Relacja: Misja gospodarcza do Kirgistanu przy okazji IV posiedzenia Polsko-Kirgiskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej pod przewodnictwem Ministra Andrzeja Dychy.

W dniach 12-14 lipca 2015 Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Ministerstwem Gospodarki RP, Wydziałem WPHI w Ąłmaty oraz Konsulatem Honorowym RP w Kirgistanie zorganizowała misję gospodarczą polskich przedsiębiorców do Kirgistanu w ramach wizyty w Biszkeku polskiej delegacji rządowej pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP, Pana Andrzeja Dychy w związku z IV posiedzeniem Polsko-Kirgiskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

W dniu 13 lipca 2015 w siedzibie kirgiskiego Ministerstwa Gospodarki odbyło się Polsko-Kirgiskie Forum Biznesu. Celem Forum była promocja polskiej oferty eksportowej w Azji Centralnej. W misji gospodarczej wzięło udział 20 polskich przedsiębiorców z branży spożywczej, rolno- spożywczej, budowlanej, maszynowej i energetycznej.

W trakcie Forum, zostały przedstawione informacje na temat aktualnych uwarunkowań współpracy gospodarczej Polski i Kirgistanu oraz perspektywicznych kierunków tej współpracy. Głowna cześć spotkania została poświęcona wykorzystaniu środków przyznanych Republice Kirgiskiej w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej (środki w ramach w/w kredytu mogą być wykorzystane na finansowanie projektów w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich; W Forum wzięli udział przedstawiciele Polskiego Ministerstwa Finansów oraz Wiceprezes Ajył-Banku- co pozwoliło wyjaśnić wiele wątpliwości dotyczących finansowania i gwarancji w/w kredytu. Na koniec spotkania odbyły się polsko- kirgiskie rozmowy B2B.

W trakcie Forum Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Jerzy Miszczak podpisał porozumienie o współpracy z Izbą Handlowo-Przemysłową Republiki Kirgistanu.

Polscy przedsiębiorcy wzięli również udział w spotkaniu z Prezesem w/w Izby dot. informacji nt. działalności izby a także kultury biznesu i sytuacji ekonomicznej w Kirgistanie. Podczas spotkania omówiono także kwestie dot. rozwoju i wzmocnienia interakcji pomiędzy środowiskami gospodarczymi obu krajów, i realizacje wspólnych projektów biznesowych, do czego z pewnością przyczyni się podpisane podczas Forum w/w porozumienie.

Kontakt:

Monika Sasiak
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.