Wyniki budownictwa w styczniu 2020 r.

21.02.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w styczniu 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 57,3% niższa niż w grudniu i jednocześnie o 6,5% wyższa niż przed rokiem. W grudniu i listopadzie roczna dynamika była  ujemna i wyniosła odpowiednio -3,3% oraz -4,7%. Wyniki stycznia okazały się lepsze od oczekiwanych.

Bardzo głęboki spadek poziomu sprzedaży budowlano-montażowej pomiędzy grudniem a styczniem jest typowy. Wypada przypomnieć iż w kończącym rok miesiącu wzrasta dążność do oddania jak największej liczby inwestycji, ale także do fakturowania wykonanych prac (nawet jeśli nie domykają one ostatecznie inwestycji). To owa dążność podbija nadzwyczajnie wyniki grudnia, wobec których prace ze stycznia prezentują się blado (zwłaszcza, że po części są też wyhamowywane mniej sprzyjającymi warunkami pogodowymi). Korekta styczniowa, choć głęboka, okazała się mniejsza niż przed rokiem, dzięki czemu istotnej poprawie uległa dynamika dwunastomiesięczna sprzedaży.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym (w tym różnic w czasie pracy) produkcja budowlano montażowa okazała się w styczniu o 9,4% wyższa niż w grudniu oraz o 8,7% wyższa niż przed rokiem.

Styczniowy spadek sprzedaży wynoszący przeciętnie 57,3% był wypadkową spadków w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wzrost o 71,1%), w robotach budowlanych specjalistycznych (o 43,6%) oraz w budowie budynków (o 44,1%).

Sprzedaż wyższa niż przed rokiem przeciętnie w całym budownictwie o 6,5% była przede wszystkim pochodną wzrostów notowanych w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 17,0%) oraz w robotach budowlanych specjalistycznych (o 10,7%). Natomiast w przypadku budowy budynków sprzedaż okazała się niższa niż przed rokiem (o 4,0%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu okazały się 0,2% wyższe niż w grudniu i jednocześnie o 2,9% wyższe niż przed rokiem. Co ciekawe, w grudniu wskaźniki tak miesięczne jak i roczne prezentowały się tak samo (odpowiednio 0,2% i 2,9%).

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.