Relacja: Misja Gospodarcza na Białoruś – 24-26 listopada 2014 r.

W dniach 24-26 listopada 2014 roku miała miejsce Misja Gospodarcza do Mińska na Białorusi. Wydarzeniu towarzyszyło Białorusko-Polskie Forum Biznesu oraz spotkania B2B.

1 lipca 2014 roku w Warszawie zostało podpisane wznowione porozumienie pomiędzy KIG i Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową. Porozumienie to zacieśniło dobrosąsiedzkie relacje, czego owocem stała się przeprowadzona od 24-26 listopada Misja Gospodarcza do Mińska pod przewodnictwem Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego. W misji wzięło udział 10 przedsiębiorstw reprezentujących takie branże jak: budowa maszyn, budownictwo, produkcja rolna, czy usługi prawne. W ramach misji uczestnicy wzięli udział m. in. w Białorusko-Polskim Forum Biznesu, w spotkaniach z białoruskimi przedsiębiorcami, oficjalnej wizycie w Ambasadzie RP w Mińsku, Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP

Forum Biznesu poprzedzone zostało oficjalną wizytą Prezesa KIG Pana Andrzeja Arendarskiego u Wicepremiera Republiki Białoruś Pana Michaiła Rusego. W spotkaniu wizęli udział także: Prezes Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej – Michaił Miatlikow oraz Ambasador Białorusi w Polsce – Aleksandr Awerjanow. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie pogłębienia wzajemnej współpracy gospodarczej pomiędzy dwoma krajami.

Od początku kryzysu polityczno-gospodarczego na Ukrainie współpraca pomiędzy Polską a Białorusią dynamicznie się rozwija. Wartość wymiany handlowej pomiędzy krajami wyniosła w I połowie 2014 roku 1,8 mld USD i wzrosła o 8,2% w stosunku do roku ubiegłego. Obecnie na Białorusi działa 531 firm polskich, w Polsce natomiast około 20 firm Białoruskich.

Głównymi towarami eksportowymi Polski na Białoruś są produkty przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego, tworzywa sztuczne oraz kosmetyki. Od naszego wschodniego sąsiada importujemy m. in.: produkty ropopochodne, nawozy potasowe i drewno.

Kontakt:

Biuro Współpracy z Zagranicą
Piotr Lipiec
tel. 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.