu EAST INVEST (23-27 listopada 2016 r.)
  • Misja przyjazdowa firm mołdawskich w ramach projektu EAST INVEST 2 (26-29 marca 2017 r.)

   

  Staże w Krajowej Izbie Gospodarczej w ramach programu EAST- INVEST BSO EXCHANGE PROGRAMME

  W terminie od 30 stycznia do 3 lutego 2012 r. gościem Krajowej Izby Gospodarczej była Pani Nataliia Karpenchuk- Konopatska z Lwowskiej Izby Przemysłowo Handlowej w ramach wymiany stażowej programu EAST- INVEST, który KIG realizuje w ramach konsorcjum EUROCHAMBRES. Wymiany stażowe w ramach programu wspomagają kraje Partnerstwa Wschodniego w kształceniu wykwalifikowanej kadry managerskiej.

  Celem stażu było nawiązanie przez Przedstawicielkę Izby Lwowskiej kontaktów instytucjonalnych w Polsce, poznanie funkcjonowania instytucji wspierania przedsiębiorczości i otoczenia biznesu oraz aspektów realizacji projektów międzynarodowych i mechanizmów promocji innowacyjności wsektorze MŚP.

  Tematami szkolenia oraz indywidualnych konsultacji p. Natalii Karpenchuk w Krajowej izbie Gospodarczej były m.in. promocja eksportu małych i średnich przedsiębiorstw, realizacja projektów o charakterze międzynarodowym, funkcjonowanie nowoczesnych platform internetowych dla przedsiębiorców, legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych. Dla Przedstawicielki Izby Lwowskiej zaplanowane zostały ponadto spotkania w Ministerstwie Gospodarki, PAIiIZ, KUKE SA oraz Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości jak również w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.

  Dzięki tej wizycie Krajowa Izba Gospodarcza nawiązała współpracę z kolejną Izbą z krajów Partnerstwa Wschodniego, z którą planujemy realizację dalszych przedsięwzięć w ramach programu East-Invest.

  Lwowska Izba Przemysłowo- Handlowa www.lcci.lviv.ua, założona w 1850 roku, jest najstarszą izbą gospodarczą na Ukrainie i tym samym członkiem tzw. “Klubu 1850” (stowarzyszenie izb założonych w 1850 roku).

  Wizyta stażowa z Armenii w Krajowej Izbie Gospodarczej w ramach programu East Invest

  Pan Hovhannes Sukisyan z The Urban Foundation for Sustainable Development z Armenii w dniach 3-7 lutego 2014 r. był gościem Biura Współpracy z Zagranicą KIG – w ramach wymiany stażowej programu (BSO Exchange) EAST – INVEST.

  Projekt East Invest realizowany jest w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego – wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (SME Facility). Celem programu jest rozwój w państwach Partnerstwa Wschodniego mechanizmów pobudzających napływ inwestycji zagranicznych oraz poprawa klimatu biznesowego i inwestycyjnego, co przełożyć się ma na wzrost relacji handlowych w regionie i z Unią Europejską.

  BSO Exchange jest działaniem zmierzającym do kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry managerskiej, wśród pracowników samorządu gospodarczego i organizacji otoczenia biznesu w krajach Partnerstwa Wschodniego.

  Pan Sukiasyan podczas stażu, odbył spotkania oraz szkolenia w Warszawie m.in. w Ministerstwie Gospodarki, w Centrum Fundacji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w PAIiIZ’e, w PARP oraz Warszawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, Junior Chamber International Warsaw oraz w KIG.

  Głównym celem stażu pana Sukiasyana było nawiązanie kontaktów w Polsce, poznanie funkcjonowania i narzędzi instytucji wspierania przedsiębiorczości, a szczególnym zainteresowaniem pana Sukiasyana cieszą się zagadnienia związane z rozwojem partnerstwa publiczno – prywatnego w naszym kraju.

