Wyniki budownictwa w grudniu 2020

22.01.2021

Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 34,4% wyższa niż w listopadzie i jednocześnie o 3,4% wyższa niż przed rokiem

 

Wyniki budownictwa w grudniu

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w grudniu 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 34,4% wyższa niż w listopadzie i jednocześnie o 3,4% wyższa niż przed rokiem. W listopadzie produkcja była niższa niż przed rokiem o 4,9%. Ostatni raz wyniki lepsze niż przed rokiem w budownictwie notowane były w marcu 2020. Wyniki grudnia okazały się wyraźnie lepsze niż konsensus rynkowym, w którym przeciętnie oczekiwano wyników słabszych niż przed rokiem o około 2-3%. W okresie I – XII 2020 produkcja budowlano-montażowa była niższa niż przed rokiem o 2,2%.

W grudniu produkcja budowlano montażowa jest zazwyczaj znacznie wyższa od notowanej w listopadzie. Grudzień to miesiąc o wysokiej sprzedaży, kiedy to fakturowane są liczne  prace z zakresu inwestycji infrastrukturalnych i przedsiębiorstw. W konsekwencji w grudniu zwykle notowane są spektakularne wzrosty sprzedaży.

Silny wzrost wypracowany w grudniu wyglądał też lepiej od odnotowanego przed rokiem. Pozwoliło to na kolejną poprawę rocznej dynamiki sprzedaży – wreszcie, po wielu miesiącach, do dodatniej wartości. Budownictwo początkowo było jedną z niewielu rodzajów działalności gospodarczej, dla której wpływ ograniczeń związanych z koronawirusem był mało odczuwalny. Jednak z początkiem kwartału trzeciego dały się już odczuć pierwsze decyzje o wstrzymaniu lub anulowaniu części projektów inwestycyjnych, w tym budowlanych. Istotne dla wyników okazały się też pewne opóźnienia natury administracyjno-organizacyjnej. Obserwowana w końcu roku 2020 poprawa dynamiki rocznej sprzedaży jest w części efektem odrabiania opóźnień, w części zaś efektem wchodzenia w echo niskiej bazy do porównań (końcówka 2019 roku była dla budownictwa słabsza).

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym (w tym różnic w czasie pracy) produkcja budowlano montażowa okazała się w grudniu wyższa od listopadowej o 1,9% oraz o 2,1% niższa niż przed rokiem.

Grudniowy wzrost sprzedaży wynoszący przeciętnie w całym budownictwie 34,4% był wypadkową wzrostów w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 37,5%), robotach budowlanych specjalistycznych (o 33,4%) oraz w budowie budynków (o 30,5%).

Sprzedaż wyższa niż przed rokiem przeciętnie o 3,4% była wypadkową wzrostów notowanych w robotach budowlanych specjalistycznych (o 12,0%) i w budowie budynków (o 4,1%) i równocześnie spadków w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 1,0%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w grudniu okazały się 0,2% wyższe niż w listopadzie i jednocześnie o 2,7% wyższe niż przed rokiem. W listopadzie ceny wzrosły również o 0,2% i okazały się o 2,4% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zobacz inne analizy makro

 

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.