Wrześniowe prognozy makroekonomiczne NBP - opublikowane. Determinantami inflacji kryzys energetyczny, polityka fiskalna, stopy procentowe

11.10.2022

Prognozy ekspertów zakładają w 2024 r. inflację na poziomie 4,6-9,7% oraz osłabienie PKB do 0,4% w 2023 r. i 1,7% w 2024 r.

Ankieta Makroekonomiczna NBP, kierowana do różnych grup profesjonalnych prognostów, dotyczy przewidywań kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych w różnych horyzontach czasowych. Badania ankietowe są przeprowadzane z częstotliwością kwartalną. Rozpoczynają się w drugiej połowie marca (runda wiosenna), czerwca (runda letnia), września (runda jesienna) i grudnia (runda zimowa).

Wrześniowa runda AM NBP w 2022 r. trwała od 8 do 21 września. W badaniu uczestniczyło 24 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze, organizacje przedsiębiorców – w tym Krajowa Izba Gospodarcza i związek zawodowy.

Elementem wyróżniającym AM NBP spośród innych ankiet tego rodzaju są pytania probabilistyczne, odwołujące się do subiektywnego prawdopodobieństwa przewidywanych przez ekspertów scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej. Dotyczą one inflacji CPI, tempa wzrostu PKB oraz stopy referencyjnej NBP.

W najnowszej rundzie ankiety eksperci AM NBP podnieśli prognozy średniorocznej inflacji CPI na lata 2022-2024 względem prognoz z czerwca br.

  • Typowe scenariusze na 2022 r. (tj. wartości wyznaczone przez krańce 50procentowego przedziału prawdopodobieństwa zagregowanego rozkładu) zawierają się między 13,3% a 14,6%, przy prognozie centralnej równej 13,9%.
  • Z kolei dla 2023 r. przedział typowych scenariuszy to 9,1%13,9%, a scenariusz centralny jest równy 11,6%.
  • W 2024 r. inflacja CPI z bardzo dużym prawdopodobieństwem (84%) pozostanie powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5%).

Tym niemniej, prognoza centralna i 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa pokazują znaczny spadek inflacji w 2024 r. w porównaniu z latami 2022-2023.
Typowe scenariusze dla inflacji w 2024 r. sugerują, że powinna się ona zawierać w przedziale 4,6-9,7%, przy prognozie centralnej równej 6,6%.


W przypadku tempa wzrostu PKB w bieżącym roku 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa zawierają się między 3,6% a 4,7%, przy prognozie centralnej równej 4,3%.

  • W kolejnym roku, w opinii uczestników wrześniowej rundy AM NBP, koniunktura będzie słabsza – typowe scenariusze tempa wzrostu PKB mieszczą się w przedziale 0,4%2,7%, a prognoza centralna wynosi 1,5%.
  • Zdaniem ekspertów w 2024 r. tempo wzrostu PKB nie powinno wyjść poza przedział 1,8%4,3% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa); prognoza centralna to 3,1%.

Eksperci nie wykluczają jednak recesji w latach 2023-2024, choć jej prawdopodobieństwo jest niskie lub bardzo niskie (odpowiednio: 20% i 9%).

Na podstawie prognoz ekspertów AM NBP można oczekiwać, że średnioroczna stopa referencyjna NBP ukształtuje w bieżącym roku pomiędzy ok. 5,3% a 5,7%, w 2023 r. między ok. 6,0% a 7,5%, a w 2024 r. – między ok. 4,1% a 6,6% (są to granice 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa). Prognozy centralne na te lata wynoszą odpowiednio 5,4%, 6,77% oraz 5,22%

W zakresie otoczenia polskiej gospodarki eksperci AM NBP zakładają, że tempo wzrostu PKB w strefie euro wyniesie w bieżącym roku 2,6%, zaś w kolejnych latach nastąpi jego osłabienie do 0,4% w 2023 r. i 1,7% w 2024 r.

Eksperci oczekują, że cena baryłki ropy Brent w 2022 r. ukształtuje się na poziomie 102 USD średniorocznie, zaś w kolejnych dwóch latach będzie niższa (tj. odpowiednio 95 USD i 85 USD). Prognozowany kurs walutowy EUR/PLN to 4,68 w latach 2022-2023 i 4,53 w 2024 r.

Najnowsze prognozy ekspertów AM NBP sugerują, że krajowa stopa bezrobocia w bieżącym roku wyniesie 5,1%, a w kolejnych latach będzie nieco wyższe, wynosząc 5,4% w 2023 r. i 5,3% w 2024 r. Z kolei tempo wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto będzie systematycznie malało: w 2022 r. wyniesie 12,1%, w 2023 r. 9,8%, a w 2024 r. – 6,6%.

Dziesięciu ekspertów przedstawiło krótkie komentarze na temat determinant inflacji i PKB szczególnie istotnych w bieżącej rundzie prognostycznej. Eksperci wymienili przede wszystkim czynniki
związane z kryzysem energetycznym (w tym decyzje taryfowe Urzędu Regulacji Energetyki), politykę fiskalną, ujemne realne stopy procentowe, kształtowanie się kursu walutowego, i ryzyko geopolityczne.

W dalszym ciągu (w odniesieniu do poprzedniej ankiety), podkreśla się znaczenie Tarczy Antyinflacyjnej w budowaniu scenariuszy przyszłej inflacji.
Wszystkie komentarze uczestników
dostępne są na stronie NBP >>> TUTAJ

Źródło: Narodowy Bank Polski 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.