Wykorzystanie karnetów ATA w trakcie pandemii COVID-19: Brazylia

06.07.2020

Brazylijskie Zrzeszenie Gwarantujące w Systemie Karnetów ATA (Brazilian National Confederation of Industry) poinformowało o środkach przyjętych przez brazylijskie służby celne w odniesieniu do karnetów ATA wykorzystywanych podczas pandemii na terenie Brazylii. Środki te można znaleźć w instrukcji normatywnej RFB nr. 1947 opublikowanej 7 maja 2020 r. Instrukcja jest dostępna jedynie w języku portugalskim. Poniżej zamieszczamy jej krótkie streszczenie:

Do 30 września 2020 r. wszystkie terminy związane z odprawą czasową i przepisami dotyczącymi wywozu towarów odprawianych na podstawie karnetów ATA są zawieszone. Zawieszenie terminu obejmuje procesy, które należało wykonać od 4 lutego 2020 r. Zawieszenie terminu przyznawane jest „automatycznie”, co oznacza, że ​​zainteresowani posiadacze karnetów ATA lub ich przedstawiciele nie muszą kontaktować się z brazylijskimi organami celnymi z wyprzedzeniem, aby przedłużyć ostateczny termin powrotnego wywozu przyznany w momencie wprowadzenia towaru na teren Brazylii.

Po okresie zawieszenia terminu (4 lutego – 30 września) posiadacze karnetu ATA lub przedstawiciele, muszą przedstawić swoje karnety ATA brazylijskim organom celnym w celu uregulowania sytuacji towarów do 30 października 2020 r. Jeśli pierwotna ważność karnetu ATA wygasa między 4 lutego a 30 września 2020 r. taką odprawę czasową reguluje się poprzez przedłożenie karnetu zastępczego.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.