Wykorzystanie karnetów ATA w trakcie pandemii COVID-19: Chiny, Szwajcaria, Izrael, Serbia

15.04.2020

Światowa Organizacja Ceł (WCO) we współpracy z Międzynarodową Izbą Handlową (ICC) podjęła kroki celem wypracowania jednolitych procedur ułatwiających wykorzystania karnetu ATA w sytuacji rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i wynikających z tego powodu opóźnień w powrotnym wywozie towarów.

Należy zwrócić uwagę, że – chociaż WCO wydało ogólne zalecenia zachęcające krajowe administracje celne do zapewnienia ułatwień dla bezcłowego powrotnego wywozu towarów – ostateczne decyzje odnośnie rozwiązań w tym zakresie będą podejmowane na poziomie krajowych administracji celnych.

Uwaga: Jeżeli posiadacze karnetów ATA nie dokonali terminowego powrotnego wywozu towarów z powodu pandemii COVID-19, wówczas przypadki te będą analizowane indywidualnie. Ostateczna decyzja o bezcłowym uregulowaniu karnetu ATA może zostać podjęta jedynie przez organy celne kraju czasowego przywozu. W celu uniknięcia potencjalnych roszczeń należy zgromadzić jak najwięcej dokumentów (np. karnet zastępczy, alternatywne dowody powrotnego wywozu, rządowe powiadomienie o zamknięciu granic, anulowanie/zmianę rezerwacji biletów lotniczych, przedłużenie rezerwacji hotelu itp.).

Poniżej zamieszczamy zalecenia dotyczące postępowania w zaistniałej sytuacji, które do tej pory otrzymaliśmy z poszczególnych krajów. Informacje te będą na bieżąco aktualizowane.

CHINY

Scenariusz 1: Karnet jest nadal ważny, ale ostateczna data powrotnego wywozu wyznaczona przez chińskie służby celne wkrótce wygaśnie.

 • Posiadacze powinni skontaktować się z właściwym urzędem celnym (w większości przypadków jest to urząd celny przywozu, natomiast w przypadku karnetów, w których otwarto procedurę tranzytu, jest to urząd celny przeznaczenia) w celu złożenia wniosku o przedłużenie ostatecznej daty powrotnego wywozu z wykorzystaniem oryginalnego karnetu ATA. Jeśli nie jest możliwe stawiennictwo w urzędzie celnym ze względu na COVID-19, należy złożyć wniosek o przedłużenie za pośrednictwem chińskiej strony celnej (tutaj).

Scenariusz 2: Ważność karnetu wkrótce wygaśnie, posiadacze karnetów powinni:

 • Krok 1: skontaktować się ze stowarzyszeniem wydającym – Krajową Izbą Gospodarczą w celu złożenia wniosku o zastępczy karnet, aby najpierw przedłużyć jego ważność.
 • Krok 2: skontaktować się z właściwym urzędem celnym w większości przypadków jest to urząd celny przywozu, natomiast w przypadku karnetów, w których otwarto procedurę tranzytu, jest to urząd celny przeznaczenia), aby złożyć wniosek o przedłużenie ostatecznej daty powrotnego wywozu z wykorzystaniem karnetu zastępczego. Jeśli nie jest możliwe stawiennictwo w urzędzie celnym ze względu na COVID-19, należy złożyć wniosek o przedłużenie za pośrednictwem chińskiej strony celnej.