  Misja przyjazdowa firm ukraińskich w ramach projektu EAST INVEST (15-17 kwietnia 2015 r.)

  W dniach 15-17 kwietnia 2015 r. miał miejsce Road Show przedsiębiorców ukraińskich z Obwodu donieckiego. W skład delegacji wchodziło 10 przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, produkcji ceramiki, chemii przemysłowej, produkcji maszyn i produkcji opakowań. Wizyta odbyła się pod przewodnictwem Prezes Donieckiej Izby Handlowo-Przemysłowej Pani Elwiry Sewostianenko.

  Podczas trzydniowego pobytu przedsiębiorcy mieli możliwość wzięcia udziału w wizytach informacyjnych dotyczących warunków współpracy gospodarczej z Polską, inwestycji oraz funkcjonowania wolnych stref ekonomicznych. Podczas polsko-ukraińskiego forum biznesu mili oni możliwość uczestnictwa w spotkaniach B2B z polskimi przedsiębiorcami. W ramach wizyty delegaci odwiedzili m.in.: Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, PARP, PAIiIZ, Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Delegaci przedstawiający branżę spożywczą wzięli udział w targach Warsaw Food Expo 2015.

  Przedstawiciele ukraińskiego biznesu gościli w Polsce w ramach projektu East Invest, będącego inicjatywą Komisji Europejskiej w ramach Partnerstwa Wschodniego. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane przy współpracy Krajowej Izby Gospodarczej, Donieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, East Alliance i EUROCHAMBRES. Projekt współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej.

  Misja przyjazdowa firm mołdawskich w ramach projektu EAST INVEST (23-27 listopada 2016 r.)

  Krajowa Izba Gospodarcza gościła delegację 15 przedsiębiorców z mołdawskiego sektora tekstylnego w ramach projektu EAST INVEST (Road Show).

  Celem wizyty mołdawskich firm było nawiązanie kontaktów handlowych z polskim sektorem tekstylno-odzieżowego, uczestnictwo w międzynarodowych targach tekstyliów Fast Textile w Rzgowie (k. Łodzi), oraz uczestnictwo w wizytach studyjnych i seminariach poświęconych problematyce innowacyjności w branży odzieżowej. Podczas Road Show mołdawscy przedsiębiorcy odbyli spotkania w siedzibach firm zajmujących się produkcją odzieży, maszyn do szycia oraz wzornictwem m.in.: Modesta, Potis and Verso, Ptasia6, Ptak Fashion City, Bosmann. Efektem realizowanego projektu jest nawiązanie owocnych kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami z Polski oraz Mołdawii zarówno podczas wizyt studyjnych jak i targów mody, którym towarzyszyły spotkania B2B. Ponadto spotkania okazały się owocne z punktu widzenia zakupów w ramach kredytu preferencyjnego udzielonego rządowi Mołdawii przez rząd RP.

  Przedstawiciele mołdawskiego biznesu gościli w Polsce w ramach projektu EAST INVEST, będącego inicjatywą Komisji Europejskiej w ramach Partnerstwa Wschodniego. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane przy współpracy Krajowej Izby Gospodarczej, Mołdawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ODIMM i EUROCHAMBRES.

  Misja przyjazdowa firm mołdawskich w ramach projektu EAST INVEST 2 (26-29 marca 2017 r.)

  Krajowa Izba Gospodarcza gościła delegację 18 przedsiębiorców z mołdawskiego sektora rolno-spożywczego w ramach projektu EAST INVEST 2 (Road Show).

  Celem wizyty mołdawskich firm było nawiązanie kontaktów handlowych z polskim sektorem rolno-spożywczym. W trakcie wydarzenia odbyły się wizyty Polsko-Mołdawskie Fora Biznesu oraz wizyty studyjne w Warszawie, Janowie Podlaskim i Białymstoku. Podczas trwającego cztery dni Road Show mołdawskie firmy miały możliwość spotkania z firmami przetwarzającymi warzywa i owoce oraz zwiedzenia linii produkcyjnych wiodących polskich firm z tej branży. Podczas pobytu w Białymstoku delegacja odwiedziła fabrykę urządzeń rolnych, której produkty spotkały się z dużym zainteresowaniem mołdawskich przedsiębiorców.

