Wyniki budownictwa w lipcu 2019

21.08.2019

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach budownictwa w lipcu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 5,8% wyższa niż w czerwcu i jednocześnie o 6,6% wyższa niż przed rokiem. Wyraźny wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym nie jest w lipcu typowy. Czasem notowane są wręcz korekty po czerwcu, w którym wraz z końcem półrocza fakturowanych jest sporo robót budowlanych. Tym razem wzrost lipcowy był odreagowaniem słabszych wyników czerwca.

Według statystyk oczyszczonych z wpływ czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano montażowa okazała się w lipcu o 0,6% wyższa niż w czerwcu oraz o 5,5% większa niż przed rokiem.

Wyniki lipca okazały się zbliżone do oczekiwanych. W prognozach zakładano korzystniej prezentujący się w lipcu czas pracy oraz odrobienie części „zaległości” z czerwca. Podobne założenia prognoz sprawdziły się też w przypadku wyników przemysłu.

Lipcowy wzrost sprzedaży wynoszący przeciętnie 5,8% był głównie pochodną doskonałych wyników w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wzrost o 16,6%), ale po części też w robotach budowlanych specjalistycznych(wzrost o 1,5%). W budowie budynków lipiec przyniósł natomiast spadek sprzedaży o 5,1%

Sprzedaż wyższa niż przed rokiem przeciętnie w całym budownictwie o 6,6%, była przede wszystkim pochodną wzrostu notowanego w przypadku budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 19,4%). W budowie budynków oraz w robotach budowlanych specjalistycznych sprzedaż okazała się niższa niż przed dwunastoma miesiącami o odpowiednio 2,9% i 2,8%.

W pierwszych siedmiu miesiącach roku produkcja budowlano-montażowa okazała się o 6,8% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po sześciu miesiącach roku wzrost wynosił 6,6%.

W lipcu ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły przeciętnie o 0,2%, podczas gdy w czerwcu wzrost cen sięgał 0,3%. Roczna dynamika cen uległa natomiast obniżeniu do 3,5% w lipcu z 3,7% w czerwcu.

Piotr Soroczyński

Główny Ekonomista

tel. 502 503 272

e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.