Scenariusz 3: W przypadku krajów, w których nie są wydawane karnety zastępcze, aby poradzić sobie z potencjalnym opóźnieniem spowodowanym wpływem COVID-19, chińskie służby celne zgadzają się na udzielenie większego ułatwienia, jedynie w wyjątkowych przypadkach, poprzez przyjęcie listu gwarancyjnego wydanego przez Zrzeszenie Gwarantujące w kraju wystawienia karnetu ATA, w celu przedłużenia okresu jego ważności na kolejne maksymalnie 6 miesięcy. W ten sposób przedłużany jest również okres gwarancji i okres roszczeń, zatem Zrzeszenie Gwarantujące w kraju wydania karnetu musi upewnić się, że zabezpieczenie złożone przez posiadacza (o ile zostało pobrane), również zostanie przedłużone przed wydaniem takiego listu gwarancyjnego. Zalecane są następujące kroki:

 • Krok 1: posiadacz kontaktuje się ze stowarzyszeniem wydającym, aby zgłosić swój przypadek i poprosić o pomoc.
 • Krok 2: Jeśli nie istnieje możliwość wydania karnetu zastępczego, Zrzeszenie Wydające ustala z Zrzeszeniem Gwarantującym, czy list gwarancyjny może zostać wystawiony na zasadzie wyjątku.
 • Krok 3: jeśli Zrzeszenie Gwarantujące wyrazi zgodę, wyśle ​​list gwarancyjny oraz dane adresowe reprezentanta posiadacza w Chinach (w przypadku wysyłki oryginalnej kopii listu potwierdzającego) do chińskiej NGA (Claims@ccpit.org) i kopii do Sekretariatu ICC ATA (wcf-ata@iccwbo.org). Wiadomość e-mail zawierająca list musi zostać wysłana przez menedżera działu karnetów ATA za pośrednictwem Zrzeszenia Gwarantującego, z użyciem oficjalnego adresu e-mail do obsługi roszczeń.
 • Krok 4: Po otrzymaniu wniosku chińskie Zrzeszenie Gwarantujące przesyła na e-mail wnioskującego Zrzeszenia Gwarantującego z kopią do Sekretariatu ICC ATA, zeskanowaną kopię listu w wersji chińskiej wydanej dla chińskich organów celnych wraz z numerem do śledzenia przesyłki z oryginalnym listem.
 • Krok 5: Posiadacz lub jego reprezentant kontaktują się następnie z właściwym urzędem celnym (w większości przypadków jest to urząd celny przywozu, natomiast w przypadku karnetów, w których otwarto procedurę tranzytu, jest to urząd celny przeznaczenia), aby złożyć wniosek o przedłużenie ostatecznego termin powrotnego wywozu z wykorzystaniem oryginalnego karnetu ATA wraz z oryginalnym listem w wersji chińskiej. Jeśli nie jest możliwe stawiennictwo w urzędzie celnym ze względu na COVID-19, należy złożyć wniosek o przedłużenie za pośrednictwem chińskiej strony celnej.

Scenariusz 4: W przypadku niewykorzystania żadnej z powyższych możliwości przedłużenia terminu, mogą powstawać roszczenie, które będą analizowane indywidualnie dla każdego przypadku. Wszyscy posiadacze powinni zgromadzić tak dużo dokumentacji (np. informację o zamknięciu granic, blokadzie, anulowaniu / zmianie rezerwacji biletów lotniczych, przedłużeniu rezerwacji hotelu itp.), jak tylko to jest możliwe dla potwierdzenia zaistniałej sytuacji.

IZRAEL 

Zgodnie z sugestiami Światowej Organizacji Ceł, izraelskie służby celne zgodziły się zaoferować posiadaczom karnetu większe ułatwienia:

W przypadku towarów czasowo przywiezionych do Izraela na podstawie karnetów ATA, w których data wyznaczona na powrotny wywóz oraz okres ich ważności przypadają między 1 stycznia 2020 r. a 1 czerwca 2020 r., to terminy powrotnego wywozu są automatycznie przedłużane do 1 lipca 2020. Nie ma potrzeby wydawania karnetu zastępczego ani ubiegania się o przedłużenie terminu na wywóz. Nowy termin został zaktualizowany w administracyjnym systemie celnym Izraela.