  Przedstawiciele mołdawskiego biznesu gościli w Polsce w ramach projektu EAST INVEST, będącego inicjatywą Komisji Europejskiej w ramach Partnerstwa Wschodniego. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane przy współpracy Krajowej Izby Gospodarczej, Mołdawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ODIMM i EUROCHAMBRES.

  KONTAKT

  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Piotr Lipiec
  tel: 22 630 96 06
  e-mail: plipiec@kig.pl

  Biuro Współpracy z Zagranic
  Monika Sasiak
  tel: 22 630 97 23
  e-mail: msasiak@kig.pl

  Kontakt
  Monika Sasiak
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  tel. 22 630 97 23
  e-mail: msasiak@kig.pl

  Staże w Krajowej Izbie Gospodarczej w ramach programu EAST- INVEST BSO EXCHANGE PROGRAMME

  logo_izba-lwowska

  W terminie od 30 stycznia do 3 lutego 2012 r. gościem Krajowej Izby Gospodarczej była Pani Nataliia Karpenchuk- Konopatska z Lwowskiej Izby Przemysłowo Handlowej w ramach wymiany stażowej programu EAST- INVEST, który KIG realizuje w ramach konsorcjum EUROCHAMBRES. Wymiany stażowe w ramach programu wspomagają kraje Partnerstwa Wschodniego w kształceniu wykwalifikowanej kadry managerskiej.

  Celem stażu było nawiązanie przez Przedstawicielkę Izby Lwowskiej kontaktów instytucjonalnych w Polsce, poznanie funkcjonowania instytucji wspierania przedsiębiorczości i otoczenia biznesu oraz aspektów realizacji projektów międzynarodowych i mechanizmów promocji innowacyjności wsektorze MŚP.

  Tematami szkolenia oraz indywidualnych konsultacji p. Natalii Karpenchuk w Krajowej izbie Gospodarczej były m.in. promocja eksportu małych i średnich przedsiębiorstw, realizacja projektów o charakterze międzynarodowym, funkcjonowanie nowoczesnych platform internetowych dla przedsiębiorców, legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych. Dla Przedstawicielki Izby Lwowskiej zaplanowane zostały ponadto spotkania w Ministerstwie Gospodarki, PAIiIZ, KUKE SA oraz Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości jak również w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.

  Dzięki tej wizycie Krajowa Izba Gospodarcza nawiązała współpracę z kolejną Izbą z krajów Partnerstwa Wschodniego, z którą planujemy realizację dalszych przedsięwzięć w ramach programu East-Invest.

  Lwowska Izba Przemysłowo- Handlowa www.lcci.lviv.ua, założona w 1850 roku, jest najstarszą izbą gospodarczą na Ukrainie i tym samym członkiem tzw. “Klubu 1850” (stowarzyszenie izb założonych w 1850 roku).

 • Od maja 2012 r. Krajowa Izba Gospodarcza prowadzi jeden z punktów kontaktowych programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców”.

  Od maja 2012 r. Krajowa Izba Gospodarcza została jednym z punktów kontaktowych programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców” („Erasmus for Young Entrepreneurs”). Jest to program Komisji Europejskiej umożliwiający wymianę doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami z krajów Unii, usprawniający dostęp do nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych partnerów handlowych.

  Do wymiany wiedzy dochodzi podczas pobytu u przedsiębiorcy doświadczonego (przyjmującego), który pomaga początkującemu przedsiębiorcy w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy. Przedsiębiorca przyjmujący czerpie korzyści, poznając własną firmę z nowej perspektywy, a także zyskuje możliwości współpracy z zagranicznymi partnerami oraz pogłębia swoją wiedzę na temat nowych rynków.

