Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w roku 2023

31.01.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto w 2023 roku

szybki szacunek

Wstępny szacunek PKB za 2023

  • Produkt krajowy brutto w ujęciu realnym zwiększył się o 0,2% (w roku 2022 notowano wzrost o 5,3%).
  • Popyt krajowy uległ redukcji o 4,1% (po wzroście z roku 2022 o 5,2%).
  • Spożycie ogółem zmniejszyło się o 0,1% (w roku 2022 wzrosło o 4,1%), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych spadło o 1,0% (w roku 2022 wzrosło o 5,2%).
  • Odnotowano wzrost inwestycji o 8,0% (w roku 2022 wzrosły one o 4,9%).

Komunikat GUS zawierał też wybrane informacje o stronie podażowej rachunków narodowych. Wartość dodana okazała się o 1,0% wyższa niż w roku poprzednim (w roku 2022 obserwowano wzrost wynoszący 5,5%). W przypadku przemysłu odnotowano spadek o 0,7% (w roku 2022 notowano wzrost o 7,6%), w budownictwie wzrost wyniósł 3,4% (po wzroście z roku 2022 na poziomie 5,1%) a w handlu i naprawach wartość dodana zmniejszyła się o 2,4% (po wzroście z roku 2022 wynoszącym 2,3%).

Na zanotowany w roku 2023 wzrost PKB na poziomie 0,2% negatywnie oddziaływało spożycie, które zmniejszyło PKB o 0,1 pkt proc. (w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmniejszyło PKB o 0,8 pkt proc.). Istotny był natomiast wkład inwestycji podbijający dynamikę PKB – o 1,8 pkt proc. Popyt krajowy zapewne silnie redukowany był spadkiem poziomu zapasów. W sposób naturalny mogło to odnaleźć odzwierciedlenie w spadającym imporcie powodującym dodatni wkład do PKB tzw. „eksportu netto”.

Przedstawione dane nieznacznie tylko odbiegały od oczekiwanych (były niższe niż zakładano).

Wstępny szacunek produktu krajowego prezentowany już w końcu stycznia nie zawiera informacji o wynikach poszczególnych kwartałów roku, w szczególności o wynikach kwartału czwartego. Jednak w sposób zrozumiały analitycy dokonują szacunków końcówki roku zestawiając wcześniej publikowane dane po trzech kwartałach z prezentowanymi obecnie.

Prawdopodobna poprawa dynamiki PKB w kwartale czwartym

Dane dziś opublikowane świadczą najprawdopodobniej o tym, że dynamika PKB w kwartale czwartym poprawiła się w stosunku do notowanej w kwartale trzecim (z 0,5% do około 1,0% – 1,2%), ale skala poprawy nie była jednak duża (część analityków oczekiwała wzrostu dynamiki PKB w kwartale czwartym do wartości z przedziału 2,0% – 2,5%). Po stronie popytowej zwraca uwagę dobry w czwartym kwartale wynik w inwestycjach, po podażowej zaś wyższe niż zakładano dane dotyczące budownictwa.

Należy mieć jednak na uwadze, że wraz z prezentacją pełnych danych – za poszczególne kwartały roku 2023 – możemy poznać nie tylko dane kwartału czwartego, ale i korekty wcześniej prezentowanych danych.

 


Zobacz także inne analizy makro


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.