Relacja: Misja Gospodarcza do Grecji, 11-13 maja 2014 r.

W dniach 11 – 13 maja 2014 r. odbyła się Misja Gospodarcza przedstawicieli polskiego biznesu do Grecji, której przewodniczył P. Andrzej Dycha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

W związku z aktualną sytuacją gospodarczą w Grecji, greccy przedsiębiorcy szukają nowych kontrahentów z konkurencyjnych rynków, wobec czego polscy przedsiębiorcy mogą stać się atrakcyjnym partnerem i wykorzystać szansę na wejście na rynek grecki gdyż polskie produkty stanowią ciekawą alternatywę w stosunku do produktów z innych krajów z uwagi na wysoką jakość i konkurencyjne ceny.

Nowy impuls do rozwoju wzajemnych kontaktów dała ubiegłoroczna wizyta Prezydenta Grecji w Polsce i zorganizowane z tej okazji Forum Biznesu w KIG, podczas którego odbyły się rozmowy handlowe polskich i greckich firm.

W ramach programu misji w dniu 12 maja br. miało miejsce Polsko – Greckie Forum Gospodarcze pn. „Nowy impuls współpracy gospodarczej” z udziałem przedstawicieli polskiego i greckiego biznesu oraz organizacji otoczenia biznesu.

Zebranych uczestników Forum przywitał p. Mirosław Gojdź, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Atenach, zaś spotkanie zainaugurowali: ze strony polskiej – p. Janusz Wiśniewski, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, zaś ze strony greckiej przedstawiciel Ateńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Podczas Forum zaprezentowano możliwości współpracy handlowej i inwestycyjnej pomiędzy obydwu krajami, które przedstawili:

  • Przedstawiciel Enterprise Greece;
  • Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Prezentacja „Polska oferta współpracy w zakresie sektora rolno-spożywczego”;
  • Koordynator Projektu Greenevo, Ministerstwo Środowiska – Prezentacja „Polska oferta współpracy w zakresie OZE. Projekt Greenevo”.

Następnie, po prezentacji profilu gospodarczego uczestników polskiej delegacji odbyły się rozmowy bilateralne przedstawicieli biznesu obydwu stron, kontynuowane także podczas roboczego lunchu.

Spotkanie podsumował P. Andrzej Dycha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Sekretarz Generalny Ateńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

W godzinach wieczornych odbyło się także spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń polonijnych działających na terenie Grecji tj. Klubu Polonijnych Przedsiębiorców „Agora” i Stowarzyszenia Polsko – Greckich Inicjatyw Kulturalnych i Gospodarczych „Egida”.

Kontakt:

Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.