  Dane UE wskazują, że wśród dotychczasowych uczestników programu ponad 90% nowych przedsiębiorców i 86 % przedsiębiorców doświadczonych potwierdza, że wymiana przyczynia się do rozwoju ich przedsiębiorstwa. Poza tym EYE pozwala zdobyć wiedzę na temat uwarunkowań kulturowych, organizacyjnych i prawnych prowadzenia firmy za granicą, ułatwia nawiązanie współpracy lub rozpoczęcie wspólnej działalności lub projektów międzynarodowych.

   

  Kto może wziąć udział?

  początkujący przedsiębiorcy: którzy mają poważne plany założenia własnej firmy lub założyli ją w ciągu ostatnich trzech lat (w założeniach programu nie ma więc ograniczeń wiekowych)

  – doświadczeni przedsiębiorcy (ponad 3 lata prowadzenia działalności) lub zarządzający małą bądź średnią firmą, którzy mogą skorzystać z energii i świeżego spojrzenia początkującego przedsiębiorcy


  Na czym polega wymiana?

  – Po zakwalifikowaniu do programu młodzi przedsiębiorcy odbywają kilkumiesięczny staż od 1 do 6 miesięcy u doświadczonego przedsiębiorcy, w jednym z 27 krajów Unii Europejskiej lub do 3 miesięcy w USA, Singapurze lub Izraelu.

  – Udział w projekcie gwarantuje pomoc organizacyjną i finansową w poszukiwaniu partnerów za granicą, wsparcie logistyczne oraz wypłatę dofinansowania Komisji Europejskiej na pokrycie kosztów podróży i utrzymania w trakcie wyjazdu.


  Korzyści:

  – Przedsiębiorca przyjmujący uzyskuje możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności.

  –  „świeże spojrzenie” „opinia z dystansu” młodego przedsiębiorcy, a często także jego  specjalistyczna wiedza, którą może nie dysponować przedsiębiorca przyjmujący i którą może wykorzystać.

  – Wartością dodana działania jest budowania sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być przydatne w przyszłości do wzajemnych konsultacji, udzielania referencji i poszukiwania zagranicznych, jak również doskonalenia umiejętności językowych.

  – Dla przedsiębiorców poczatkujących, comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju)

  – Jeśli brałeś udział w poprzednich edycjach programu EYE (przed marcem 2018 r.) możesz ponownie z niego skorzystać wybierając jako kraj docelowy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (stany: Pensylwania lub Nowy Jork), Singapur bądź Izrael.

  Więcej informacji na stronie:

  https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl

  Broszura – początkujący przedsiębiorca Pobierz Pdf

  Broszura – doświadczony przedsiębiorca Pobierz Pdf


  Kontakt i pomoc

  Monika Sasiak
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  tel. 22 630 97 23
  e-mail: msasiak@kig.pl


 • W dzisiejszym świecie globalny rynek nie jest już zarezerwowany dla dużych korporacji, a coraz częściej małe i średnie firmy zaczynają ekspansję zagraniczną. Jednak rozpoczęcie własnego biznesu za granicą nie jest zadaniem łatwym, dlatego też Ready2Go poszukuje dynamicznych małych i średnich europejskich przedsiębiorstw, aby je wesprzeć i dać im szansę wyjścia ze swoją działalnością za granicę. Projekt Komisji Europejskiej, realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego członkiem jest KIG, pod kierownictwem Promos Milan we współpracy z Enterprise Europe Network, Ready2Go jest nowym, innowacyjnym programem, w którym 80 wybranych firm wyposażonych zostanie w narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu za granicą. Wśród pięciu rynków docelowych programu dla internacjonalizacji znalazły się między innymi: Kamerun, Chile, Indie, Kanada oraz USA. Uczestnicy projektu nie tylko zapoznają się ze sposobem działania na danych rynkach, ale również podejmą pierwsze kroki w celu nawiązania współpracy biznesowej w tych krajach.

