Wyniki budownictwa w lutym 2021

19.03.2021

Na słabsze wyniki budownictwa w lutym wpływ miały niekorzystne warunki atmosferyczne

Wyniki budownictwa w lutym 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w lutym 2021. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 5,5% wyższa niż w styczniu i jednocześnie niższa niż przed rokiem o 16,9%. W styczniu roczna dynamika produkcji również była ujemna, lecz wyniosła -10,0%. Dane za luty okazały się wyraźnie słabsze od oczekiwanych przez rynek.

Wzrost poziomu sprzedaży budowlano-montażowej w lutym w stosunku do stycznia jest typowym zjawiskiem. Po bardzo specyficznym, spadkowym, pierwszym miesiącu roku, luty przynosi zazwyczaj pewne odreagowanie. Tym razem też miało ono miejsce, było jednak znacznie słabsze niż przed rokiem. W konsekwencji wyraźnemu pogorszeniu uległa roczna dynamika sprzedaży. Tak w styczniu jak i w lutym na wyniki produkcji budowlanej wpływ miały niekorzystne warunki atmosferyczne, utrudniające zwłaszcza prace w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Jednak najgłębszy spadek rocznej dynamiki odnotowano w przypadku budowy budynków.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano montażowa okazała się niższa o 16,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 7,0% niższa w porównaniu ze styczniem 2021 roku.

Na lutowy wzrost produkcji budowlanej (o 5,5%) wpłynęło zwiększenie wartości zrealizowanych robót we wszystkich działach budownictwa: robotach budowlanych specjalistycznych (o 10,1%), budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 4,5%) oraz w budowie budynków (o 2,8%).

Sprzedaż niższa niż przed rokiem była wypadkową spadków produkcji w jednostkach zajmujących się budową budynków (o 24,1%), wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 13,1%) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 11,8%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym okazały się 0,2% wyższe niż w styczniu i jednocześnie o 2,4% wyższe niż przed rokiem. W styczniu ceny były wyższe o 0,3% niż w grudniu i o 2,4% wyższe niż przed rokiem.

Zobacz wyniki budownictwa w styczniu

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.