SERBIA

[AKTUALIZACJA – 27.01.2021]

Poniżej podajemy informacje przesłane przez Serbską Izbę Handlowo-Przemysłową (CCIS) dotyczące uproszczonych procedur dla osób podróżujących służbowo do Serbii, w tym posiadaczy karnetów ATA

Od 21 stycznia 2021 roku osoby podróżujące służbowo mogą wjeżdżać do Serbii bez testu PCR – pod poniższymi warunkami:

 • Przed podróżą do Serbii należy zarejestrować się w CCIS pod adresem: inocovid19@pks.rs
 • CCIS prześle Państwa dane do serbskiego przejścia granicznego, umożliwiając wjazd do kraju bez testu.
 • W ciągu następnych 24 godzin należy wykonać test w odpowiednim laboratorium

Proszę sprawdzić czy Państwa hotel w Serbii może zorganizować test na miejscu.

* Ta procedura nie dotyczy osób podróżujących służbowo, które przyjeżdżają z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry i Macedonii Północnej. Podróżni z tych 5 krajów mogą wjechać do Serbii bez testu PCR.

Szczegółowe informacje na stronie CCIS

[AKTUALIZACJA – 06.07.2020]

Serbia po ponownym otwarciu granicy. Serbskie Zrzeszenie Gwarantujące w Systemie Karnetów ATA poinformowało, że rząd Republiki Serbii zniósł stan wyjątkowy i podjął decyzję o otwarciu wszystkich przejść granicznych, począwszy od 21 maja 2020 r.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą wjeżdżać na terytorium Republiki Serbii bez konieczności przeprowadzenia testu na koronawirusa, kwarantanny lub innych dodatkowych zezwoleń. Wszystkie osoby wjeżdżające do Republiki Serbii podczas kontroli paszportowej otrzymają pisemne powiadomienie – ostrzeżenie zdrowotne (w języku serbskim i angielskim) o środkach niezbędnych w celu zapobieżenia wystąpieniu i przeniesieniu zakaźnego wirusa COVID-19.

SZWAJCARIA

W obecnej sytuacji związanej z Covid-19 szwajcarska administracja celna sugeruje posiadaczom karnetów ATA stosowanie karnetów zastępczych. Przy czym podkreśla, iż fizyczna obecność posiadacza lub jego upoważnionego przedstawiciela w urzędzie celnym nie jest wymagana. W celu dopełnienia formalności karnety zastępcze można przesyłać do organów celnych pocztą lub przesyłką kurierską.

Odpowiednie procedury, terminy itp. dotyczące stosowania karnetów ATA są określone w konwencjach stambulskiej i ATA i mają zastosowanie do wszystkich umawiających się stron. Austriacka Federalna Administracja Celna FCA nie jest w stanie jednostronnie podjąć decyzji o odstąpieniu od tych procedur i / lub, w szczególności, od wymaganych prawnie terminów.

Z punktu widzenia FCA należy przestrzegać obowiązujących formalności, w szczególności biorąc pod uwagę, że obrót towarami nadal przebiega bez zmian.

W przypadku braku wystarczającej ilości czasu na uzyskanie zastępczego karnetu ATA wymaganego do przedłużenia terminu odprawy czasowej, posiadacz karnetu musi zgłosić ten fakt do odpowiednich organów celnych w jakiejś formie w okresie ważności pierwotnego karnetu ATA. Strona szwajcarska podkreśla, że posiadacze karnetów nie mogą po prostu czekać i liczyć na dobrą wolę władz.

Ramy prawne nadal obowiązują. Niepodjęcie stosownych działań będzie skutkować powstaniem długu celnego z tytułu opłat przywozowych ze względu na przekroczenie terminu ważności karnetu ATA. W sprawach związanych z procedurą zastępowania karnetów ATA należy kontaktować się z:

Federal Customs Administration
Zollinspektorat Kreuzlingen Dienstabteilung St. Gallen
Oberstrasse 222,
9014 St. Gallen, Switzerland

Zobacz również: Wykorzystanie karnetów ATA w trakcie pandemii COVID-19: Norwegia, Bośnia i Hercegowina

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.