  Sekretem międzynarodowego sukcesu jest wiedza dotycząca radzenia sobie na zagranicznym rynku, dlatego też Ready2Go zapewnia indywidualne szkolenia oraz programy szkoleniowe, dopasowane do konkretnego przedsiębiorstwa. Celem takiego treningu będzie utworzenie przez każdą z firm Międzynarodowego Biznesplanu, będącego strategicznym określeniem celów i postępu internacjonalizacji. Każda z uczestniczących firm otrzyma zdalne wsparcie oraz porady od Ready2Go podczas trwania programu.

  Dla każdej firmy starającej się odnieść sukces za granicą nawiązywanie właściwych kontaktów jest kluczowe aby rozwijać swoją działalność. Dlatego też, Ready2Go zorganizuje przedsięwzięcia matchmakingowe, które umożliwią uczestnikom nawiązanie wartościowych relacji z odpowiednimi firmami w krajach docelowych.

  Najbardziej interesujący aspekt programu to korzyści, które uczestnicy będą czerpać z rozpoznania zagranicznych rynków – nie tylko będą oni mogli wziąć udział w dwóch szkoleniach odbywających się w 5 różnych ośrodkach kulturowych Europy, ale również uczestniczyć będą w dwóch wydarzeniach networkingowych w krajach docelowych, wybranych do programu, z częściowym pokryciem kosztów.

  Narzędzia i szkolenia w ramach Ready2Go pozwolą firmom poszerzyć ich horyzonty, rozbudować sieć kontaktów za granicą, a przede wszystkim wejść na światowy rynek. Do udziału w programie wyselekcjonowanych zostanie 80 firm, które muszą spełniać następujące kryteria:
  •    Posiadać status  małego lub średniego przedsiębiorstwa
  •    Być zarejestrowanym w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub krajach partnerskich COSME (Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Islandia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia i Turcja).
  •    Działać w sektorze wytwórczym (firmy consultingowe oraz specjalistyczno-usługowe nie zaliczają się). Branże uwzględnione w projekcie to: branża spożywcza, biotechnologie, chemia, rzemiosło, branża kreatywna (radio, telewizja, fotografia, design itp.), ochrona środowiska, zdrowie i medycyna,  ICT, energia odnawialna i innowacyjna, materiałowa, Nano i mikro technologie, handel hurtowy, branża budowlana, tekstylna i modowa, meblarska
  •    Posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

  80 firm wybranych do programu Ready2Go :
  •    Weźmie udział w 3-dniowym indywidualnym szkoleniu i programie treningowym (odbywającym się w siedzibie firmy) pomiędzy czerwcem a sierpniem 2017 roku
  •    Weźmie udział w 2-dniowym szkoleniu odbywającym się na terenie Europy pomiędzy lipcem a październikiem 2017 roku
  •    Określi swój międzynarodowy biznesplan przy wsparciu Ready2Go
  •    Uczestniczyć będzie w max 2 wydarzeniach matchmakingowych pomiędzy listopadem 2017 a czerwcem 2018

  Aplikacja on-line dostępna jest pod adresem: www.b2match.eu/ready2go i musi zostać złożona wraz z poniższą deklaracją w terminie do 31 marca 2017 roku. Więcej informacji na temat kryteriów wyboru, dat oraz programu projektu znaleźć można na tej samej stronie.

