Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w roku 2021

31.01.2022

Zobacz jak prezentuje się wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2021 roku

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w roku 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2021 roku. Produkt krajowy brutto w ujęciu realnym zwiększył się o 5,7% (w roku 2020 notowano spadek o 2,5%). Popyt krajowy uległ zwiększeniu o 8,2% (po spadku z roku 2020 o 3,4%).

Spożycie ogółem zwiększyło się o 4,8% (w roku 2020 spadło o 1,1%), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 6,2% (w roku 2020 spadło o 3,0%). Odnotowano wzrost inwestycji o 8,0% (w roku 2020 spadły one o 9,0%).

Komunikat zawierał też wybrane informacje o stronie podażowej rachunków narodowych. Wartość dodana okazała się o 5,3% wyższa niż w roku poprzednim (w roku 2020 obserwowano spadek wynoszący 2,6%). W przypadku przemysłu wzrost sięgnął 14,1% (w roku 2020 notowano spadek o 5,3%), w budownictwie wzrost wyniósł 1,2% (po spadku z roku 2020 na poziomie 4,6%) a w handlu i naprawach wartość dodana zwiększyła się  o 5,9% (po spadku z roku 2020 wynoszącym 2,7%).

Na zanotowany w roku 2021 wzrost PKB na poziomie 5,7% silnie oddziaływało spożycie, które zwiększyło PKB o 3,6 pkt proc. (w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,4 pkt proc.). Istotny był też wkład inwestycji podbijający dynamikę PKB o 1,3 pkt proc. Popyt krajowy silnie stymulowany był również wzrostem poziomu zapasów – odbudowywanych po forsownej ich redukcji z roku 2020. W sposób naturalny odnalazło to odzwierciedlenie w silnym imporcie powodującym ujemny wkład do PKB tzw. „eksportu netto”.

Przedstawione dane nie odbiegały istotnie od oczekiwanych. Świadczą też o nieco lepszym niż zakładano wcześniej wyniku czwartego kwartału. Wstępny szacunek produktu krajowego prezentowany już w końcu stycznia nie zawiera bowiem informacji o wynikach poszczególnych kwartałów roku, w szczególności o wynikach kwartału czwartego. Jednak w sposób zrozumiały analitycy dokonują szacunków końcówki roku zestawiając wcześniej publikowane dane po trzech kwartałach z prezentowanymi obecnie. Po stronie popytowej zwraca zwłaszcza uwagę rekordowy w czwartym kwartale wynik w inwestycjach, po podażowej zaś wyższe niż zakładano nie tylko dane dotyczące przemysłu i handlu ale również, budownictwa.

Należy mieć jednak na uwadze, że wraz z prezentacją pełnych danych – za poszczególne kwartały roku 2021 – możemy poznać nie tylko dane kwartału czwartego, ale i korekty wcześniej prezentowanych danych.

Sprawdź pozostałe analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.