Większość branż spodziewa się dalszego wzrostu cen. Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2023

21.04.2023

Najniższy wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w kwietniu br. występuje w budownictwie oraz w przetwórstwie przemysłowym

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu br. Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację oraz finanse i ubezpieczenia.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) poprawił się we wszystkich branżach, ale jednocześnie w większości z nich (poza informacją i komunikacją oraz finansami i ubezpieczeniami) utrzymuje się na poziomie ujemnym. Najniższy wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w kwietniu br. występuje w budownictwie (minus 12,5) oraz w przetwórstwie przemysłowym (minus 10,8). Z kolei najwyższe wskaźniki występują w finansach i ubezpieczeniach (16,8) oraz informacji i komunikacji (12,2)

Największą poprawę zanotowano w zakwaterowaniu i gastronomi, gdzie wskaźnik wzrósł z poziomu minus 13,7 przed miesiącem do minus 5,3 w kwietniu.

W porównaniu do kwietnia ub.r., wskaźnik koniunktury poprawił się w 5 branżach (handel detaliczny, finanse i ubezpieczenia, budownictwo, transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe) a pogorszył w 3 (handel hurtowy, informacja i komunikacja, zakwaterowanie i gastronomia)

Koniunktura gospodarcza – wskaźniki dla poszczególnych branż

W kwietniu 2023 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco:

  • przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik koniunktury na poziomie minus 10,8 jest lepszy niż przed miesiącem (minus 12,9) i lepszy niż przed rokiem (minus 11,5).
  • budownictwo – wskaźnik (minus 12,5) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 16,9) i lepszy niż przed rokiem (minus 15,4).
  • handel hurtowy – wskaźnik na poziomie minus 1,1 jest wyższy niż przed miesiącem (minus 3,1) ale gorszy niż przed rokiem (0,9).
  • handel detaliczny – wskaźnik na poziomie minus 2,4 jest wyższy niż w ubiegłym miesiącu (minus 5,5) i wyższy niż rok temu (minus 7,5).
  • transport i gospodarka magazynowa – wskaźnik wynosi minus 3,0 – miesiąc wcześniej wynosił minus 5,6 a przed rokiem minus 5,8.
  • zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik na poziomie minus 5,3 jest znacznie lepszy niż przed miesiącem (minus 13,7) i gorszy niż przed rokiem (minus 4,0).
  • informacja i komunikacja – wskaźnik jest dodatni (12,2), przed miesiącem wyniósł 10,4 a przed rokiem 14,1.
  • finanse i ubezpieczenia – wskaźnik wynosi 16,8, w marcu było to 15,3 a przed rokiem 13,9.

koniunktura gospodarcza

Procesy cenowe i wpływ wojny w Ukrainie na działalność przedsiębiorstw

Główny Urząd Statystyczny wraz ze styczniowym komunikatem, przedstawił wyniki pogłębionych badań na temat przewidywań przedsiębiorców z 6 branż dotyczących cen oraz wpływu wojny na Ukrainie na ich działalność.

Procesy cenowe

W kwietniowej ankiecie zapytano przedsiębiorców o przewidywania dotyczące kształtowania się cen usług/surowców/materiałów perspektywie krótko i długoterminowej. Większość branż spodziewa się dalszego wzrostu cen – choć w porównaniu z poprzednim badaniem ze stycznia br., mniej przedsiębiorców obawia się szybkiego wzrostu cen. Największa grupę w każdej z branż stanowią przedsiębiorcy spodziewający się wolniejszego wzrostu cen perspektywie krótkoterminowej w porównaniu z aktualną sytuacją.

Tego, że ceny w perspektywie 1-3 miesięcy wzrosną szybciej w porównaniu z bieżącą sytuacją spodziewa się m.in. 32,0% przedstawicieli branży zakwaterowania i gastronomii i 26,9% handlu detalicznego. Ceny ustabilizują się według m.in. 32,6% przedstawicieli przetwórstwa przemysłowego i 27,9% handlu hurtowego.

Spadek cen przewiduje niewielki odsetek przedsiębiorców – największe grono firm oczekujących takiego scenariusza (5,2%) znalazło się wśród ankietowanych reprezentujących zakwaterowanie i gastronomię.

W odpowiedzi na pytanie o czynniki, które w największym stopniu wpłyną na koszty funkcjonowania firm w okresie najbliższego kwartału, najczęściej wskazywane były: wzrost cen energii i paliw (m.in. ponad 90 proc. ankietowanych z zakwaterowania i gastronomii oraz transportu i gospodarki magazynowej) koszty zatrudniania (w opinii m.in. 90,7% firm z branży zakwaterowania i gastronomii) oraz ceny komponentów i usług (ten czynnik najczęściej wskazywany przez przedstawicieli zakwaterowania i gastronomii –79,9%, przetwórstwa przemysłowego – 78,5% oraz budownictwa – 77,7%).

Wpływ wojny na Ukrainie

W kwietniowej ankiecie zapytano również przedsiębiorców o ocenę wpływu wojny na Ukrainie na ich działalność. Większość firm wciąż odczuwa skutki wojny – jako poważne ocenia je m.in. 16,4% ankietowanych reprezentujących przetwórstwo przemysłowe, 15,6% z transportu i gospodarki magazynowej i 14,5% z budownictwa. Jako zagrażające stabilności firmy deklaruje je m.in. 7,0% przedsiębiorców z branży transportowej i magazynowej i 5,3% z budownictwa.

We wszystkich branżach najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem wojny jest wzrost kosztów, zakłócenie łańcucha dostaw oraz spadek sprzedaży.

W ankiecie przedsiębiorcy wyrazili również opinię na temat wpływu wojny na sferę zatrudnienia (odpływu i napływu pracowników). W kwietniowej ankiecie GUS branżami, w których największy odsetek firm deklarował odpływ pracowników (poważny albo nieznaczny) były: zakwaterowanie i gastronomia (37,3%) oraz przetwórstwo przemysłowe (31,4%). Napływ pracowników z Ukrainy deklarują najczęściej przedstawiciele branży zakwaterowania i gastronomii (40,3% ankietowanych).

Źródło: GUS, Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – kwiecień 2023 roku


Sprawdź także:

Koniunktura gospodarcza w marcu 2023

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.