  Pliki do pobrania:
  INFORMACJE O PROJEKCIE: Pobierz
  DEKLARACJA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW PROJEKTU: Pobierz

  Odkryj świat biznesu z Ready2Go

  Kontakt
  Biuro Współpracy z Zagranicą KIG

  Piotr Lipiec
  +48 22 630 96 06
  plipiec@kig.pl

  Elżbieta Wojtas
  +48 22 630 97 52
  ewojtas@kig.pl

  PROMOS – Ready2Go ready2go@mi.camcom.it

 • W związku ze zmianami organizacyjnymi w Izbach włoskich i z ograniczeniem finansowania Izb z Regionów, współpraca KIG z Piemonte Agency i Izba w Turynie uległa zmianie w 2016 roku, w którym  został wprowadzony nowy model współpracy.

  Współpraca odbywa się aktualnie  na zasadach świadczenia pojedynczych usług, typu poszukiwanie partnerów oraz  poszukiwanie kupców do udziału w  giełdach kooperacyjnych w Piemoncie. Usługi te są planowane w zależności od zainteresowania firm włoskich .

  W Krajowej Izbie Gospodarczej Piemonte Desk – przedstawicielstwo Izby Przemysłowo-Handlowej z Turynu oraz Piemonckiej Agencji ds. Internacjonalizacji działało przez prawie 10 lat. Ideą powstania Piemonte Desk był fakt istniejącej już współpracy między firmami polskimi i włoskimi z rejonu północno-zachodniego, jak również rozwijające się zainteresowanie firm piemonckich rynkiem polskim.

  W ramach działalności przedstawicielstwa organizowane były spotkania B2B polskich i włoskich przedsiębiorców w Polsce oraz we Włoszech, wyjazdy na międzynarodowe targi, seminaria i konferencje w Piemoncie, a także przygotowywane były analizy i informacje rynkowe. Projekt realizowany na mocy umowy pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Włoską Izbą Przemysłowo-Handlową z Turynu i Centro Estero per l’Internazionalizzazione (CEIPIEMONTE) – Piemoncką Agencja ds. Inwestycji, Eksportu i Turystyki.Piemonte Desk zapewniał ukierunkowaną pomoc dla firm z Piemontu oraz polskich firm zainteresowanych rozpoczęciem współpracy handlowej, przemysłowej i technologicznej. Oferował pomoc w poszukiwaniu partnerów, współpracował na rzecz rozwoju inicjatyw sektorowych i promował wśród polskich firm inicjatywy specjalne realizowanych przez Izbę w Turynie i CEIPIEMONTE.

  Cele projektu PIEMONTE DESK:

  • wzmocnienie obecności polskich i włoskich firm na rynkach obydwu krajów;
  • wsparcie dla firm w procesie nawiązywania biznesowych relacji.

  Działalność KIG w ramach projektu koncentrowała się na:

  • kojarzeniu partnerów handlowych;
  • rozpowszechnianiu i promowaniu ofert współpracy;
  • dostarczaniu: informacji o danych ekonomicznych, trendach w gospodarce oraz w najważniejszych branżach, danych makroekonomicznych i informacji na temat sytuacji w Polsce;
  • przekazywaniu informacji na temat prawnych i finansowych warunków prowadzenia działalności w Polsce;
  • udzielaniu logistycznego wsparcia piemonckim firmom biorącym udział w targach na terenie Polski;
  • organizowaniu spotkań z firmami włoskimi zainteresowanymi wejściem na polski rynek oraz z ich potencjalnymi kontrahentami;
  • udziale w wydarzeniu “Week dedicated to Poland” oraz w corocznych spotkaniach przedstawicieli wszystkich DESK należących do sieci;
  • przeprowadzaniu badań rynkowych;
  • organizowaniu wyjazdowych i obsługi przyjazdowych misji gospodarczych.

  Kontakt
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Elżbieta Wojtas
  tel. +48 22 630 97 52
  e-mail: ewojtas@kig.pl

 • Krajowa Izba Gospodarcza, będąc członkiem Konsorcjum, które w ramach projektu unijnego powołało ośrodek EVBN EU–VIETNAM, zachęca wszystkie firmy zainteresowane współpracą z rynkiem wietnamskim oraz regionem krajów ASEANU do współpracy z w/w placówką.

