• A A A

Wyniki budownictwa w lutym 2020 r. 

20.03.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w lutym 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 14,1% wyższa niż w styczniu i jednocześnie o 5,5% wyższa niż przed rokiem.

W lutym produkcja budowlano montażowa zazwyczaj jest nieco lepsza od notowanej w styczniu (w którym to notuje się zwykle bardzo głęboką korektę po znakomitym grudniu). W styczniu bieżącego roku miesięczna dynamika sprzedaży była  ujemna i wyniosła -57,3%, a mimo to okazała się lepszą od oczekiwanej. W lutym wynik również były lepszy niż się spodziewano.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym (w tym różnic w czasie pracy) produkcja budowlano montażowa okazała się w lutym o 3,3% wyższa niż w styczniu oraz o 5,8% wyższa niż przed rokiem.

Lutowy wzrost sprzedaży wynoszący przeciętnie w całym budownictwie 14,1% był wypadkową wzrostów w budowie budynków (o 15,7%), w robotach budowlanych specjalistycznych (o 13,8%) oraz w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 12,7%).

Sprzedaż wyższa niż przed rokiem przeciętnie o 5,5% była przede wszystkim pochodną wzrostów notowanych w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 9,9%), w robotach budowlanych specjalistycznych (o 11,7%). W przypadku bowiem budowy budynków zanotowano sprzedaż niższą niż przed rokiem (o 2,1%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym okazały się 0,3% wyższe niż w styczniu i jednocześnie o 3,1% wyższe niż przed rokiem. Co ciekawe, w styczniu wskaźniki tak miesięczny jak i roczny prezentowały się niemal tak samo (odpowiednio 0,3% i 3,0%).

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.