Wyniki budownictwa w październiku 2021

23.11.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w październiku 2021 r

wyniki

Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,4% wyższa niż we wrześniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,2%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 4,3%.
W okresie I-X 2021 roku produkcja budowlano-montażowa była o 1,9% wyższa niż przed rokiem.

Produkcja budowlano montażowa w październiku zazwyczaj jest zbliżona lub nieco lepsza od notowanej we wrześniu. Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych, których mediana wyniosła 3,3%.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 5,6% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku oraz wyższa o 2,6% w porównaniu z wrześniem 2021 roku.

Wynik sprzedaży w ujęciu miesięcznym jest efektem zwiększenia wartości robót w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wzrost o 2,2%).
Spadła natomiast sprzedaż przedsiębiorstw związanych z budową budynków (o 1,2%) oraz wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 0,7%).

W stosunku do października ubiegłego roku wartość zrealizowanej produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w przypadku robót budowlanych specjalistycznych (o 12,7%) oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 3,0%). Spadła sprzedaż w przedsiębiorstwach związanych z budową budynków (o 0,6%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w październiku były o 0,8% wyższe niż we wrześniu i  jednocześnie o 5,5% wyższe niż przed rokiem.
We wrześniu ceny były o 0,7% wyższe niż w sierpniu i jednocześnie o 4,9% wyższe niż rok wcześniej.

Zobacz inne analizy makro

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.