  EVBN EU–VIETNAM  BUSINESS NETWORK –  ośrodek obsługi eksportera i inwestora zainteresowanego rynkiem wietnamskim. Powstał w 2014 jako projekt unijny, założony przez Konsorcjum w skład którego wchodzą izby gospodarcze z siedzibą w Wietnamie: francuska CCI France-Vietnam, włoska ICHAM,  European Chamber of Commerce in Vietnam  oraz Czeska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza i Izba Gospodarcza regionu Emilia Romagna/Włochy.

  Celem nadrzędnym działania EVBN EU–VIETNAM jest pomoc SME w dostępie do rynku wietnamskiego oraz krajów ASEANU, a tym samym zwiększenie eksportu oraz inwestycji europejskich na rynek wietnamski.

  W ramach swojego serwisu dla firm EVBN EU–VIETNAM oferuje :
  –    ogólne informacje w zakresie dostępu do rynku,
  –    opracowania sektorowe  dotyczące rynku,
  –    prowadzenie konsultacji tzw .pre-market research
  –    udział w  branżowych misjach gospodarczych do Wietnamu,
  –    udział w konferencjach, seminariach  dot. rynku wietnamskiego  organizowanych w ramach tzw. Road Show  w krajach europejskich.
  –    poszukiwanie partnera.

  Więcej informacji na stronie internetowej EVBN EU–VIETNAM Business Council  http://evbn.org/

  Kontakt
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Katarzyna Kaniewska
  tel: 22 630 97 07
  e-mail: kkaniewska@kig.pl

   

  Zaproszenie na imprezę Green Energy w Wietnamie
  Krajowa Izba  Gospodarcza  promując działania  EVBN  EU-VIETNAM BUSINESS NETWORK, zaprasza polskie  firmy z zakresu: ochrony wód,  gospodarki odpowiadani ,energii odnawialnej  i efektywności energetycznej do wzięcia udziału w Misji Gospodarczej Sektora  Zielonych technologii do Wietnamu, która odbędzie się w dniach w dniach 24-27.11.2015 r. Sektor Zielonych technologii to jeden z czterech najszybciej rozwijających się  sektorów Wietnamie. Ze względu na dużą populację ludności – 90 mln osób, relatywnie wysokie tempo rozwoju na poziomie 6.9% PKD, przestarzały park maszynowy w energetyce kraj ten poszukuje nowych technologii i rozwiązań czy maszyn w energetyce i ochronie środowiska, dlatego zachęcamy Państwa to zainteresowania się proponowaną misją. W programie misji przewidziane m.in. są: spotkania z partnerami wietnamskimi, rozmowy B2B, udział w seminariach, udział w stoisku europejskim na Międzynarodowych Targach „Renewable Energy & Effiiciency Exhibition Vietnam 2015″ w Hanoi.

  Bliższe szczegóły znajdziecie Państwo:   http://evbn.org/event/green-technologies-seminar/

  Relacja z Roadshow Poland
  W dniach 23-27 marca 2015 roku w trzech miastach Polski:  w Warszawie, Poznaniu oraz Wrocławiu odbyły się seminaria pt: ”Wietnam – Indonesia – Gateways to ASEAN markets”. Spotkania zostały zorganizowane przez EBVN – EU VIETNAM, EIBN-EU Indonesia we współpracy z Krajową Izbę Gospodarczą w ramach Road Show po Polsce. Celem ich było przede wszystkim przybliżenie zagadnień związanych z rynkiem indonezyjskim i wietnamskim oraz perspektywami dla polskich firm w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że wobec planów otwarcia (grudzień 2015) tzw Wspólnego obszaru handlowego krajów ASEANU, czyni ten region szczególnie atrakcyjnym dla firm europejskich w tym polskich. W spotkaniach wzięło udział ponad 120 przedstawicieli polskich firm (głównie z SME).

   

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.